Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

SFS nr
2000:7
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-01-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1237

Syftet med statsbidraget

1 § Syftet med statsbidraget är att stödja
handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och
jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Med handikapporganisation avses i denna förordning en
organisation

1. vars medlemmar till övervägande del är personer som till
följd av varaktiga funktionshinder möter stora svårigheter i
det dagliga livet, och

2. vars ändamål är att förbättra livsvillkoren för personer med
funktionshinder och bevaka deras intressen.

I de fall organisationens verksamhet rör barn eller personer
som har funktionshinder som gör det särskilt svårt för dem att
att själva handha sina angelägenheter som medlemmar och ta till
vara sina rättigheter kan organisationen till övervägande del
bestå av närstående till personer med funktionshinder.

3 § En handikapporganisation skall för att få statsbidrag

1. verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av
betydelse för personer med funktionshinder,

2. vara demokratiskt uppbyggd,

3. vara partipolitiskt och religiöst obunden,

4. ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller
regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,

5. ha bedrivit verksamhet under minst två år samt

6. ha minst 500 medlemmar.

4 § Statsbidrag får lämnas även till handikapporganisationer
som inte uppfyller de villkor som anges i 3 § 4-6 om det finns
synnerliga skäl. Förordning (2007:1237).

Bidragsformer

5 § Statsbidrag kan lämnas i form av grundbidrag,
medlemsbidrag, föreningsbidrag, merkostnadsbidrag och medel för
samarbete.

Grundbidraget ska, om inte annat anges i 5 a eller 5 b §, vara
ett fast belopp som är lika för alla organisationer.
Förordning (2007:1237).

Reducerade bidrag

5 a § Om en handikapporganisation året före det år
bidragsansökan avser inte fått bidrag enligt denna förordning,
ska grundbidraget, medlemsbidraget, föreningsbidraget och
merkostnadsbidraget reduceras under de två första åren som
organisationen uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt 3
eller 4 §.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de
reducerade bidragens storlek. Det andelstal som fastställs för
det första året ska vara lägre än det som fastställs för det
andra året. Förordning (2007:1237).

5 b § Om en handikapporganisation uppfyller de förutsättningar
som anges i 3 § 1-3 men inte 4 § är tillämplig, får bidrag ändå
lämnas till organisationen under högst två år om organisationen
året före det år bidragsansökan avser fick bidrag enligt denna
förordning. Grundbidraget, medlemsbidraget, föreningsbidraget
och merkostnadsbidraget ska då reduceras.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de
reducerade bidragens storlek. Det andelstal som fastställs för
det första året ska vara högre än det som fastställs för det
andra året. Förordning (2007:1237).

Beslutande myndighet m.m.

6 § Beslut om bidrag enligt denna förordning fattas av
Socialstyrelsen.

7 § För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör
statsbidraget skall det hos Socialstyrelsen finnas ett råd med
representanter för sådana organisationer som avses i 3 och 4 §§.

8 § Bidrag lämnas för ett år i sänder. Ett bidragsår omfattar
tiden den

1 januari-31 december. Bidrag betalas ut kvartalsvis i
förskott.

Villkor och redovisning

9 § En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna
förordning skall senast tre månader efter utgången av
bidragsåret lämna Socialstyrelsen en redogörelse för sin
verksamhet. Redogörelsen skall innehålla

1. en ekonomisk redovisning,

2. uppgift om bidragets andel av den totala omslutningen,

3. uppgift om medlemsantal,

4. en redovisning av samarbetsmedlens användning samt

5. en förenklad verksamhetsberättelse över hur de delsyften
uppfyllts som regeringen angivit för bidraget i
regleringsbrevet till Socialstyrelsen.

10 § En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna
förordning är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det
underlag som behövs för myndighetens granskning.

11 § Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall
betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från
sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats.

12 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Bemyndigande

13 § Socialstyrelsen får meddela dels de närmare föreskrifter
som behövs för beräkningen av statsbidrag, dels de
verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av
denna förordning. Förordning (2007:1237).

Övergångsbestämmelser

2000:7

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000 då
förordningen (1994:951) om statsbidrag till
handikapporganisationer skall upphöra att gälla.

2. Under tiden fram till och med den 31 december 2004 skall
grundbidraget utgöras av dels ett fast belopp, dels en
procentsats av vad organisationen fick föregående år.

3. Handikapporganisationer som har fått bidrag enligt
förordningen (1994:951) om statsbidrag till
handikapporganisationer skall, även om de inte uppfyller kraven
enligt denna förordning, fortsättningsvis och längst fram till
och med den 30 juni 2003 kunna få ett bidrag enligt denna
förordning. Sådant bidrag skall beloppsmässigt successivt
minskas.

4. Merkostnadsbidrag för bidragsåret 2005 skall beräknas enligt
Socialstyrelsens riktlinjer som gällde för bidragsåret 2004.
Förordning (2004:1311).

2007:1237

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret
2009.

2. För en handikapporganisation som för bidragsåret 2008
beviljats etableringsbidrag för första eller andra året i en
etableringsperiod, ska den äldre lydelsen av 4 och 5 §§
tillämpas under de år som återstår av etableringsperioden. En
handikapporganisation som får etableringsbidrag kan inte
samtidigt få medel för samarbete.

3. Föreskrifterna i 5 a § ska under bidragsåren 2009 och 2010
inte tillämpas för de handikapporganisationer som får bidrag
under bidragsåret 2008.