Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening

SFS nr
2001:1085
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:345
Upphävd
2011-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1602

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 20 § lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen i fråga om 3, 4, 6, 9-9 c, 12 och
15 §§,

2. med stöd av 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen i fråga om 13 § första stycket,

3. med stöd av 22 § lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen i fråga om 10 och 11 §§, 13 §
andra stycket och 14 §,

4. med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om
5 §, och

5. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.
Förordning (2008:639).

1 a § Förordningen gäller inte

1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för
militära ändamål,

2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs-
eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat
liknande inhägnat område,

3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar
användning.

Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell
vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om
vägtrafikregister. Dessa fordon ska dock uppfylla villkor om
utsläppande av avgaser som gäller i fordonets hemland.
Förordning (2008:639).

2 § I denna förordning avses med

direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6
februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar
till dessa fordon, upphävt genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2007/46/EG,

direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20
mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon,
senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG,

direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2
augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som
används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2005/21/EG,

direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december
1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
provning av motorfordons och tillhörande släpfordons
trafiksäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1882/2003,

direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och
karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga
motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2006/72/EG,

direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening
genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets
direktiv 70/220/EEG,

direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2
oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av
rådets direktiv 70/220/EEG,

direktiv 2000/30/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av
trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG,

direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv
70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från
motorfordon,

direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och
trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv
92/61/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv
2006/96/EG,

direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande
utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring
av direktiv 97/24/EG,

direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3
oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av
rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom
avgaser från motorfordon,

direktiv 2005/55/EG: Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer
med kompressionständning som används i fordon samt mot
utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med
gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i
fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2008/74/EG,

direktiv 2007/46/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram
för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon samt av system, komponenter och separata tekniska
enheter som är avsedda för sådana fordon, ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 1060/2008,

personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för
befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare,
samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över
25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över
25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller
personbefordran och som inte är personbilar,

tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller
personbefordran,

trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700
millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta
bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i
högsta växelläget 7,5,

enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900
millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta
allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,

referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick
exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i
vägtrafikregistret,

hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk i
väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller
villkor som gäller för den miljöklassen,

originalkatalysator: en katalysator eller en
katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som
följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget
till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i kapitel
5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,

ersättningskatalysator: en katalysator eller en
katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en
originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv
70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan
godkännas eller vara godkänd som en separat teknisk enhet
enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG, artikel 2.5 i
direktiv 2002/24/EG eller artikel 10.2 i direktiv 2007/46/EG,

dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt
kompressionständningsprincipen,

bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt
gnisttändningsprincipen,

gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas
(LPG) som bränsle,

ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen
(“steady state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1,
avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt
direktiv 2005/78/EG,

ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta
fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga
1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt
direktiv 2005/78/EG, och

ELR-prov: En provcykel bestående av en serie belastningssteg
med konstanta motorvarvtal, och som används i enlighet med
bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse
enligt direktiv 2005/78/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning
samma betydelse som i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen. Förordning (2009:231).

Avgasreningskrav

3 § Ett motorfordon skall, i den omfattning som anges i denna
förordning, vara försett med utsläppsbegränsande anordningar
som fungerar.

4 § Motorfordon som för första gången tas i bruk ska uppfylla
kraven på avgasrening i bilaga 1. För motorfordon som tagits i
bruk i ett annat land och för vissa äldre bilar finns
avgasreningskrav i bilaga 2.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i
fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid
drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja.
Förordning (2008:1199).

5 § Vid registreringsbesiktning enligt 4 kap. 20 §
fordonsförordningen (2009:211) eller vid flygande inspektion
eller kontrollbesiktning ska utsläppsbegränsande anordningar
uppfylla de krav på avgasrening för fordon i bruk som framgår
av bilaga 3. Förordning (2009:231).

Miljöklasser

6 § Bestämmelser om bilars indelning i miljöklasser finns i 4 §
och bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening
och motorbränslen.

Transportstyrelsen beslutar om indelning i miljöklasser i
samband med registrering av bilar. Förordning (2008:1199).

Typgodkännande, kontroll och åtgärdsplaner

7 § Transportstyrelsen är typgodkännandemyndighet i fråga
om avgaser enligt 8 § lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen. Ytterligare bestämmelser om
typgodkännande finns i fordonslagen (2002:574) och i
fordonsförordningen (2009:211). Förordning (2009:231).

8 § I lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen framgår vilken myndighet som får utföra
kontroller av hållbarheten hos bilars avgasrening och vilken
myndighet som får kräva att tillverkaren lägger fram en
åtgärdsplan för att avhjälpa brister eller besluta om
återkallande av ett typgodkännande.

9 § En åtgärdsplan enligt 10 § lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen skall lämnas in till
typgodkännandemyndigheten inom 60 dagar efter det att
myndigheten krävt att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan.
Typgodkännandemyndigheten skall inom 30 dagar meddela om den
godkänner eller inte godkänner åtgärdsplanen. Åtgärderna måste
vara tillämpliga på alla fordon som kan tänkas vara behäftade
med samma fel.

Åtgärdsplanen skall innehålla de uppgifter som framgår av
bilaga 4.

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för bilar

9 a § Från och med den 1 juli 2003 får typgodkännande inte
meddelas för en ny ersättningskatalysator, om den inte är av en
typ för vilken typgodkännande meddelats enligt direktiv
70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 2002/80/EG. Även
efter den 30 juni 2003 får dock saluföring och montering på
fordon i bruk ske av sådana nya ersättningskatalysatorer för
vilka typgodkännande som separat teknisk enhet har meddelats
före den 31 oktober 2002. Förordning (2008:639).

9 b § En tillverkare av en ny ersättningskatalysator som satts
i omlopp inom Europeiska unionen före den 1 november 2002 och
som inte uppfyller kraven i direktiv 98/77/EG ska se till att
ersättningskatalysatorn åtföljs av

1. information om katalysatortillverkarens namn eller
varumärke,

2. information om de fordon som ersättningskatalysatorn är
godkänd för med uppgift om fordonens tillverkningsår,

3. en märkning som visar att ersättningskatalysatorn kan
monteras på fordon som är utrustade med system för
omborddiagnos, om det är fråga om en sådan
ersättningskatalysator, och

4. monteringsanvisningar, om det behövs.

Information, märkning och anvisningar som avses i första
stycket kan lämnas antingen på ett lösblad som medföljer
ersättningskatalysatorn, på ersättningskatalysatorns
förpackning, i en produktkatalog som tillverkaren distribuerar
till försäljningsställena eller på annat ändamålsenligt sätt.
Förordning (2008:639).

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för
motorcyklar

9 c § Typgodkännande får inte meddelas för en ny
ersättningskatalysator om den inte uppfyller bestämmelserna i
direktiv 97/24/EG. Från och med den 1 januari 2009 får inte
ersättningskatalysatorer som inte typgodkänts i enlighet med
direktiv 97/24/EG saluföras eller monteras i fordon som
typgodkänts enligt det direktivet. Förordning (2008:639).

Avgifter och bemyndiganden

10 § En avgift för kontroll av hållbarhetskraven ska tas ut av
tillverkaren för varje nyregistrerad personbil och varje
nyregistrerat lastfordon. Förordning (2010:1602).

11 § Avgiften enligt 10 § skall betalas efter beslut av
Transportstyrelsen. Betalningen tas emot och redovisas av
Transportstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen besluta att
avgiften skall sättas ned eller efterskänkas.
Förordning (2008:1199).

12 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter
samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om krav på och
kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av
avgasrening hos motorfordon i bruk.

Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för att motorfordonen ska uppfylla de krav som följer av
denna förordning. Förordning (2008:1199).

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
enskilda fall besluta om undantag i enlighet med 21 § lagen
(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
Föreskrifter eller beslut om undantag i enskilda fall som
gäller krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används
vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk får dock
meddelas eller beslutas av Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll. Förordning (2010:1602).

14 § Transportstyrelsen får bestämma att beslut om betalning av
avgift enligt 10 eller 13 § skall gälla omedelbart även om
det överklagas.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. och i
indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (2008:1199).

15 § Transportstyrelsen får meddela

1. ytterligare föreskrifter för prövning i samband med
indelning i miljöklasser, och

2. föreskrifter om avgifter för kontroll av hållbarhetskrav och
annan tillsyn, prövning i samband med typgodkännande och
miljöklassindelning samt prövning av undantag enligt 21 § lagen
(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
Förordning (2010:1602).

Tillsyn m.m.

16 § Tillsynen över efterlevnaden av lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen samt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen skall utövas av

1. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, i fråga om
krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid
kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk, och

2. Transportstyrelsen i fråga om övrig tillsyn.
Förordning (2008:1199).

17 § Bestämmelser om överklagande av förvaltningsmyndighets
beslut i enskilda fall finns i lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Övergångsbestämmelser:

2001:1085

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Genom
förordningen upphävs bilavgasförordningen (1991:1481).

2. Avgasreningskrav enligt äldre bestämmelser skall gälla för
motorfordon och motorer som typgodkänts före förordningens
ikraftträdande.

3. Äldre bestämmelser om miljöklassindelning skall gälla för de
bilar som delats in i en miljöklass före förordningens
ikraftträdande.

2004:681

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

2. Ärenden om undantag i enskilda fall enligt 13 § och ärenden
som till följd av 7 § i dess tidigare lydelse har handlagts av
Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september
2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket
enligt bestämmelsernas nya lydelser.

3. I fråga om avgift för kontroll av hållbarhetskraven skall
äldre lydelse av 11 och 14 §§ tillämpas t.o.m. den 31 december
2004. Ärenden som avser avgift hänförlig till år 2004 eller
tidigare och som inte har avgjorts före den 1 januari 2005
skall även efter den 31 december 2004 handläggas av
Naturvårdsverket enligt bestämmelsernas äldre lydelser.

Bilaga 1

Bilaga 1 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom
förordning (2009:231).

Bilaga 2

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

Motorfordon ska anses uppfylla kraven i 3 och 4 §§ denna
förordning om de tidigare registrerats och tagits i bruk i ett
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
uppfyller de för fordonsmodellen relevanta avgaskraven enligt
Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

Hållbarhetskontroll ska för bilar med godkännande enligt
Europeiska gemenskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i
gränsvärden och provmetoder som tillämpas för det godkännandet.

För äldre bilar som inte omfattas av kraven ovan eller kraven i
bilaga 1 gäller följande:

1 Lätta bilar

1.1 Definitioner

Äldre personbil: en bil som är konstruerad för en hastighet av
över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg
och en skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt av högst 690
kg, om bilen är av 1989 eller senare års modell.

Äldre lätt lastfordon: en bil som är konstruerad för en
hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av
högst 3 500 kg och en större skillnad mellan totalvikt och
tjänstevikt än 690 kg, om bilen är av 1992 eller senare års
modell.

Övriga äldre lätta bilar: bensinmotordrivna bilar som inte
kategoriseras enligt ovan och som har en totalvikt av högst 2
500 kg och en cylindervolym på minst 0,8 liter eller, om
cylindervolymen inte kan bestämmas, en effekt på minst 22
kilowatt.

Vid beräkning av skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt
skall beträffande bilar med särskild utrustning, såsom
ambulanser och husbilar, den särskilda utrustningens vikt inte
beaktas.

1.2 Gränsvärden

Förorening Äldre Äldre lätt Övriga äldre
personbil lastfordon lätta bilar a)
(g/km) (g/km) g/km

Kolmonoxid 2,1 6,2 24,2
Kolväten 0,25 0,5 2,1
Kväveoxider,
uppmätta som
kvävedioxid 0,62 1,1 1,9
Partiklar 0,124 0,162 –
Avdunstningsförlust
för kolväten
(per prov) 2,0 g 2,0 g –

a) Avser årsmodell 1976 och senare. För årsmodell 1975 och
tidigare gäller att halten kolmonoxid i avgaserna vid tomgång
inte skall överstiga 4,5 volymprocent, eller om driftstörningar
hos motorn förekommer vid detta värde, det lägsta värde däröver
vid vilket sådana störningar inte får förekomma.

Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare
bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet.

1.3 Provmetod

Proven skall i huvudsak stämma överens med de provförfaranden
som anges i det följande.

Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: prov som i huvudsak
stämmer överens med det förfarande som fastställts av
vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för
prov med lätta motorfordon av 1987 och senare års modell,
respektive 1990 och senare års modell.

Övriga äldre lätta bilar: prov som i huvudsak stämmer överens
med det förfarande som fastställts av vederbörande federala
myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta
motorfordon av 1973 års modell.

1.4 Hållbarhetskrav

Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: bilen skall uppfylla
hållbarhetskrav som i huvudsak stämmer överens med det krav som
fastställts i den ordning som anges i 1.3.

1.5 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet får inte överstiga 3,5 enheter vid mätning
med instrument enligt filtersvärtningsmetoden och 45 enheter
vid mätning med opacimeter. Som alternativ gäller att kraven
skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt
direktiv 89/491/EEG.

1.6 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening
gäller inte bilar som är äldre eller som har körts längre än
vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka
räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg, intyg
om överensstämmelse eller intyg om enskilt godkännande, eller
godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Fordonskategori Ålder och körsträcka

Äldre personbilar 5 år/80 000 km
Äldre lätt lastfordon 11 år/200 000 km

– godkänt enligt Europeiska
gemenskapernas bestämmelser 5 år/80 000 km

Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare
bestämmelser ska anses uppfylla kravet för det godkännandet.

2 Tunga bilar

2.1 Äldre tunga lastfordon

Angivna krav gäller för tunga lastfordon som inte omfattas av
kraven i bilaga 1 och som är konstruerade för en hastighet av
över 30 km i timmen och som har en totalvikt över 3 500 kg, om
bilen är av 1993 eller senare års modell.

Föroreningarna i avgaserna skall inte överstiga angivna
gränsvärden vid prov som i huvudsak stämmer överens med det
förfarande som fastställs av Förenta Nationernas ekonomiska
kommission för Europa (ECE) för sådana prov.

Förorening Utsläpp (g/kWh)

Kolmonoxid 4,9

Kolväten 1,2

Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid 9

Partiklar 0,4

Fordon som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare
bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet. Fordon
omfattas av hållbarhetskrav i den omfattning som följer av
bestämmelserna i punkten 3 i bilaga 1.

2.1.1 Röktäthetskrav

Avgasernas röktäthet vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden
får inte överstiga

1. för motorer med turboöverladdning 3,0 enheter vid drift med
lägsta varvtal till 60 % av högsta varvtal samt 1,5 enheter vid
drift med 60 % av högsta varvtal t.o.m. högsta varvtal,

2. för övriga motorer 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal
t.o.m. högsta varvtal.

2.2 Krav för övriga tunga bilar

Avgasernas röktäthet skall för dieselmotordrivna fordon som
inte omfattas av kraven i 2.1 eller bilaga 1 inte överstiga

1. vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden: 2,5 enheter i
fråga om bussar som är byggda för befordran av flera
passagerare än 30, och 3,5 enheter för övriga fordon,

2. vid mätning med opacimeter: 30 enheter i fråga om sådana
bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30
och 45 enheter i fråga om övriga fordon.

Som alternativ till bestämmelserna under 1 och 2 gäller att
fordon skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess
lydelse enligt direktiv 89/481/EEG.
Förordning (2009:231).

Bilaga 3

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk

Vid den kontroll av fordon i bruk som avses i 5 § skall de
utsläppsbegränsande anordningar som fordonet utrustats med vara
i funktionsdugligt skick och stämma överens med godkänt
utförande. Lätta bilar, motorcyklar och mopeder får dock
utrustas med ersättningskatalysator som är godkänd för den
aktuella fordonstypen. Förutom en okulärbesiktning av dessa
anordningar skall kontrollen inkludera en utsläppsmätning med
varmkörd motor på följande motorkategorier.

1 Bensinmotordrivna bilar

1.1 Tomgång

Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång ska
högst uppgå till de värden som anges nedan. Om det i fråga om
bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer
driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta
värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid
kontroll av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade
med omborddiagnossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv
70/220/EEG, får kontroll av utsläppssystemets funktion göras
genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-systemet. Samtidigt ska
OBD-systemets funktion kontrolleras.

Fordonskategori/ Kolmonoxid Kolväten – uppmätta som
årsmodell (volymprocent) hexan (miljondelar per
volymenhet)

Personbilar 0,3 100
Lätta lastfordon 0,3 200
Bilar enligt bilaga 2
– äldre personbil 0,5 100
– äldre lätt lastfordon 1,0 200
– äldre lätt bil, 1985
och senare års modell 3,5 –
– äldre lätt bil, 1984
och tidigare års modell 4,5 –

1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal

Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt
tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, ska inte överstiga
nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG och
direktiv 2000/30/EG.

Fordonskategori Kolmonoxid Lambdavärde
(volymprocent)

Personbilar/
lätta lastfordon 0,2 1,00 +/- 0,03a)

Bilar enligt bilaga 2
– äldre personbil/
äldre lätt lastfordon 0,3 1,00 +/-0,03a)

a) Eller värde angivet av tillverkaren.

2 Dieselmotordrivna bilar

2.1 Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration

Avgasernas röktäthet avseende opacitet
(ljusabsorptionskoefficient) skall vid mätning under fri
acceleration inte överstiga det värde för korrigerad
absorptionskoefficient som fastställts vid typgodkännandet av
motortypen enligt direktiv 72/306/EEG och som finns angivet på
motorskylt. För äldre bilar enligt bilaga 2, gäller att om
uppgiften saknas skall den uppmätta absorptionskoefficienten
vid fri acceleration inte överstiga i tabellen angivet värde.
Bilar som registrerades eller togs i bruk för första gången
före den 1 januari 1980 är dock befriade från dessa krav.

Motorkategori Absorptionskoefficient (m-1)

Sugmotor 2,5
Turboladdade motorer 3,0
Motorer som uppfyller kraven
för miljöklass 2005,
miljöklass 2008 och
miljöklass EEV a) 1,5

a) Jfr bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen.

2.1.1 Provmetod

Provet ska stämma överens med det provförfarande för fri
acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG.

3 Bensinmotordrivna motorcyklar

3.1 Tomgång

Halten kolmonoxid i avgaserna skall högst uppgå till 4,5
volymprocent för motorcyklar som omfattas av kraven i bilaga 1.
Förordning (2008:50).

Bilaga 4

Krav i fråga om innehållet i en åtgärdsplan enligt 9 §
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

En åtgärdsplan skall innehålla:

1. ett unikt namn eller nummer för identifiering,

2. en beskrivning av varje fordonstyp,

3. en beskrivning av särskilda modifikationer, förändringar,
reparationer, korrigeringar, justeringar och övriga ändringar
som skall utföras för att fordonen skall stämma överens med
kraven, inbegripet en kort sammanfattning av de uppgifter och
tekniska undersökningar som stöder tillverkarens beslut om de
särskilda åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa icke-
överensstämmelsen,

4. en beskrivning av hur tillverkaren tänker informera
fordonens ägare,

5. i förekommande fall en beskrivning av det korrekta underhåll
eller den korrekta användning som tillverkaren fastställer som
villkor för berättigande till reparationer enligt åtgärdsplanen
och en förklaring av tillverkarens skäl för att ställa sådana
villkor. Inga villkor som gäller underhåll och användning får
ställas om de inte bevisligen har samband med icke-
överensstämmelsen och åtgärderna,

6. en beskrivning av det förfarande fordonens ägare skall följa
för att få icke-överensstämmelsen korrigerad. Denna beskrivning
skall innehålla ett datum efter vilket åtgärderna får vidtas,
den tid verkstaden beräknas behöva för att utföra
reparationerna samt var de kan utföras. Reparationerna skall
utföras på ett ändamålsenligt sätt och inom rimlig tid efter
det att fordonet lämnats in,

7. en kopia av den information som sänts till fordonets ägare,

8. en kort beskrivning av det system tillverkaren kommer att
använda för att garantera tillgången på delar eller system för
att utföra åtgärderna. Det skall finnas en uppgift om när
tillgången på delar eller system kommer att vara tillräcklig
för att åtgärderna skall kunna inledas,

9. en kopia av alla instruktioner skall sändas till de personer
som skall utföra reparationerna,

10. en beskrivning av hur de föreslagna åtgärderna påverkar
utsläppen, bränsleekonomin, kördugligheten och säkerheten för
varje fordonstyp som omfattas av åtgärdsplanen med uppgifter,
tekniska undersökningar etc, som stöder dessa slutsatser,

11. annan information, rapporter eller uppgifter som
typgodkännandemyndigheten rimligtvis kan anse sig behöva för
att utvärdera åtgärdsplanen,

12. när åtgärdsplanen innefattar återkallande skall en
beskrivning av metoden för att registrera reparationen lämnas
in till typgodkännandemyndigheten. Om en etikett används skall
ett provexemplar lämnas in.