Förordning (2001:1052) om bidrag till satsningar inom projektet Agenda kulturarv

SFS nr
2001:1052
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-12-06

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till
verksamhet inom ramen för projektet Agenda kulturarv.

2 § Med projektet Agenda kulturarv avses sådan verksamhet som
har till syfte att förnya kulturmiljövårdens arbete,
inriktning, demokratiska förankring och slagkraft.

3 § Bidrag får lämnas till utåtriktad verksamhet som syftar
till att lyfta fram kulturarvets betydelse och roll i
samhällsutvecklingen. Länsövergripande samarbetsprojekt skall
prioriteras.

Bidrag får uppgå till högst 50 procent av kostnaden för det
enskilda projektet.

4 § Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om
bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd.

5 § Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

6 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2001:1052

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller
till och med den 31 december 2003. Förordningen skall dock
tillämpas även därefter på ansökningar som kommit in till
Riksantikvarieämbetet till och med den 31 december 2003.