Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem

SFS nr
2000:836
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2000-11-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1161

Definitioner

1 § I denna förordning avses med

– SIS: Schengens informationssystem såsom det anges i 1 § lagen
(2000:344) om Schengens informationssystem,

– Schengenstater: de stater som har tillträtt eller anslutit
sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den
14 juni 1985, som har slutit avtal om samarbete enligt
konventionen med dessa stater eller med Europeiska unionens
råd, eller som efter beslut av Europeiska unionens råd helt
eller delvis tillämpar konventionens bestämmelser.

Framställningar i Schengens informationssystem

2 § En framställning enligt 3 § 1 lagen (2000:344)
om Schengens informationssystem om omhändertagande av en
person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning
får registreras i SIS på begäran av en åklagare eller en
allmän domstol. En framställning enligt 3 § 1 samma lag om
omhändertagande av en person som har efterlysts för utlämning
får registreras i SIS även på begäran av Kriminalvården,
Socialstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse.
Förordning (2014:1161).

3 § I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och
användning av andra generationen av Schengens
informationssystem (SIS II), nedan benämnd SIS
II-förordningen, finns bestämmelser om registrering i SIS av
en framställning om att en person ska nekas tillträde till
eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna.
Förordning (2013:131).

4 § Har upphävts genom förordning (2014:1161).

5 § En framställning enligt 3 § 3 lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem om tillfälligt omhändertagande
av en person med hänsyn till hans eller hennes eller någon
annans säkerhet får registreras i SIS, om det finns

1. ett beslut om omhändertagande enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall eller lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, eller

2. ett beslut om omhändertagande enligt 21 kap. 10 §
föräldrabalken eller 19 eller 20 § lagen (1989:14) om
erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn. Förordning (2014:1161).

6 § En framställning enligt 3 § 4 lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem om lämnande av uppgift om
uppehållsort för en person får registreras i SIS på begäran
av en åklagare eller en allmän domstol. En framställning om
lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som ska
inställa sig för verkställighet av en frihetsberövande
påföljd får registreras i SIS på begäran av Kriminalvården
eller Statens institutionsstyrelse. Förordning (2014:1161).

7 § En framställning enligt 3 § 5 lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem om dold övervakning eller
särskilda kontrollåtgärder får registreras i SIS på begäran
av Säkerhetspolisen eller Tullverket.
Förordning (2014:1161).

8 § En framställning enligt 3 § 6 lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem om omhändertagande eller annan
åtgärd beträffande fordon eller föremål som har efterlysts
för att tas i beslag eller för att användas som bevismaterial
vid en rättegång i brottmål får registreras i SIS på begäran
av en åklagare eller Säkerhetspolisen.
Förordning (2014:1161).

Rätt att få uppgifter ur registret

9 § För prövning av ansökningar om visering och
uppehållstillstånd ska Regeringskansliet, Migrationsverket,
migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och svenska
utlandsmyndigheter ha tillgång till uppgifter som avses i 3 §
andra stycket lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006
av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen
av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i
medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda
registreringsbevis för fordon finns bestämmelser om tillgång
till uppgifter för sådana enheter. Förordning (2013:131).

10 § Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får ha
direktåtkomst till registret.

Migrationsverket och svenska utlandsmyndigheter får ha
direktåtkomst till de uppgifter som avses i 3 § andra stycket
lagen (2000:344) om Schengens informationssystem. Av SIS
II-förordningen följer att Migrationsverket får ha
direktåtkomst till övriga delar av registret när verket
bistår Polismyndigheten i gränskontrollverksamhet.

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006
av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen
av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i
medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda
registreringsbevis för fordon följer att Transportstyrelsen
ska ha direktåtkomst till vissa uppgifter i SIS.
Förordning (2014:1161).

Särskild upplysning om hinder mot verkställighet

11 § Om det finns hinder mot verkställighet i Sverige av en
sådan framställning från en annan stat som avses i 3 § 1, 2
eller 5 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem, ska
Polismyndigheten underrätta den andra staten om hindret och
begära att hindret ska framgå genom att en särskild
upplysning om detta registreras av den andra staten.

När det gäller en sådan framställning om överlämnande som
avses i 3 § 1 samma lag får Polismyndigheten begära att en
särskild upplysning registreras av den andra staten endast om
en åklagare har beslutat att en sådan begäran ska göras eller
om en domstol har beslutat att överlämnande inte ska ske. En
åklagare får besluta att Polismyndigheten hos den andra
staten ska begära att en särskild upplysning registreras om
det kan antas att det saknas förutsättningar för
överlämnande.

Om den stat som har registrerat en sådan särskild upplysning
som avses i första stycket begär det, ska Polismyndigheten
undersöka om upplysningen behöver stå kvar.
Förordning (2014:1161).

12 § På begäran av en stat, som anser att det finns hinder
mot verkställighet i den staten av en framställning som har
registrerats av Polismyndigheten enligt 3 § 1, 2 eller 5
lagen (2000:344) om Schengens informationssystem, ska
Polismyndigheten förse registreringen med en särskild
upplysning om hindret. Förordning (2014:1161).

Informationsskyldighet

Information om registreringar

13 § När Polismyndigheten registrerar en framställning enligt
3 § 1 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om
omhändertagande av en person som har efterlysts för
överlämnande ska myndigheten omedelbart underrätta övriga
Schengenstater.

När Polismyndigheten registrerar en sådan framställning som
avses i första stycket ska myndigheten lämna övriga
Schengenstater de uppgifter som avses i 1 kap. 4 § lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som
tilläggsinformation enligt 12 § lagen om Schengens
informationssystem. Förordning (2014:1161).

14 § När Polismyndigheten registrerar en framställning enligt
3 § 1 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om
omhändertagande av en person som har efterlysts för
utlämning, ska myndigheten lämna alla Schengenstater följande
uppgifter:

1. vilken myndighet som har begärt gripandet,

2. om det finns en arresteringsorder eller någon annan
handling med samma rättsverkan eller en verkställbar dom,

3. brottets art och brottsrubricering,

4. en beskrivning av omständigheterna i samband med brottet,
däribland tidpunkt och plats och i vilken grad den
registrerade personen har varit delaktig,

5. straffskalan för gärningen, och

6. andra uppgifter som kan underlätta åtgärden som ska
vidtas.

Information enligt denna paragraf behöver inte lämnas om
uppgifter enligt 13 § har lämnats och detta anses vara
tillräckligt för att den begärda åtgärden ska kunna vidtas.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som
tilläggsinformation enligt 12 § lagen om Schengens
informationssystem. Förordning (2014:1161).

15 § När Polismyndigheten registrerar en framställning enligt
3 § 5 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om
dold övervakning som syftar till att avvärja allvarliga hot
mot statens inre eller yttre säkerhet, ska myndigheten
underrätta övriga Schengenstater.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som
tilläggsinformation enligt 12 § lagen om Schengens
informationssystem. Förordning (2014:1161).

Information för att undvika personförväxling

16 § Om en annan stat redan har registrerat uppgifter i SIS
om en person som Polismyndigheten avser att registrera
uppgifter om, ska myndigheten samråda med den andra staten
innan registrering görs.

Om Polismyndigheten avser att registrera uppgifter om en
person och det är oklart om uppgifter som redan finns i
registret avser samma person, ska Polismyndigheten kontakta
den myndighet som har begärt att framställningen ska
registreras för att klargöra förhållandena. Om det står klart
att det rör sig om olika personer, ska Polismyndigheten
registrera sådana kompletterande uppgifter som behövs för att
undvika personförväxling. Förordning (2014:1161).

Felaktiga registreringar

17 § Om en annan stat har registrerat en uppgift som enligt
Polismyndighetens bedömning är felaktig eller inte får
registreras, ska myndigheten genom tilläggsinformation enligt
12 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
underrätta den andra staten om detta så snart som möjligt,
dock senast tio dagar efter det att myndigheten fick kännedom
om det förhållandet. Om Polismyndigheten och den behöriga
myndigheten i den andra staten två månader efter
underrättelsen inte är överens om att registreringen borde ha
skett, ska Polismyndigheten överlämna frågan till den
europeiska datatillsynsmannen. Förordning (2014:1161).

Information vid verkställighet

18 § När en åtgärd vidtas med anledning av en framställning
som har registrerats av en annan stat, ska Polismyndigheten
informera den andra staten om åtgärden. Om den begärda
åtgärden inte kan vidtas ska den andra staten omedelbart
underrättas om det.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som
tilläggsinformation enligt 12 § lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem. Förordning (2014:1161).

19 § Om en person när en åtgärd vidtas med anledning av en
framställning som har registrerats av en annan stat säger sig
vara någon annan än den som avses i framställningen, ska
Polismyndigheten utbyta tilläggsinformation enligt 12 § lagen
(2000:344) om Schengens informationssystem med den andra
staten för att utreda om det rör sig om olika personer. Om så
är fallet, ska Polismyndigheten informera personen om
möjligheten att i den andra staten få sådana uppgifter som
avses i 3 a § lagen om Schengens informationssystem
antecknade i registret. Förordning (2014:1161).

Uppgiftsskyldighet

20 § En myndighet som har tillgång till registret med stöd av
9 eller 10 § ska lämna Polismyndigheten de uppgifter som
myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt 16 § andra stycket, 18 och 19 §§.
Förordning (2014:1161).

Rättelse och information till enskilda

21 § I 25-27 §§ personuppgiftslagen (1998:204) finns
bestämmelser om information till den som har registrerats.

Information enligt 26 § personuppgiftslagen ska lämnas inom
en månad eller, om det finns särskilda skäl, senast två
månader efter det att ansökan gjordes. Förordning (2013:131).

22 § En person som har ansökt om rättelse eller annan åtgärd
enligt 15 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
ska senast tre månader efter det att ansökan gjordes
informeras om de åtgärder som har vidtagits.
Förordning (2013:131).

Loggningsuppgifter

23 § I syfte att möjliggöra kontroll av den behandling av
uppgifter som görs i registret ska Polismyndigheten se till
att information om behandlingen (loggningsuppgifter)
registreras. Av loggningsuppgifterna ska det framgå när en
överföring har skett, vilka uppgifter som har använts vid
sökningen och vem som var ansvarig för överföringen.

Sådana loggningsuppgifter som avses i första stycket ska
gallras tidigast ett år och senast tre år efter det att de
registrerades. Loggningsuppgifter som avser en uppgift i SIS
som har gallrats ska gallras tidigast ett år och senast tre
år efter det att uppgiften i SIS gallrades.

De gallringsfrister som anges i andra stycket ska inte gälla
om loggningsuppgifterna behövs för en sådan kontroll som
avses i första stycket och kontrollen har inletts före
fristens utgång. Förordning (2014:1161).

Statistik

24 § Polismyndigheten ska föra statistik över sådana beslut
som har fattats enligt 11 § andra stycket lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem. Förordning (2014:1161).

Bemyndigande

25 § Polismyndigheten får efter samråd med Datainspektionen
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem och denna förordning.
Förordning (2014:1161).

Övergångsbestämmelser

2013:131

1. Denna förordning träder i kraft den 9 april 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som
redan finns i registret, dock längst tre år efter
ikraftträdandet. Om en uppgift ändras eller nya uppgifter
förs in i registret efter ikraftträdandet ska dock de nya
bestämmelserna tilllämpas på den framställning som
uppgifterna hör till. De nya bestämmelserna ska också
tillämpas om det blir träff i registret på en framställning
som fanns i registret när denna förordning trädde i kraft.