Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer

SFS nr
2000:833
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-02

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana kvalificerade certifikat och
utfärdare av dessa som omfattas av lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer.

Tillsyn

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Bemyndiganden

3 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare bestämmelser om
krav på vad ett kvalificerat certifikat skall innehålla enligt
6 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
samt om sådana krav på en certifikatutfärdare som avses i 9-12 §§
samma lag.

Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om
anmälningsplikt och tillsyn enligt lagen om kvalificerade
elektroniska signaturer.