Tillkännagivande (2000:684) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

SFS nr
2000:684
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-07-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1169
Upphävd
2000-12-15

Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996
(Brysselkonventionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-
domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse
enligt nämnda tillträdeskonventioner, träder för Sveriges del i
kraft den 1 januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse
enligt 1996 års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges
tillträde träder i kraft i förhållande till övriga
konventionsstater när dessa har tillträtt nämnda
tillträdeskonvention. För samtliga EU-stater, med undantag av
Österrike, Finland och Sverige, har 1978, 1982 och 1989 års
tillträdeskonventioner trätt i kraft.

Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska
gemenskapernas tidning (EGT C 27, 26.1.1998, s. 1).
Brysselkonventionens svenska, engelska och franska texter finns
intagna som bilaga till lagen (1998:358) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av utländska
domar enligt Brysselkonventionen.

Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen.

Stat Dag för konventio- Reservationer och
nens ikraftträdande förklaringar
för staten

Danmark 1998-12-01 –

Finland 1999-04-01 –

Frankrike 2000-08-01 –

Grekland 1999-10-01 –

Irland 1999-12-01 –

Italien 1999-06-01 –

Luxemburg 2000-05-01 –

Nederländerna 1998-12-01 –

Portugal 1999-10-01 –

Spanien 1999-04-01 –

Sverige 1999-01-01 Sverige har motsatt sig det
förfarande vid delgivning
som beskrivs i artikel IV
andra stycket i konventionens
protokoll.

Tyskland 1999-01-01 –

Österrike 1998-12-01 Österrike har motsatt sig det
förfarande vid delgivning
som beskrivs i artikel IV and-
ra stycket i konventionens
protokoll.