Förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

SFS nr
2001:1060
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:65
Upphävd
2013-01-01

Målen för statsbidraget

1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till
ungdomsorganisationer för att

1. främja barns och ungdomars demokratiska fostran,

2. främja jämställdhet mellan könen,

3. främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,

4. ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, och

5. engagera fler ungdomar i föreningslivet.

Former av bidrag

2 § Statsbidrag till ungdomsorganisationer lämnas i form av
strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och
särskilt bidrag.

Strukturbidraget består av dels ett fast belopp, dels ett
rörligt belopp. Det rörliga beloppet skall grundas på antalet
medlemmar i åldrarna 7-25 år och antalet lokalavdelningar.
Utvecklingsbidraget och etableringsbidraget består av ett fast
belopp.

3 § Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på
medel.

Ett bidragsår avser det statliga budgetåret.

Definitioner

4 § Med en medlem i en ungdomsorganisation avses i denna
förordning den som

1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen,

2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om
organisationens verksamhet och inriktning, och

3. för året närmast före bidragsåret aktivt tagit ställning för
ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt
om medlemskap.

5 § Med en lokalavdelning inom en ungdomsorganisation avses i
denna förordning en sådan avdelning

1. som har antagit stadgar och är införd i
ungdomsorganisationens register över lokalavdelningar,

2. i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna beslutar
om avdelningens verksamhet och ekonomi, och

3. som bedriver verksamhet.

Strukturbidrag, utvecklingsbidrag och etableringsbidrag

6 § Strukturbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som

1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är
frivilligt,

2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,

3. har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst
60 procent av organisationens totala medlemsantal, och

4. har lokalavdelningar i minst tio län.

7 § Strukturbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för
funktionshindrade om organisationen

1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är
frivilligt,

2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,

3. har minst 400 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst
60 procent av organisationens totala medlemsantal, och

4. har lokalavdelningar i minst fyra län.

8 § Utvecklingsbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation
som

1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är
frivilligt,

2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,

3. har minst 2 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst
60 procent av organisationens totala medlemsantal, och

4. har lokalavdelningar i minst tio län.

9 § Etableringsbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation
som

1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är
frivilligt,

2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,

3. har minst 1 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst
60 procent av organisationens totala medlemsantal, och

4. har lokalavdelningar i minst tre län.

10 § Om det finns särskilda skäl får strukturbidrag,
utvecklingsbidrag eller etableringsbidrag beviljas en
organisation även om den inte uppfyller kraven i 6-9 §§.

Särskilt bidrag

11 § Särskilt bidrag får lämnas till en organisation om

1. organisationens ungdomsverksamhet eller en viss tillfällig
verksamhet bland ungdomar är av en sådan karaktär att den
särskilt bör främjas, eller

2. det finns något annat särskilt skäl för sådant bidrag.

Särskilt bidrag får lämnas också till organisationer som
beviljas strukturbidrag, utvecklingsbidrag eller
etableringsbidrag.

Beslutande myndighet

12 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Ungdomsstyrelsen.

Övriga bestämmelser

13 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna
förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar,
verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen
bestämmer.

14 § Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte
skall betalas ut, om bidraget har beviljats på grund av
felaktiga uppgifter.

Ungdomsstyrelsen får också besluta att bidrag som har lämnats
på grund av felaktiga uppgifter skall betalas tillbaka.

15 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

16 § Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2001:1060

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret
2004.

2. Förordningen (1994:641) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer skall upphöra att gälla vid utgången av
år 2003.

3. För statsbidrag som har beviljats enligt den gamla
förordningen gäller den förordningen.