Förordning (2000:705) om handläggning av vissa ärenden i Regeringskansliet

SFS nr
2000:705
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2000-08-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01

Vad som föreskrivs om Utrikesdepartementet och ministern för
utrikes ärendena i följande cirkulär och föreskrifter skall i
stället gälla Justitiedepartementet:

1. cirkulär (1968:32) till de allmänna domstolarna och
åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges
tillträde till europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i
brottmål,

2. cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av
Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i
utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur,

3. cirkulär (1986:179) om överenskommelsen mellan Sverige och
Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål,

4. Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet
vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års
Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur,

5. cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och
åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och
Polen om inbördes rättshjälp i brottmål, och

6. cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och
bevisupptagning.