Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

SFS nr
2000:873
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-11-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:801
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:339

1 § Den som erbjuds en anställning inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna eller inom
förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan,
specialskolan eller sameskolan skall till den som erbjuder
anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget skall vara
högst ett år gammalt. Regeringen meddelar föreskrifter om
innehållet i sådant utdrag.

Den som inte har lämnat registerutdrag enligt första stycket
får inte anställas.

Första och andra styckena gäller även anställningar vid en
riksinternatskola med en kommun som huvudman som enligt 10 kap.
skollagen (1985:1100) anordnar utbildning som motsvarar
grundskolan.

2 § Den som erbjuds en anställning av en enskild fysisk eller
juridisk person som bedriver sådan verksamhet som godkänts
enligt 2 a kap. 13 §, 2 b kap. 7 § samt 9 kap. 2 och 5 §§
skollagen (1985:1100) eller som har ingått ett avtal om sådan
verksamhet som avses i 2 a kap. 5 § andra stycket och 2
b kap. 2 § tredje stycket samma lag, ska lämna ett sådant
registerutdrag som avses i 1 § första stycket denna lag till
den som erbjudit anställningen.

Den som inte har lämnat ett registerutdrag enligt första
stycket får inte anställas.

Första och andra styckena gäller även anställningar hos den
som efter regeringens medgivande enligt lagen (1993:802) om
entreprenadförhållanden inom skolan får bedriva undervisning
för skolpliktiga barn samt anställningar inom verksamhet som
bedrivs av en enskild huvudman för en riksinternatskola som
enligt 10 kap. skollagen (1985:1100) anordnar utbildning som
motsvarar grundskolan. Lag (2009:339).

2 a § Ett sådant registerutdrag som avses i 1 § första stycket
ska lämnas även av den som

1. erbjuds eller tilldelas arbete inom sådan verksamhet som
avses i 1 eller 2 § under omständigheter liknande dem som
förekommer i ett anställningsförhållande inom verksamheten, om
det sker genom uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal
med den som bedriver verksamheten eller anställning inom annan
kommunal verksamhet,

2. under utbildning till en lärarexamen enligt högskolelagen
(1992:1434) eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning
tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom
sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 §, eller

3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program
tilldelas plats för arbetspraktik eller annan programinsats
inom sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 §.

Registerutdraget ska lämnas till den inom verksamheten som
beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt
som avses i första stycket. Den som inte har lämnat ett sådant
registerutdrag får inte anlitas eller tas emot i verksamheten
på ett sådant sätt. Lag (2008:53).

3 § Trots bestämmelserna i 1-2 a §§ får den som inom ett år
erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en
förnyad möjlighet att på ett sådant sätt som avses i 2 a §
delta i verksamheten anställas, anlitas eller tas emot utan att
han eller hon lämnat ett registerutdrag enligt 1 § första
stycket. Lag (2008:53).

4 § På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det
återlämnas i original.

5 § Bestämmelser om tillsyn och återkallande av tillstånd eller
godkännande finns i skollagen (1985:1100).

Övergångsbestämmelser

2008:53

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på

a) den som efter ikraftträdandet anställs hos någon som genom
avtal med den som bedriver verksamhet som avses i 1 och 2 §§
utför eller kommer att utföra uppdrag i sådan verksamhet,

b) den som efter ikraftträdandet anställs hos en kommun inom en
nämndförvaltning som utför eller kommer att utföra uppdrag i
sådan verksamhet som avses i 1 §,

c) en enskild person som efter ikraftträdandet ingår avtal om
utförande av uppdrag i sådan verksamhet som avses i 1 och 2 §§,

d) den som efter ikraftträdandet antas till högskoleutbildning
eller kommunal vuxenutbildning där en del av utbildningen är
förlagd till verksamhet som avses i 1 och 2 §§, och

e) den som efter ikraftträdandet anvisas deltagande i ett
arbetsmarknadspolitiskt program som innebär arbete i sådan
verksamhet som avses i 1 eller 2 §.