Tillkännagivande (2000:725) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp

SFS nr
2000:725
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-08-24

Den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp
trädde för Sveriges del i kraft den 28 februari 1977.

Föreskrifter om översändande av ansökningar om rättshjälp finns
också i Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell
rättshjälp, vilken trädde i kraft den 1 maj 1988.

1977 års överenskommelse avser ansökningar om rättshjälp i form
av fri rättegång eller annat sådant bistånd i ärenden av civil,
kommersiell eller administrativ natur.

1980 års Haagkonvention avser ansökningar om rättshjälp, även
avgiftsbelagd sådan, i mål och ärenden av civil, kommersiell,
administrativ, socialrättslig eller skatterättslig natur.

Enligt båda överenskommelserna får den som vill ansöka om
rättshjälp i en konventionsstat lämna in ansökningen till ett
förmedlande organ i den stat där han eller hon har hemvist. Det
förmedlande organet översänder ansökningen till ett mottagande
organ i den främmande staten.

Regeringen har utsett Justitiedepartementet till förmedlande
och mottagande organ enligt båda överenskommelserna.

Enligt 1980 års Haagkonvention skall ansökningar om rättshjälp
som översänds enligt konventionen göras enligt ett formulär som
är fogat till konventionen. Formuläret tillhandahålls av
Justitiedepartementet.

1977 och 1980 års överenskommelser innebär ingen inskränkning i
vad som gäller i motsvarande hänseende enligt artikel 23 i 1954
års Haagkonvention angående vissa till civilprocessen hörande
ämnen.

Övergångsbestämmelser

2000:725

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1988:121) av
internationella överenskommelser om översändande av ansökningar
om rättshjälp. Tillkännagivandet är föranlett av att
Justitiedepartementet i stället för Utrikesdepartementet skall
vara förmedlande och mottagande organ.