Förordning (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan

SFS nr
2000:690
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-08-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1349
Upphävd
2008-01-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:105

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en
försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom
gymnasieskolan. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas
före den 1 juli 2008.

Med lärande i arbetslivet enligt denna förordning avses att en
elev på ett nationellt eller specialutformat program som
innehåller yrkesämnen får en utbildning som under sammanlagt
minst 30 veckor genomförs på en arbetsplats.

Utbildning kan även bedrivas inom en nationellt fastställd
inriktning av ett nationellt program och inom
hantverksprogrammet utan att huvudmannen anordnar dessa
utbildningar i reguljär form. Förordning (2007:105).

2 § Varje kommun och landsting som är huvudman för sådan
utbildning som avses i 1 § andra och tredje stycket kan delta i
försöksverksamheten. Detsamma gäller sådana fristående
gymnasieskolor som avses i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) och
som bedriver motsvarande utbildning.

För att få delta i försöksverksamheten krävs att en god
kvalitet kan upprätthållas för elevens hela utbildning.

Myndigheten för skolutveckling beslutar efter ansökan om vilka
som får delta i försöksverksamheten. Förordning (2003:345).

3 § För lärande i arbetslivet skall det finnas en kursplan om
totalt 700 gymnasiepoäng som fastställs av Statens skolverk
efter samråd med arbetsmarknadens parter. Skolverket
fastställer betygskriterierna för kursen.

Även undervisning enligt andra nationellt fastställda
kursplaner i yrkesämnen kan genomföras på en arbetsplats.

Arbetsplatsförlagd utbildning enligt 5 kap. 15 och 16 §§
gymnasieförordningen (1992:394) behöver inte förekomma på
utbildning enligt denna förordning.

Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte
räknas in som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap.
5 § skollagen (1985:1100).

Utbildningen

4 § Lärande i arbetslivet syftar till att ge eleverna en ökad
arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares
ledning, på en arbetsplats, få fördjupade färdigheter inom
yrkesområdet.

5 § Styrelsen för utbildningen får besluta att utbildningen
skall bedrivas under andra tider än vad som gäller enligt 3
kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen (1992:394).

En veckas utbildning skall anses motsvara garanterad
undervisningstid om 24 timmar.

6 § Styrelsen för utbildningen skall

1. ansvara för att utbildningen uppfyller de krav som finns,

2. besluta om de lokala mål som eleverna skall uppnå inom ramen
för den nationellt fastställda kursplanen för lärande i
arbetslivet, och

3. ansvara för att lämpliga åtgärder vidtas för samverkan
mellan gymnasieskolan och företrädare för de berörda
arbetsplatserna.

7 § För varje utbildningsplats skall det upprättas ett
utbildningskontrakt mellan skolan, en ansvarig företrädare för
arbetsplatsen och eleven.

I utbildningskontraktet skall det anges vilken omfattning
lärande i arbetslivet skall ha och de utbildningsmål eleven
skall uppnå under utbildningen. Utbildningskontraktet skall
vidare innehålla uppgifter om den eller de arbetsplatser som är
berörda samt om den eller de lärare och handledare som är
ansvariga för utbildningen.

Samrådsorgan

8 § För varje program där försöksverksamhet med lärande i
arbetslivet erbjuds skall det, för samråd mellan skolan och
arbetsmarknadens parter, finnas ett programråd.

9 § I programrådet skall det ingå företrädare för de berörda
lokala parterna på arbetsmarknaden samt företrädare för skolans
personal och elever. Rektorn eller den rektorn utser skall vara
ordförande i programrådet.

10 § Programrådet skall ha till uppgift att

1. med utgångspunkt i programmålen och inom ramen för den
nationellt fastställda kursplanen för lärande i arbetslivet ge
förslag till lokala mål för utbildningen,

2. medverka till anskaffningen av utbildningsplatser i
arbetslivet,

3. föreslå riktlinjer för hur ett utbildningskontrakt enligt 7
§ skall utformas,

4. medverka till att de arbetsplatser som tar emot eleverna har
kompetenta handledare samt att lämplig utbildning för
handledare kommer till stånd, och

5. i övrigt utgöra en resurs för att möjliggöra ett lärande i
arbetslivet med hög kvalitet.

Elever

11 § Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten skall
antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 §
gymnasieförordningen (1992:394).

12 § En elev som genomgår en utbildning enligt denna förordning
skall omfattas av bestämmelserna i förordningen (SKOLFS
1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss
gymnasieskolutbildning.

13 § Betyg på de kurser som genomförs i arbetslivet skall
sättas av läraren efter samråd med handledaren. I en elevs
slutbetyg skall det anges att eleven har deltagit i en
försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom
gymnasieskolan. Till slutbetyget skall bifogas en beskrivning
av de utbildningsavsnitt som genomförts i arbetslivet.

Uppföljning och utvärdering

14 § Den som deltar i försöksverksamheten är skyldig att
medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen
(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

15 § Har upphävts genom förordning (2003:345).

Övergångsbestämmelser

2003:345

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

2. Statsbidrag lämnas enligt den upphävda 15 § i fråga om
utbildningsplats som tilldelats en huvudman för skola före den
1 juli 2003, dock skall vad som föreskrivs i fråga om Statens
skolverk gälla Myndigheten för skolutveckling.