Förordning (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

SFS nr
2000:755
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-10-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:794
Upphävd
2002-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:223

Uppgifter

1 § Statens institut för särskilt utbildningsstöd har till
uppgift att administrera det statliga bidraget till
vårdartjänst. Institutet skall följa och utvärdera
verksamheten.

Vårdartjänst skall bestämmas med hänsyn till behovet av sådan
tjänst. Vårdartjänst erbjuds svårt rörelsehindrade personer som
studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola.
Vårdartjänst kan också erbjudas personer med andra
funktionshinder, som studerar vid folkhögskola.

Vårdartjänst omfattar stöd i alla de funktioner, som hör till
den dagliga livsföringen, som den studerande inte klarar själv
och som inte bör tillgodoses genom kommunen eller genom
stödåtgärder av universitet, högskola eller folkhögskola.
Förordning (2000:1463).

2 § Institutet skall vidare administrera det statliga bidraget
till verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser (boende i
elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) i anslutning
till gymnasieskola med speciellt anpassad utbildning för svårt
rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning). Institutet
skall följa och utvärdera verksamheten.

Institutet skall även svara för administrativt stöd åt Nämnden
för Rh-anpassad utbildning.

Institutet skall meddela föreskrifter om avgifter för kost och
logi för elever som bor i elevhem i anslutning till en
gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.

2 a § Ytterligare bestämmelser för institutet finns i
gymnasieförordningen (1992:394). Förordning (2001:223).

3 § Institutet skall även administrera det statliga bidraget
till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt följa och
utvärdera verksamheten med dessa åtgärder.

3 a § Institutet har till uppgift att verka för
kompetensutveckling inom all offentlig verksamhet när det
gäller bemötande av personer med funktionshinder. Institutet
skall fortlöpande följa den verksamhet som pågår inom detta
område. Förordning (2000:1463).

3 b § Institutet får bistå de huvudmän som svarar för
verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever med
Rh-anpassad utbildning med administrativa tjänster i samband
med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för
vissa kostnader för eleverna till huvudmännen enligt 5 kap.
31 a § skollagen (1985:1100). Förordning (2001:223).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet
med undantag av 4 § andra stycket, 5, 19, 20 och 33-35 §§.

Ledning

5 § Generaldirektören är chef för institutet.

Styrelse och kompetensutvecklingsråd

6 § Styrelsen består av generaldirektören och högst tio andra
ledamöter. Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses
av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande.

7 § För samarbete med berörda intressenter skall det vid
institutet finnas ett råd för kompetensutveckling i frågor om
bemötande av personer med funktionshinder. Institutets styrelse
utser ledamöterna i rådet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor om bidrag
enligt 1-3 §§ som är av större principiell eller ekonomisk
vikt.

Överklagande

9 § Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag får
inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 §
verksförordningen (1995:1322).

Övergångsbestämmelser

2000:755

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000, då
förordningen (1988:1126) med instruktion för Statens institut
för särskilt utbildningsstöd skall upphöra att gälla. En
ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter skall i
stället anses förordnad med stöd av bestämmelserna i den nya
förordningen.