Tillkännagivande (2000:724) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

SFS nr
2000:724
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-08-24

Följande överenskommelser mellan Sverige och främmande stat
innehåller sådana föreskrifter om verkställighet av utländska
beslut som avses i 1 § lagen (1986:1042) om verkställighet av
vissa utländska beslut om rättegångskostnader.

1. Haagkonventionen den 17 juli 1905 angående vissa till
civilprocessen hörande ämnen.

2. Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till
civilprocessen hörande ämnen.

3. Den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955.

4. Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell
rättshjälp.

Konventionerna enligt 1-4 avser mål och ärenden som inte rör
ansvar för brott.

Konventionen enligt första stycket 4 innehåller sådana
föreskrifter som avses i 3 § tredje stycket nämnda lag.

Konventionerna enligt första stycket 2 och 4 innehåller sådana
föreskrifter som avses i 5 § andra stycket nämnda lag.

Konventionen enligt första stycket 4 föreskriver att
konventionsstaterna skall utse ett förmedlande och mottagande
organ som översänder ansökningar om verkställighet enligt
konventionen och tar emot sådana ansökningar. Regeringen har
utsett Justitiedepartementet till sådant förmedlande och
mottagande organ.

Övergångsbestämmelser

2000:724

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1988:119) av
internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042)
om verkställighet av vissa utländska beslut om
rättegångskostnader. Tillkännagivandet är föranlett av att
Justitiedepartementet i stället för Utrikesdepartementet skall
vara förmedlande och mottagande organ.