Avfallsförordning (2001:1063)

SFS nr
2001:1063
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:927
Upphävd
2011-08-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:821

1 § Denna förordning gäller avfall och avfallets hantering. För
vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare
bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av andra förordningar. Om annat inte är
särskilt angivet, gäller de bestämmelserna framför
bestämmelserna i denna förordning.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i 15 kap. miljöbalken.

3 § Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall
förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna
förordning. En förteckning över vilket avfall som hör till
varje kategori finns i bilaga 2 till denna förordning.

4 § I denna förordning avses med

farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en
asterisk (*) i bilaga 2 till denna förordning eller annat
avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i
bilaga 3 till denna förordning,

brännbart avfall: sådant avfall som brinner utan
energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat,

organiskt avfall: sådant avfall som innehåller organiskt
kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall,

insamling av avfall: uppsamling, sortering eller blandning
av avfall för vidare transport,

återvinning av avfall: förfaranden som anges i bilaga 4 till
denna förordning,

bortskaffande av avfall: förfaranden som anges i bilaga 5
till denna förordning,

deponering: bortskaffningsförfarande som innebär att avfall
läggs på en deponi, och

direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
(WEEE), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/112/EG. Förordning (2009:1213).

5 § Med deponi avses i denna förordning upplagsplats för
avfall.

Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall

1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan
plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,

2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen
sker för en kortare period än tre år, eller

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en
kortare period än ett år.

6 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna
förordning

1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion
är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska
fält,

2. utrustning för generering, överföring och mätning av
elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, eller

3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller
utrustning som avses i 1 och 2.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte
sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi
än elektrisk energi.

Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där
har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller
elektroniska produkter. Även material som används för kylning,
värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat
sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta
produkten skall anses som elektriska eller elektroniska
produkter.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör
till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller
elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran
inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk
funktion.

6 a § Med batteri avses i denna förordning en källa till
elektrisk energi som består av en eller flera battericeller och
där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi.
Förordning (2008:838).

Tillämpningsområde

7 § En central tillsynsmyndighet som anges i 3 kap. 2 §
miljötillsynsförordningen (2011:13) får inom sitt
tillsynsområde meddela föreskrifter om att bestämmelserna om
farligt avfall i denna förordning ska tillämpas också på slag
av avfall som inte är farligt avfall enligt bilaga 2. Sådana
föreskrifter får endast avse krav som behövs från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt och endast avse avfall som har någon av de
farliga egenskaper som anges i bilaga 3. Innan föreskrifterna
meddelas, ska myndigheten höra övriga berörda
tillsynsmyndigheter.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst
avfall som omfattas av denna förordning inte ska anses som
farligt avfall. En sådan dispens får ges endast om det finns
särskilda skäl och innehavaren visar att avfallet inte har
någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna
förordning. En kopia av länsstyrelsens beslut om dispens ska
sändas till den ansvariga centrala tillsynsmyndigheten.
Förordning (2011:35).

8 § Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle
eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

I fråga om radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen
(1988:220) gäller bestämmelser som meddelats med stöd av den
lagen framför bestämmelserna i denna förordning.

9 § Bestämmelserna om farligt avfall i 21, 27, 34, 41, 43 och
44 §§ skall inte tillämpas

1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall
enligt 15 kap. 2 § miljöbalken,

2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg
tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om
åtgärder mot förorening från fartyg, eller

3. på hantering av kasserad ammunition, kasserade
fyrverkeripjäser och andra kasserade sprängämnen (avfallstyper
16 04 01*, 16 04 02* och 16 04 03* i bilaga 2).

I fall som avses i första stycket 1 skall inte heller 42 §
tillämpas.

Den kommunala renhållningsordningen

10 § Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning
enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vad
renhållningsordningens avfallsplan skall innehålla.

I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar
finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall
innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall.

10 a § Bestämmelser om miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program finns i 6
kap. miljöbalken och förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Förordning (2005:357).

11 § Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan
till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen
genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.
Förordning (2004:556).

11 a § Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala
avfallsplanerna inom sitt område och överlämna
sammanställningen till Naturvårdsverket.

Till sammanställningen skall fogas en analys av kapaciteten för
avfallsbehandling inom länet. Analysen skall avse
förutsättningarna för att i fråga om det avfall som uppkommer
och som inte kan bli föremål för återanvändning behandla
avfallet genom materialåtervinning, energiåtervinning,
förbränning och deponering med prioritet i denna ordning. Om
det behövs för att åtgärda en befintlig eller förutsebar
kapacitetsbrist eller för att tydliggöra ett befintligt eller
förutsebart kapacitetsöverskott när det gäller en viss
behandlingsmetod, skall länsstyrelsen samråda med berörda
kommuner, näringsidkare och andra länsstyrelser.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur
sammanställningen i övrigt skall utformas.
Förordning (2004:556).

12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den
avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten
jämförd med avfallsplanen.

13 § Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen
bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

14 § Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om
hanteringen av hushållsavfall.

15 § Har upphävts genom förordning (2006:1183).

16 § Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om hur
utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av
avfall skall vara beskaffade och skötas.

Detta gäller inte i fråga om mottagnings- och
behandlingsanordningar för avfall i hamnar.

17 § Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om att vissa
slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från
annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och
transport av avfall meddela föreskrifter om vilka ytterligare
åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl
eller andra hälso- eller miljöskäl.

18 § Bestämmelserna i 15-17 §§ gäller inte i fråga om avfall
som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som
med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om
producentansvar.

Bestämmelserna i 14-17 §§ gäller i den mån inte annat följer av
lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Hantering av brännbart och organiskt avfall

19 § Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort
skilt från annat avfall.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering
av brännbart avfall.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet i första stycket.

20 § Bestämmelser med förbud mot att deponera utsorterat
brännbart avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

Hantering av farligt avfall

21 § Olika slag av farligt avfall får inte blandas med
varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag
av avfall eller andra ämnen eller material.

Om olika slag av farligt avfall har blandats med varandra eller
om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall eller
med andra ämnen eller material, skall de olika slagen av avfall
separeras från varandra och från andra ämnen och material.
Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om det
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Trots vad som sägs i första och andra styckena, får olika
avfallsslag blandas med varandra eller med andra ämnen eller
material, om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten
vid bortskaffande eller återvinning eller det annars görs på
ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

21 a § Varje kommun skall svara för att hushållsavfall som
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.

Första stycket gäller inte om annat föreskrivits med stöd av 15
kap. 6 § miljöbalken. Förordning (2004:556).

21 b § Kommunen får meddela föreskrifter om hantering och
sortering av hushållsavfall som utgörs av farligt avfall.
Förordning (2004:556).

Bortskaffande av kvicksilveravfall

21 c § Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent kvicksilver
och som inte är slutligt deponerat i enlighet med tillstånd
meddelat med stöd av miljöbalken eller föreskrifter som
meddelats med stöd av balken ska bortskaffas på det sätt som
anges i D 16 i bilaga 5.

Första stycket gäller inte sådant avfall som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av
den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt
kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och
kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt
kvicksilver. Förordning (2008:15).

21 d § Från och med den 1 januari 2010 får Naturvårdsverket i
det enskilda fallet medge dispens från förbudet i 21 c §, om
föreskrivet bortskaffningsförfarande framstår som oskäligt. Om
avfallet innehåller mer än 1 viktprocent kvicksilver får
dispens medges endast om det finns synnerliga skäl eller om det
är fråga om så små mängder avfall att föreskrivet
bortskaffningsförfarande framstår som uppenbart oskäligt.
Förordning (2005:628).

Hantering av avfall från fartyg i hamn

22 § Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn
skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall,
toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen
som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av den lagen. Detta gäller inte
oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap.
1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som
avses i 2 § samma kapitel.

I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för
kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som
har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som
fullmäktige bestämmer.

I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall
från fartyg i hamn.

Hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter

23 § Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter ska

1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och
hantera dem skilt från annat avfall, och

2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett
sätt som främjar återanvändning av hela eller delar av
produkterna och i övrigt underlättar återvinning eller annan
hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan
vara och batteriet med lätthet kan avlägsnas från den andra
varan, ska batteriet vid tilllämpningen av första stycket 1
avlägsnas från den andra varan.

Bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om
avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter
finns i förordningen (2000:208) om producentansvar för
glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förordningen
(2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter och förordningen (2008:834) om producentansvar för
batterier. Förordning (2008:838).

23 a § Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller
eller utgörs av batterier ska se till att avfallet inte bränns
eller deponeras utan att

1. vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att
hanteras skilt från batteriavfallet i övrigt, och

2. de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för
att nå de mål för särskilt omhändertagande och återvinning som
anges i 8 § förordningen (2008:834) om producentansvar för
batterier. Förordning (2008:838).

24 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan
yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering,
sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att
återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av
elektriska och elektroniska produkter kan ske på ett sätt som
är lämpligt från hälso- och miljösynpunkt.

Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om återvinning och
bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och
elektroniska produkter som behövs till följd av bilaga II till
direktiv 2002/96/EG. Förordning (2005:211).

25 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska
produkter får återvinnas, fragmenteras, förbrännas, deponeras
eller bortskaffas på annat sätt endast om

1. produkterna har förbehandlats i en sådan verksamhet som
anges i 24 §, och

2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system
för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ
vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll.

Certifieringen ska avse den kompetens eller det system för
kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det
ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med
stöd av 24 §.

Första stycket gäller inte om förbehandling skett utanför
Sverige på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv
2002/96/EG.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på certifiering. Förordning (2011:821).

Tillståndsplikt för transport av avfall

26 § Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som
har särskilt tillstånd.

Tillstånd krävs dock inte för transport för återanvändning av
avfall som inte är farligt avfall.

27 § Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer,
och som inte har tillstånd enligt 26 §, får inte utan särskilt
tillstånd själv transportera det farliga avfallet om den mängd
som transporteras i fråga om något av följande avfallsslag
uppgår till mer än

1. 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,

2. 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,

3. 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,

4. 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport,

5. 300 kilogram använt köldmedium per transport,

6. 300 kilogram avfall av elektriska och elektroniska produkter
per transport, eller

7. sammanlagt 100 kilogram övrigt farligt avfall per år.

Särskilt tillstånd enligt första stycket krävs även för att
transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med
undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller
kadmium.

28 § Bestämmelserna i 26 och 27 §§ gäller inte för

1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
(avfallstyp 02 01 08* i bilaga 2),

2. flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp
10 01 04* i bilaga 2),

3. smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i
bilaga 2),

4. asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och
17 06 01* i bilaga 2),

5. avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och
liknande handels-, industri- och institutionsavfall
(avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*,
19 01 13* och 19 01 15* i bilaga 2).

29 § Tillstånd som avses i 26 eller 27 § får beviljas endast
sådana sökande som

1. visar att de har personella, tekniska och ekonomiska
förutsättningar att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt
tillfredsställande sätt transportera det avfall som avses med
ansökan, och

2. innehar de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt
annan lagstiftning.

30 § Frågor om tillstånd enligt 26 eller 27 § prövas av
länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar
den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt
säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför
Sverige, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av
de län där avfallet hämtas eller lämnas.

31 § Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs från
miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall
meddela närmare föreskrifter om sådana villkor.

32 § Ett tillstånd att transportera farligt avfall kan avse ett
visst slag av farligt avfall eller farligt avfall i allmänhet.
Tillståndet skall meddelas för viss tid, längst fem år.

33 § Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd
enligt 26 och 27 §§ till den kommunala nämnd som utövar tillsyn
över transporten.

Anmälningsplikt för transport av avfall

34 § Den som avser att transportera farligt avfall skall anmäla
detta till länsstyrelsen om

1. avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och avfallet
inte skall transporteras av någon som har tillstånd enligt 26
eller 27 §, eller

2. transporten avser avfall som anges i 28 §.

Anmälan enligt första stycket skall göras vart femte år så
länge transporterna utförs.

35 § Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall
meddela föreskrifter om att anmälningsplikt skall gälla i
stället för tillståndsplikt enligt 26 §. Naturvårdsverket får
även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.

36 § Länsstyrelsen skall underrätta den kommunala nämnden om
anmälan enligt 34 och 35 §§.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

37 § Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans
räkning yrkesmässigt ombesörjer återvinning eller bortskaffande
av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

En verksamhet som omfattas av tillstånd eller anmälan enligt 9
kap. miljöbalken eller 26, 27, 34 eller 35 § i denna förordning
behöver dock inte anmälas särskilt enligt första stycket.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
anmälningsplikten.

38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser
att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat
sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än
trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.

Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur
anmälan skall göras.

Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd m.m.

39 § Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för
transport är skyldig att kontrollera att transportören har
tillstånd enligt 26 eller 27 §, är anmäld enligt 34 eller 37 §
eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 35 § eller
har undantagits från anmälningsplikt. I fråga om farligt avfall
skall avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har det
tillstånd som krävs för att hantera avfallet.

Transportdokument

40 § För gränsöverskridande transporter finns bestämmelser om
transportdokument i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.
Förordning (2007:381).

41 § För varje transport av farligt avfall inom Sverige skall
en avsändare upprätta ett transportdokument. Dokumentet skall
innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör,
avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren
och vid mottagandet av mottagaren.

Kravet på transportdokument enligt första stycket gäller inte
för transporter som är undantagna från tillståndsplikt enligt
27 §.

Naturvårdsverket får efter att ha hört övriga berörda
tillsynsmyndigheter meddela föreskrifter om utformningen och
handläggningen av transportdokument som avses i första stycket.

Uppgifter om avfall och avfallshantering

42 § Den som bedriver verksamhet där avfall mellanlagras,
återvinns eller bortskaffas skall föra anteckningar om

1. den mängd och det slag av avfall som återvinns eller
bortskaffas årligen,

2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används
för olika slag av avfall,

3. varifrån avfallet kommer, och

4. var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas.

Anteckningarna i fråga om farligt avfall skall bevaras i minst
fem år.

42 a § I fråga om hantering av avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter får Naturvårdsverket
meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver en
verksamhet som avses i 24 eller 42 § att, utöver det som
följer av 42 §, föra anteckningar som gör det möjligt att
bedöma hur hanteringen bidrar till att nå de mål som anges i
bilaga 3 till förordningen (2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter. Förordning (2009:1213).

43 § Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer
skall föra anteckningar om

1. den mängd avfall som uppkommer årligen,

2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och

3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.

44 § Den som transporterar farligt avfall skall föra
anteckningar om

1. varifrån de olika avfallsslagen kommer,

2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras,

3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in, och

4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

Anteckningarna skall bevaras i minst ett år.

45 § Sådana uppgifter som finns i anteckningar enligt 42-44 §§
skall efter anmodan lämnas till tillsynsmyndigheten.

Dumpning

46 § Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om dispens från
dumpningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljöbalken. En sådan
dispens ska avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden,
platsen och sättet för dumpningen.
Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
ansökan om dispens. Förordning (2011:633).

47 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för tillämpningen av 15 kap. 31–33 §§
miljöbalken. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana
föreskrifter ska den höra Naturvårdsverket, Tullverket,
Kustbevakningen och Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (2011:633).

Föreskrifter för Försvarsmakten m.fl.

48 § Generalläkaren får efter att ha hört Naturvårdsverket
meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap.
miljöbalken och bestämmelserna i denna förordning i fråga om
hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk
och Försvarets radioanstalt.

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten

49 § Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk får inom sina
ansvarsområden meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:633).

Tillsyn och ansvar

50 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4,
29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.
Förordning (2011:35).

51 § Om det vid hantering av farligt avfall uppkommit skador på
människors hälsa eller miljön till följd av särskilda
omständigheter eller om det finns risk för sådana skador, får
den ansvariga tillsynsmyndigheten trots bestämmelserna i denna
förordning meddela de beslut om tillfälliga åtgärder som är
nödvändiga för att förhindra eller förebygga sådana skador.

Avgifter

52 § Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.

Överklagande

53 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23
kap. 1 § miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

2001:1063

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 då
renhållningsförordningen (1998:902) och förordningen (1996:971)
om farligt avfall upphör att gälla.

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1
januari 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt
renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen
(1996:971) om farligt avfall, om tillståndsplikt införs till
följd av denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att
bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att
tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas
endast om den som bedriver verksamheten gett in en ansökan om
tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december
2002 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1
januari 2002 och som inte har tillstånd eller har anmälts
enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen
(1996:971) om farligt avfall, om anmälningsplikt införs till
följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att
anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas
endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december
2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.

4. Tillstånd, beslut, dispenser, medgivanden, villkor eller
registreringar som avser verksamheter, hanteringar eller andra
åtgärder skall fortsätta att gälla, om de har meddelats genom
beslut enligt bestämmelser i renhållningsförordningen
(1998:902), förordningen (1996:971) om farligt avfall eller
motsvarande bestämmelser i andra förordningar eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser.
Besluten skall anses meddelade med stöd av motsvarande
bestämmelser i avfallsförordningen, om det inte följer något
annat av förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd
av förordningen. Besluten om mellanlagring, bortskaffande eller
återvinning, som inte avser ställande av säkerhet, skall anses
meddelade med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, om inte något annat följer av den
förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av den
förordningen. Förordning (2002:613).

2002:613

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Den nya
bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den
1 januari 2002.

2009:15

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

2. Bestämmelserna i 21 c § ska tillämpas första gången på
bortskaffande som sker efter den 31 december 2014. För tiden
dessförinnan får bortskaffande inte ske på sådant sätt att ett
bortskaffande på det sätt som anges i D 16 bilaga 5 inte blir
möjligt.

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER

Q 1 Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras
närmare nedan.

Q 2 Produkter som inte uppfyller uppställda krav.

Q 3 Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.

Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon
annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som
förorenats på grund av olyckshändelsen.

Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med
planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden,
förpackningsmaterial, behållare).

Q 6 Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända
katalysatorer).

Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda
(t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade
härdsalter).

Q 8 Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg,
destillationsåterstoder).

Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening
(t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller
glasfiberfilter, använda filter).

Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor
(t.ex. svarv- och frässpån).

Q 11 Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror
(t.ex. gruvslagg, slopoljor).

Q 12 Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja
förorenad av PCB).

Q 13 Varje material, ämne eller produkt vars användning har
förbjudits i lag eller andra föreskrifter.

Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex.
utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel
och affärsverksamhet).

Q 15 Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som
resultat av marksanering.

Q 16 Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av
någon av ovanstående kategorier.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT
BILAGA 1

INLEDNING

1. De olika typerna av avfall i förteckningen betecknas med en
sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av
avfallet, medan kapitelrubrikerna och underrubrikerna betecknas
med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Följande steg
skall följas för att identifiera en viss typ av avfall i
förteckningen:

1.1 Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i
kapitel 01-12 eller 17-20 och fastställ en lämplig sexsiffrig
kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i dessa
kapitel). En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet
i olika kapitel. Anm.: Förpackningsavfall som samlats in
separat (även blandningar av olika förpackningsmaterial) skall
klassificeras i 15 01, inte i 20 01.

1.2 Om ingen lämplig avfallstyp återfinns i kapitel 01-12 eller
17-20 skall man undersöka om avfallet kan identifieras i
kapitel 13, 14 eller 15.

1.3 Om ingen av dessa avfallstyper är tillämplig skall man
undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 16.

1.4 Om avfallet inte heller återfinns i kapitel 16 skall kod 99
(annat avfall) användas i den del av förteckningen som
motsvarar den verksamhet som identifierats i 1.1.

2. Avfall i förteckningen som betecknas med en asterisk ‘*’ är
farligt avfall.

3. I denna förordning avses med farligt ämne: ett ämne som har
klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt
enligt direktiv 67/548/EEG och senare ändringar av detta
direktiv; tungmetall: en förening av antimon, arsenik, kadmium,
krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur,
tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de är
klassificerade som farliga ämnen.

4. Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik
eller allmän hänvisning till farliga ämnen skall avfallet
endast betraktas som farligt om det innehåller dessa ämnen i
koncentrationer (dvs. viktprocent) som är så höga att avfallet
uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3.

5. Definitionen av farligt avfall gäller inte rena legeringar
som inte är förorenade med farliga ämnen. För avfall som redan
är upptaget i denna förteckning skall den nuvarande
klassificeringen bibehållas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt
fysikalisk och kemisk behandling av mineral

02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk,
jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och
möbler, pappersmassa, papper och papp

04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

07 Avfall från organisk-kemiska processer

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj),
lim, fogmassa och tryckfärg

09 Avfall från fotografisk industri

10 Avfall från termiska processer

11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller
och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive
järnmetaller

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling
av metaller och plaster

13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga
oljor, 05 och 12)

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och
drivmedel (utom 07 och 08)

15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial
och skyddskläder som inte anges på annan plats

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade
områden)

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed
förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan
direkt anknytning till patientbehandling)

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa
avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller
vatten för industriändamål

20 Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-,
industri- och institutionsavfall), även separat insamlade
fraktioner

01 AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING
SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL

01 01 Avfall från mineralbrytning

01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

01 03 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av
metallhaltiga mineral

01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

01 03 06 Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

01 03 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk
och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 08 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges
i 01 03 07

01 03 09 Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som
anges i 01 03 07

01 03 99 Annat avfall

01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av
icke-metallhaltiga mineral

01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och
kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det
som anges i 01 04 07

01 04 09 Kasserad sand och lera

01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges
i 01 04 07

01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt
än det som anges i 01 04 07

01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än
det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som
anges i 01 04 07

01 04 99 Annat avfall

01 05 Borrslam och annat borravfall

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga
ämnen

01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som
anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som
anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 99 Annat avfall

02 AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK,
SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH
BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk,
skogsbruk, jakt och fiske

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring

02 01 02 Vävnadsdelar från djur

02 01 03 Växtdelar

02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar)

02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd
halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och
behandlats utanför produktionsstället

02 01 07 Skogsbruksavfall

02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det
som anges i 02 01 08

02 01 10 Metallavfall

02 01 99 Annat avfall

02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och
andra livsmedel av animaliskt ursprung

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring

02 02 02 Vävnadsdelar från djur

02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 02 99 Annat avfall

02 03 Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker,
spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak;
tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och
jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering
och separering

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall

02 03 03 Avfall från vätskeextraktion

02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 03 99 Annat avfall

02 04 Avfall från sockertillverkning

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor

02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 04 99 Annat avfall

02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 05 99 Annat avfall

02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 06 02 Konserveringsmedelsavfall

02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 06 99 Annat avfall

02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria
drycker (utom kaffe, te och kakao)

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk
fragmentering av råvaror

02 07 02 Avfall från spritdestillation

02 07 03 Avfall från kemisk behandling

02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 07 99 Annat avfall

03 AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH
MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och
möbler

03 01 01 Bark- och korkavfall

03 01 04* Spån, spill, trä, fanér och spånskivor som innehåller
farliga ämnen

03 01 05 Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor än
de som anges i 03 01 04

03 01 99 Annat avfall

03 02 Avfall från träskyddsbehandling

03 02 01* Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel

03 02 05* Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

03 02 99 Andra träskyddsmedel

03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa,
papper och papp

03 03 01 Bark- och träavfall

03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper

03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av
pappersmassa från returfiber

03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

03 03 09 Kalkslamsavfall

03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam
från mekanisk avskiljning

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 03 03 10

03 03 99 Annat avfall

04 AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk

04 01 02 Avfall från kalkbehandling

04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
flytande fas

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel

04 01 05 Kromfria garvmedel

04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på
produktionsstället, som innehåller krom

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på
produktionsstället, som inte innehåller krom

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material,
putspulver) som innehåller krom

04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning

04 01 99 Annat avfall

04 02 Avfall från textilindustri

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer,
plastomer)

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska
lösningsmedel

04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än
det som anges i 04 02 19

04 02 21 Oförädlade textilfibrer

04 02 22 Förädlade textilfibrer

04 02 99 Annat avfall

05 AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS

05 01 Avfall från raffinering av petroleum

05 01 02* Slam från avsaltning

05 01 03* Bottenslam från tankar

05 01 04* Surt alkylslam

05 01 05* Oljespill

05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

05 01 07* Sur tjära

05 01 08* Andra former av tjära

05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 05 01 09

05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser

05 01 12* Oljehaltiga syror

05 01 13 Slam från matarvatten

05 01 14 Avfall från kyltorn

05 01 15* Förbrukad filterlera

05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

05 01 17 Bitumen

05 01 99 Annat avfall

05 06 Avfall från kolpyrolys

05 06 01* Sur tjära

05 06 03* Andra former av tjära

05 06 04 Avfall från kyltorn

05 06 99 Annat avfall

05 07 Avfall från rening och transport av naturgas

05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall

05 07 02 Svavelhaltigt avfall

05 07 99 Annat avfall

06 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av syror

06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet

06 01 02* Saltsyra

06 01 03* Fluorvätesyra

06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet

06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet

06 01 06* Andra syror

06 01 99 Annat avfall

06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av baser

06 02 01* Kalciumhydroxid

06 02 03* Ammoniumhydroxid

06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid

06 02 05* Andra baser

06 02 99 Annat avfall

06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av salter, saltlösningar och metalloxider

06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller
cyanider

06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller
tungmetaller

06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de
som anges i 06 03 11 och 06 03 13

06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller

06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15

06 03 99 Annat avfall

06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03

06 04 03* Arsenikhaltigt avfall

06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall

06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller

06 04 99 Annat avfall

06 05 Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

06 05 03 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 06 05 02

06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från
kemiska processer där svavelföreningar ingår och
avsvavlingsprocesser

06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider

06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02

06 06 99 Annat avfall

06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av halogener samt från kemiska processer där
halogenföreningar ingår

06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys

06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion

06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam

06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från
kontaktprocessen

06 07 99 Annat avfall

06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av kisel och kiselderivat

06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner

06 08 99 Annat avfall

06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska
processer där fosforföreningar ingår

06 09 02 Fosforslagg

06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är
förorenat med farliga ämnen

06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i
06 09 03

06 09 99 Annat avfall

06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från
kemiska processer där kväveföreningar ingår och från
tillverkning av gödningsmedel

06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen

06 10 99 Annat avfall

06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och
täckmedel

06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av
titandioxid

06 11 99 Annat avfall

06 13 Annat avfall från oorganiska kemiska processer

06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra
biocider

06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

06 13 03 Kimrök

06 13 04* Avfall från asbestbearbetning

06 13 05* Sot

06 13 99 Annat avfall

07 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska baskemikalier

07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester

07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 01 11

07 01 99 Annat avfall

07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester

07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 02 11

07 02 13 Plastavfall

07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen

07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14

07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner

07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges
i 07 02 16

07 02 99 Annat avfall

07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska färgämnen och pigment
(utom 06 11)

07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester

07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 03 11

07 03 99 Annat avfall

07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom
02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02)
och andra biocider

07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester

07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 04 11

07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen

07 04 99 Annat avfall

07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av farmaceutiska produkter

07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester

07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 05 11

07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen

07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13

07 05 99 Annat avfall

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel,
desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester

07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 06 11

07 06 99 Annat avfall

07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av finkemikalier och kemiska produkter,
som inte anges på annan plats

07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester

07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 07 11

07 07 99 Annat avfall

08 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION
OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH
PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution,
användning och borttagning av färg och lack

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i
08 01 13

08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga
ämnen

08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack
än det som anges i 08 01 15

08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller
organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som
anges i 08 01 17

08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga
ämnen

08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än
de som anges i 08 01 19

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel

08 01 99 Annat avfall

08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska
material)

08 02 01 Pulverlackavfall

08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material

08 02 99 Annat avfall

08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av tryckfärg

08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg

08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen

08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12

08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen

08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14

08 03 16* Etsbad

08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen

08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17

08 03 19* Dispergerad olja

08 03 99 Annat avfall

08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel
eller andra farliga ämnen

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga
ämnen

08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa
än det som anges i 08 04 13

08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller
fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller
andra farliga ämnen

08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller
fogmassa än det som anges i 08 04 15

08 04 17* Hartsolja

08 04 99 Annat avfall

08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater

09 AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI

09 01 Avfall från fotografisk industri

09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator

09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare

09 01 04* Fixerbad

09 01 05* Blekbad och blek-fixerbad

09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
avfall på produktionsstället

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver
eller silverföreningar

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller
silver eller silverföreningar

09 01 10 Engångskameror utan batterier

09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01,
16 06 02 eller 16 06 03

09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i
09 01 11

09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av
silver än det som anges i 09 01 06

09 01 99 Annat avfall

10 AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar
(utom 19)

10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i
10 01 04)

10 01 02 Flygaska från kolförbränning

10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä

10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning

10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från
rökgasavsvavling

10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från
rökgasavsvavling

10 01 09* Svavelsyra

10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle

10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som
innehåller farliga ämnen

10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning
än den som anges i 10 01 14

10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i
10 01 16

10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05,
10 01 07 och 10 01 18

10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än
det som anges i 10 01 20

10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller
farliga ämnen

10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det
som anges i 10 01 22

10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar

10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för
koleldade kraftverk

10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling

10 01 99 Annat avfall

10 02 Avfall från järn- och stålindustri

10 02 01 Avfall från slaggbehandling

10 02 02 Obehandlad slagg

10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 02 07

10 02 10 Glödskal

10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 02 11

10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 02 13

10 02 15 Annat slam och andra filterkakor

10 02 99 Annat avfall

10 03 Avfall från aluminiumsmältverk

10 03 02 Anodrester

10 03 04* Slagg från primär smältning

10 03 05 Aluminiumoxidavfall

10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning

10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning

10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid
kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga
mängder

10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15

10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som
anges i 10 03 17

10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19

10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från
kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen

10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från
kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21

10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 03 23

10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 03 25

10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i
10 03 27

10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som
innehåller farliga ämnen

10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
än det som anges i 10 03 29

10 03 99 Annat avfall

10 04 Avfall från blysmältverk

10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning

10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning

10 04 03* Kalciumarsenat

10 04 04* Stoft från rökgasrening

10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft

10 04 06* Fast avfall från rökgasbehandling

10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 04 09

10 04 99 Annat avfall

10 05 Avfall från zinksmältverk

10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning

10 05 03* Stoft från rökgasrening

10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft

10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling

10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 05 08

10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller
som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
i farliga mängder

10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges
i 10 05 10

10 05 99 Annat avfall

10 06 Avfall från kopparsmältverk

10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning

10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning

10 06 03* Stoft från rökgasrening

10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft

10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling

10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 06 09

10 06 99 Annat avfall

10 07 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk

10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning

10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning

10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling

10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft

10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 07 07

10 07 99 Annat avfall

10 08 Avfall från andra icke-järnsmältverk

10 08 04 Partikelformigt material och stoft

10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning

10 08 09 Annan slagg

10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som
vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i
farliga mängder

10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges
i 10 08 10

10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som
anges i 10 08 12

10 08 14 Anodrester

10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15

10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 08 17

10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 08 19

10 08 99 Annat avfall

10 09 Avfall från järngjuterier

10 09 03 Ugnsslagg

10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 09 05

10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 09 07

10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09

10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga
ämnen

10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11

10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13

10 09 15* Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga
ämnen

10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges
i 10 09 15

10 09 99 Annat avfall

10 10 Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier

10 10 03 Ugnsslagg

10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 10 05

10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 10 07

10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09

10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga
ämnen

10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11

10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13

10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga
ämnen

10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges
i 10 10 15

10 10 99 Annat avfall

10 11 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter

10 11 03 Glasfiberavfall

10 11 05 Partikelformigt material och stoft

10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt och som innehåller farliga ämnen

10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt än de som anges i 10 11 09

10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som
innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)

10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 10 11

10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som innehåller
farliga ämnen

10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det som
anges i 10 11 13

10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 11 15

10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 11 17

10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället
som innehåller farliga ämnen

10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 10 11 19

10 11 99 Annat avfall

10 12 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker
och byggmaterial

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 12 03 Partikelformigt material och stoft

10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 12 06 Kasserade formar

10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter
termisk behandling)

10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 12 09

10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller

10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11

10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

10 12 99 Annat avfall

10 13 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt
produkter baserade på dessa

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk

10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och
10 13 13)

10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller
asbest

10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det
som anges i 10 13 09

10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i
10 13 09 och 10 13 10

10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 13 12

10 13 14 Betongavfall och betongslam

10 13 99 Annat avfall

10 14 Avfall från krematorier

10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening

11 AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV
METALLER OCH ANDRA MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA
PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER

11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av
metaller och andra material (t.ex. galvanisering,
förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk
avfettning och eloxidering)

11 01 05* Betningssyror

11 01 06* Syror som inte anges på annan plats

11 01 07* Betningsbaser

11 01 08* Slam från fosfatering

11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen

11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges
i 11 01 09

11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga
ämnen

11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11

11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen

11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13

11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem
som innehåller farliga ämnen

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 01 99 Annat avfall

11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte
ingår

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
(även jarosit, götit)

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska
processer

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer
som innehåller farliga ämnen

11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska
processer än det som anges i 11 02 05

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 02 99 Annat avfall

11 03 Slam och fast avfall från härdning

11 03 01* Cyanidhaltigt avfall

11 03 02* Annat avfall

11 05 Avfall från varmförzinkning

11 05 01 Hård zink

11 05 02 Zinkaska

11 05 03* Fast avfall från rökgasrening

11 05 04* Förbrukat flussmedel

11 05 99 Annat avfall

12 AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK
YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk
ytbehandling av metaller och plaster

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall

12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall

12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn

12 01 05 Fil- och svarvspån av plast

12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor
(utom emulsioner och lösningar)

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte
emulsioner och lösningar)

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor

12 01 12* Använda vaxer och fetter

12 01 13 Svetsavfall

12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga
ämnen

12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges
i 12 01 14

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen

12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16

12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)

12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja

12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller
farliga ämnen

12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som
anges i 12 01 20

12 01 99 Annat avfall

12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska

12 03 02* Avfall från ångavfettning

13 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga
oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01 Hydrauloljeavfall

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller PCB1

13 01 04* Klorerade emulsioner

13 01 05* Icke-klorerade emulsioner

13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor

13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 01 11* Syntetiska hydrauloljor

13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor

13 01 13* Andra hydrauloljor

13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och
smörjoljor

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions-
och smörjoljor

13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions-
och smörjoljor

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller PCB

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och
värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och
värmeöverföringsoljor

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och
värmeöverföringsoljor

13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor

13 04 Maskinrumsolja

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
maskinrumsolja

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart

13 05 Material från oljeavskiljare

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 05 02* Slam från oljeavskiljare

13 05 03* Slam från slamavskiljare

13 05 06* Olja från oljeavskiljare

13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel

13 07 01* Eldningsolja och diesel

13 07 02* Bensin

13 07 03* Andra bränslen (även blandningar)

13 08 Annat oljeavfall

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

13 08 02* Andra emulsioner

13 08 99* Annat avfall

14 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL,
KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08)

14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier
och drivmedel för skum eller aerosoler

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC

14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

15 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR,
FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN
PLATS

15 01 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som
samlats in separat)

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar

15 01 02 Plastförpackningar

15 01 03 Träförpackningar

15 01 04 Metallförpackningar

15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial

15 01 06 Blandade förpackningar

15 01 07 Glasförpackningar

15 01 09 Textilförpackningar

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är
förorenade av farliga ämnen

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast,
porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte
anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder
förorenade av farliga ämnen

15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder än de som anges i 15 02 02

16 AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN

16 01 Uttjänta fordon från olika transportslag (även maskiner
som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från
demontering av uttjänta fordon och från underhåll av
fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 01 03 Uttjänta däck

16 01 04* Uttjänta fordon

16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller
andra farliga komponenter

16 01 07* Oljefilter

16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver

16 01 09* Komponenter som innehåller PCB

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)

16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest

16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11

16 01 13* Bromsvätskor

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga
ämnen

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges
i 16 01 14

16 01 16 Gasoltankar

16 01 17 Järnmetall

16 01 18 Icke-järnmetaller

16 01 19 Plast

16 01 20 Glas

16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07
till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14

16 01 22 Andra komponenter

16 01 99 Annat avfall

16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09
som innehåller eller som är förorenad av PCB

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner,
HCFC, HFC

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga
komponenter2 än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12

16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09
till 16 02 13

16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad
utrustning

16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som
avlägsnats från kasserad utrustning

16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
och oanvända produkter

16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen

16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03

16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05

16 04 Kasserade sprängämnen

16 04 01* Kasserad ammunition

16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser

16 04 03* Andra kasserade sprängämnen

16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller
farliga ämnen

16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04

16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller
farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier

16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som
innehåller farliga ämnen

16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som
innehåller farliga ämnen

16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06,
16 05 07 eller 16 05 08

16 06 Batterier och ackumulatorer

16 06 01* Blybatterier

16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier

16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier

16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03)

16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer

16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och
ackumulatorer

16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar
och tunnor (utom 05 och 13)

16 07 08* Oljehaltigt avfall

16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen

16 07 99 Annat avfall

16 08 Förbrukade katalysatorer

16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver,
renium, rodium, palladium, iridium eller platina
(utom 16 08 07)

16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga
övergångsmetaller3 eller farliga föreningar av
övergångsmetaller

16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller
eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på
annan plats

16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk
krackning (utom 16 08 07)

16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra

16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer

16 08 07* Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen

16 09 Oxidationsmedel

16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat

16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid

16 09 04* Andra oxidationsmedel

16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför
produktionsstället

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01

16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen

16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03

16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material
från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta
material från metallurgiska processer än de som anges i
16 11 01

16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från
metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från
metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03

16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska
processer som innehåller farliga ämnen

16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-
metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05

17 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN
FÖRORENADE OMRÅDEN)

17 01 Betong, tegel, klinker och keramik

17 01 01 Betong

17 01 02 Tegel

17 01 03 Klinker och keramik

17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel,
klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik
än de som anges i 17 01 06

17 02 Trä, glas och plast

17 02 01 Trä

17 02 02 Glas

17 02 03 Plast

17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade
med farliga ämnen

17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter

17 04 Metaller (även legeringar av dessa)

17 04 01 Koppar, brons, mässing

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Bly

17 04 04 Zink

17 04 05 Järn och stål

17 04 06 Tenn

17 04 07 Blandade metaller

17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra
farliga ämnen

17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden),
sten och muddermassor

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen

17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05

17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen

17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07

17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller
farliga ämnen

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och
17 06 03

17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest4

17 08 Gipsbaserade byggmaterial

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga
ämnen

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i
17 08 01

17 09 Annat bygg- och rivningsavfall

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex.
fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och
kondensatorer som innehåller PCB)

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall)
som innehåller farliga ämnen

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges
i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

18 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ELLER
DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och
restaurangavfall utan direkt anknytning till
patientbehandling)

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling
eller förebyggande av sjukdomar hos människor

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)

18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom
18 01 03)

18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och
bortskaffande på grund av smittofara

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara
(t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder,
blöjor)

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga
ämnen

18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08

18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller
förebyggande av djursjukdomar

18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)

18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga
ämnen

18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05

18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

19 AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA
AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN
ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

19 01 05* Filterkaka från rökgasrening

19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och
annat vattenhaltigt flytande avfall

19 01 07* Fast avfall från rökgasrening

19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen

19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i
19 01 11

19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen

19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13

19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen

19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15

19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen

19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i
19 01 17

19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar

19 01 99 Annat avfall

19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av
avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt
neutralisering)

19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt
avfall

19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt
avfall

19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som
innehåller farliga ämnen

19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än
det som anges i 19 02 05

19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning

19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och
19 02 09

19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 99 Annat avfall

19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall5

19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis6
stabiliserats

19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04

19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats

19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06

19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning

19 04 01 Förglasat avfall

19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening

19 04 03* Icke-förglasad fast fas

19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av
förglasat avfall

19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall

19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och
liknande avfall

19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav

19 05 99 Annat avfall

19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall

19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 06 99 Annat avfall

19 07 Lakvatten från avfallsupplag

19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga
ämnen

19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i
19 07 02

19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan
plats i förteckningen

19 08 01 Rens

19 08 02 Avfall från sandfång

19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare

19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem

19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som
endast innehåller ätliga oljor och fetter

19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare
än de som anges i 19 08 09

19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk
behandling av industriavloppsvatten

19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av
industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11

19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan
behandling av industriavloppsvatten

19 08 14 Annat slam från annan behandling av
industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13

19 08 99 Annat avfall

19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller
vatten för industriändamål

19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning

19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten

19 09 03 Slam från avkalkning

19 09 04 Förbrukat aktivt kol

19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare

19 09 99 Annat avfall

19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall

19 10 01 Järn- och stålavfall

19 10 02 Avfall av andra metaller än järn

19 10 03* “Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller
farliga ämnen

19 10 04 Annat “fluff” – lättfraktioner och stoft än det som
anges i 19 10 03

19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen

19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05

19 11 Avfall från oljeregenerering

19 11 01* Förbrukad filterlera

19 11 02* Sur tjära

19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall

19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser

19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
som innehåller farliga ämnen

19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 19 11 05

19 11 07* Avfall från rökgasrening

19 11 99 Annat avfall

19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall
(t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring)

19 12 01 Papper och papp

19 12 02 Järnmetall

19 12 03 Icke-järnmetaller

19 12 04 Plast och gummi

19 12 05 Glas

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen

19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06

19 12 08 Textilier

19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten)

19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för
förbränning – RDF)

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från
mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga
ämnen

19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från
mekanisk behandling av avfall än det som anges
19 12 11

19 13 Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten

19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller
farliga ämnen

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det
som anges i 19 13 01

19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga
ämnen

19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges
i 19 13 03

19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller
farliga ämnen

19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det
som anges i 19 13 05

19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat
från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga
ämnen

19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra
vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av
grundvatten än de som anges i 19 13 07

20 KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-,
INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT
INSAMLADE FRAKTIONER

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)

20 01 01 Papper och papp

20 01 02 Glas

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

20 01 10 Kläder

20 01 11 Textilier

20 01 13* Lösningsmedel

20 01 14* Syror

20 01 15* Basiskt avfall

20 01 17* Fotokemikalier

20 01 19* Bekämpningsmedel

20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner

20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett

20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga
ämnen

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges
i 20 01 27

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31

20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01,
16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och
ackumulatorer som omfattar dessa batterier

20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i
20 01 33

20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än
den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller
farliga komponenter7

20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än
den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen

20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37

20 01 39 Plaster

20 01 40 Metaller

20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar

20 01 99 Andra fraktioner

20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från
begravningsplatser)

20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall

20 02 02 Jord och sten

20 02 03 Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall

20 03 Annat kommunalt avfall

20 03 01 Blandat kommunalt avfall

20 03 02 Avfall från torghandel

20 03 03 Avfall från gaturenhållning

20 03 04 Slam från septiska tankar

20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp

20 03 07 Skrymmande avfall

20 03 99 Annat kommunalt avfall

1 I denna avfallsförteckning definieras PCB på samma sätt som i
direktiv 96/59/EG.

2 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning
kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i
16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från
katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

3 Övergångsmetaller är skandium, vanadin, mangan, kobolt,
koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn,
nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal. Dessa metaller
och deras föreningar är farliga om de är klassificerade som
farliga ämnen. Klassificeringen av farliga ämnen skall avgöra
vilka av dessa övergångsmetaller och föreningar av
övergångsmetaller som är farliga.

4 Denna post skall inte tillämpas förrän lämpliga åtgärder för
behandling och bortskaffande av avfall från byggmaterial som
innehåller asbest har trätt i kraft, vilka åtgärder skall
fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets
direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (EGT L 182 den
16.7.1999, s. 1).

5 Stabilisering innebär att avfallsbeståndsdelarnas farlighet
ändras, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt
avfall. Vid solidifiering är det endast avfallets
aggregationstillstånd som ändras (t.ex. från flytande till fast
form) genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper
påverkas.

6 Avfall betraktas som delvis stabiliserat om det efter
stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga
beståndsdelar som inte fullständigt omvandlas till icke-farliga
beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång
eller lång sikt.

7 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning
kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i
16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från
katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.
Förordning (2006:59).

Bilaga 3

EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT

H 1 Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid
kontakt med öppen eld eller som är mer känsliga för stötar
eller friktion än dinitrobensen.

H 2 Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en
kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt
brännbara ämnen.

H 3-A Mycket brandfarligt:

– flytande ämnen och preparat med en flampunkt under 21 C
(inklusive synnerligen brandfarliga vätskor),

– ämnen och preparat som vid kontakt med luft vid normal
temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla värme
och slutligen fatta eld,

– fasta ämnen och preparat som lätt kan fatta eld efter kort
kontakt med något som brinner och som fortsätter att brinna
eller förbrännas efter det att antändningskällan avlägsnats,

– gasformiga ämnen eller preparat som är brandfarliga i luft
vid normalt tryck, eller

– ämnen eller preparat som, i kontakt med vatten eller fuktig
luft, utvecklar mycket brandfarliga gaser i farlig mängd.

H 3-B Brandfarligt: flytande ämnen eller preparat med en
flampunkt lika med eller högre än 21 C och mindre än eller
lika med 55 C.

H 4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men
som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller
slemhinna, kan orsaka inflammation.

H 5 Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning eller
upptag genom huden kan medföra begränsade hälsoskador.

H 6 Giftigt: ämnen och preparat (inklusive mycket giftiga
ämnen och preparat) som vid inandning, förtäring eller upptag
genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska
hälsorisker eller till och med död.

H 7 Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning,
förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer
eller öka dess förekomst.

H 8 Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra
levande vävnad.

H 9 Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer
eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad
misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande
organismer.

H 10 Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning,
förtäring eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga
medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa.

H 11 Mutagent: ämnen eller preparat som om de inandas eller
förtärs eller tas upp genom huden kan förorsaka ärftliga
genetiska skador eller öka deras förekomst.

H 12 Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga
gaser i kontakt med vatten, luft eller syra.

H 13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter
omhändertagande, kan ge upphov till ett annat ämne t.ex.
lakvätska som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats.

H 14 Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på
sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer.

ANMÄRKNINGAR

Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller
flera av de egenskaperna enligt ovan, och vad beträffar H 3-H
8, H 10 (*) och H 11, en eller flera av följande egenskaper:

– flampunkt = 55 C,

– ett eller flera ämnen som klassificeras (**) som mycket
giftiga vid en total koncentration = 0,1 %,

– ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid
en total koncentration = 3 %,

– ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga
vid en total koncentration = 25 %,

– ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R35
vid en total koncentration = 1 %,

– ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R34
vid en total koncentration = 5 %,

– ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som
R41 vid en total koncentration = 10 %,

– ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som
R36, R37 eller R38 vid en total koncentration = 20 %,

– ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande
(kategori 1 eller 2) vid en koncentration = 0,1 %,

– ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande
(kategori 3) vid en koncentration = 1 %,

– ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1
eller 2) och som klassificeras som R60 eller R61 vid en
koncentration = 0,5 %,

– ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3)
och som klassificeras som R62 eller R63 vid en koncentration =
5 %,

– ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras
som R46 vid en koncentration = 0,1 %,

– ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R40
vid en koncentration = 1 %.

(*) Termen “skadlig för fortplantningen” infördes genom
direktiv 92/32/EEG om ändring för sjunde gången i rådets
direktiv 67/548/EEG. Termen “fosterskadande” ersattes därigenom
med den motsvarande termen “skadlig för fortplantningen”, som
anses överensstämma med egenskap H10 enligt ovan.

(**) Såväl klassificeringen som R-numren är de som används i
direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1) och i senare
ändringar av detta direktiv. Koncentrationsgränserna är de som
fastställs i direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering,
förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)
(EGT L 187, 16.7.1988, s. 14) och i senare ändringar av detta
direktiv.

TESTMETODER

Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga
en specifik betydelse.

De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i
direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens
direktiv 84/449/EEG, eller enligt kommissionens senare direktiv
om anpassning av direktiv 67/548/EEG till tekniska framsteg.
Dessa metoder är baserade på undersökningar och
rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt
OECD.

Bilaga 4

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN

R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att
generera energi.

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.

R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte
används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra
former av biologisk omvandling).

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och
metallföreningar.

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska
material.

R 6 Regenerering av syror eller baser.

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska
föroreningar.

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter.

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller
ekologisk förbättring.

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är
numrerade R 1-R 10.

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1-R 11.

R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring
före insamling på den plats där det produceras).

Bilaga 5

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på
avfallsupplag).

D 2 Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av
flytande avfall och slam i jord).

D 3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i
källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum).

D 4 Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i dagbrott,
dammar eller laguner).

D 5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i
inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och
avskilda från varandra och från den omgivande miljön).

D 6 Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och
oceaner.

D 7 Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under
havsbotten.

D 8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna
bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar
eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses
i denna bilaga.

D 9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges
i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av
föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande
som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, torkning,
kalcinering).

D 10 Förbränning på land.

D 11 Förbränning till havs.

D 12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en
gruva).

D 13 Sammansmältning eller blandning före behandling med ett
förfarande som avses i denna bilaga.

D 14 Omförpackning före behandling med ett förfarande som
avses i denna bilaga.

D 15 Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga
tillämpas, utom tillfällig lagring före insamling som sker på
den plats där avfallet har uppkommit.

D 16 Underjordsförvar (anläggning för permanent lagring
av avfall i djupt bergförvar).
Förordning (2005:628).