Förordning (2000:754) om motorreparationstjänsten

SFS nr
2000:754
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-10-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:265
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:517

1 § Motorreparationstjänsten är en organisation som träder i
verksamhet vid krig eller, om regeringen bestämmer det, annars
vid höjd beredskap.

Motorreparationstjänsten har till uppgift att utföra
monterings-, reparations- och underhållsarbeten på sådana
motorer, motordrivna fordon, släpfordon samt motor- och
tryckluftsdrivna arbetsmaskiner som utnyttjas för
totalförsvarsverksamhet.

2 § I fred skall Försvarsmakten i samarbete med berörda
myndigheter organisera motorreparationstjänsten samt planlägga
och förbereda dess verksamhet.

3 § Försvarsmaktens högkvarter utövar den centrala ledningen av
motorreparationstjänsten. I Högkvarteret finns en
riksreparationsledare.

4 § Inom varje militärdistrikt utövar chefen för
militärdistriktet ledningen av motorreparationstjänsten. I
varje militärdistrikt finns reparationsledare.

5 § Arbeten enligt 1 § andra stycket utförs efter
överenskommelse mellan Försvarsmakten, å ena sidan, och statlig
eller kommunal myndighet eller enskilt företag, å andra sidan,
vid reparationsverkstad hos myndigheten eller företaget. Sådana
arbeten utförs även vid Försvarsmaktens reparationsorgan.

6 § Försvarsmakten får efter hörande av berörda myndigheter
bestämma att förtur skall ges ett visst arbete eller vissa
arbeten som skall utföras av motorreparationstjänsten.

7 § Krisberedskapsmyndigheten skall se till att utrustning och
lokaler som behövs för motorreparationstjänsten inte planläggs
för annat ändamål. Arbetsmarknadsstyrelsen eller, efter dess
bestämmande, länsarbetsnämnd svarar för att
motorreparationstjänsten förses med nödvändig arbetskraft.
Förordning (2002:517).

8 § För arbete som utförts vid reparationsverkstad hos enskilt
företag lämnas ersättning enligt den prissättning som i
allmänhet gäller inom branschen vid varje särskild tid.

9 § Arvoden till den som är krigsplacerad som reparationsledare
inom motorreparationstjänsten får bestämmas av Försvarsmakten.

10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av Försvarsmakten efter hörande av berörda
myndigheter.