Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter

SFS nr
2000:981
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:962

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om fördelning av
socialavgifterna enligt socialavgiftslagen (2000:980) för
finansiering av systemen för social trygghet.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i socialavgiftslagen (2000:980).

Sjukförsäkringsavgifter

3 § Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för
följande ersättningar som utges enligt
socialförsäkringsbalken

1. graviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och
ersättning för merkostnader för resor enligt 27 kap. samt
ersättningar enligt 110 kap. 30 § för kostnader för
utredning m.m. i ärenden om sjukdom och rehabilitering,

2. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 31
kap., och

3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad
aktivitetsersättning enligt 34 kap. Lag (2010:1283).

4 § Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att
studielån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas
enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har
meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap.
socialförsäkringsbalken,

3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om
sjuklön,

4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader, och

5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för
förmåner enligt 1 och 2 ovan samt 3 §. Lag (2011:1515).

Föräldraförsäkringsavgifter

5 § Föräldraförsäkringsavgifter ska finansiera

1. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap.
socialförsäkringsbalken,

2. kostnader för administration av
föräldrapenningsförmåner, och

3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för
föräldrapenningsförmåner. Lag (2010:1283).

Ålderspensionsavgifter

6 § Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som
beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07
gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58
kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska föras till
staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt
för premiepension för samma år ska föras till
Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64
kap. 15 och 16 §§ socialförsäkringsbalken.

Återstoden av avgifterna ska föras till Första–Fjärde AP-
fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Lag (2010:1283).

7 § Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 §
ska stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda
pensionsrätter för premiepension och inkomster som överstiger
8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt
58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt
framräknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande
överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan
ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret
ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i
64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.
Lag (2011:1404).

Efterlevandepensionsavgifter

8 § Efterlevandepensionsavgifter ska finansiera

1. inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension
enligt socialförsäkringsbalken, och

2. kostnader för administration av pension enligt 1.
Lag (2010:1283).

Arbetsmarknadsavgifter

9 § Arbetsmarknadsavgifter skall finansiera

1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och kostnader för tillsyn av
utbetalning av sådan ersättning enligt lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor,

2. aktivitetsstöd till den som tar del av ett
arbetsmarknadspolitiskt program, under förutsättning att han
eller hon uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning
enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring,

3. kostnader enligt lönegarantilagen (1992:497), och

4. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på
ersättningar enligt 1-3.

Arbetsskadeavgifter

10 § Arbetsskadeavgifter ska finansiera

1. ersättningar från arbetsskadeförsäkringen enligt 40–42
samt 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken,

2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1,
och

3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på
ersättningar enligt 1. Lag (2010:1283).

Fördelning av arbetsgivaravgifter

11 § Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan
avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivaravgifter som
följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Avdrag
som görs enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) och
avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen
(2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och
därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften,
föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och
efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på
avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om fördelningen. Lag (2013:962).

Omföring av egenavgifter

12 § Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst
belopp från varje inkomsttitel på statsbudgeten där
egenavgifter redovisats. Beloppet motsvarar summan av de under
det föregående året debiterade egenavgifterna minskad med
summan av de avgifter som under samma år satts ned eller
återbetalats.

Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader
som preliminär skatt betalas som förskott på belopp enligt
första stycket tillgodoföra sig 10,3 procent av den
preliminära skatt som debiterats fysiska personer före den
1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en
tolftedel varje månad. Skatteverket ska varje år senast den
15 februari lämna Försäkringskassan uppgift om summan av den
före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten
för fysiska personer.

Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som
anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger
beloppet enligt första stycket ska skillnaden regleras genom
avräkning på belopp som närmast därefter ska tillgodoföras
enligt första eller andra stycket. Lag (2011:1286).

Avdrag vid beräkning av egenavgifter

13 § Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980)
och 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand
avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning
sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften,
arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.
Lag (2010:437).

Verkställighetsföreskrifter

14 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de
regleringar som avses i 7 § andra och tredje styckena.

Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av
influtna ålderspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag
från Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1004).

Övergångsbestämmelser

2000:981

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser om fördelningen av socialavgifter i 4
kap. lagen (1981:691) om socialavgifter gäller fortfarande i
fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser om andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter skall tillämpas till och med år 2001.

4. Hänvisningen i 4 § 1 till studiestödslagen (1999:1395) skall
fram till den 1 juli 2001 i stället avse studiestödslagen
(1973:349). Sjukförsäkringsavgifter skall därefter även
finansiera Centrala studiestödsnämndens kostnader enligt 4 § 1
i fråga om studiestöd som beviljats enligt studiestödslagen
(1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395).

5. Utöver vad som sägs i 10 § skall arbetsskadeavgifter
alltjämt finansiera ersättningar på grund av obligatorisk
försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall
i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa
yrkessjukdomar och lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

2001:1119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

2006:1346

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser i 3 § tillämpas fortfarande för
sjukpenning som utgetts före den 1 november 2006.

3. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på
ersättningar som betalas ut respektive inkomster som uppbärs
före ikraftträdandet.

4. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på
avdrag som görs med stöd av punkt 4, 5 och 8 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i
socialavgiftslagen (2000:980).

2009:1004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
första gången vid fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter avseende år 2011.

2010:1283

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande
finansiera ersättningar, förmåner, avgifter och kostnader
enligt den intill den 1 januari 2011 gällande äldre
lagstiftningen.

3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om
särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

2011:1404

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på
ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari
2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i
stället bestämmelserna om ränta i 19 kap.
skattebetalningslagen (1997:483).

3. I fråga om beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen
(1997:483) gäller 11 § i sin äldre lydelse.