Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser

SFS nr
2001:1049
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2001-12-06

1 § Kammarkollegiet skall ta ut avgifter för prövning av
ansökning om upplösning av stiftelser enligt lagen (2001:845)
om upplösning av stiftelser i vissa fall.

Avgifterna skall grundas på kostnaderna för prövningen och
beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Kammarkollegiet
skall meddela de föreskrifter om avgifterna som behövs. Av
föreskrifterna skall de närmare grunderna för
avgiftsberäkningen framgå.