Förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

SFS nr
2001:1096
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1052
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:40

Ansvar och uppgifter

1 § Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på
miljöområdet och skall vara pådrivande och samlande i
miljöarbetet. Verkets arbete skall syfta till att främja
hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska
dimensionen. Därvid skall de av riksdagen fastställda
miljökvalitetsmålen och strategierna för att uppnå dessa vara
vägledande.

Naturvårdsverket skall bidra med underlag och expertkunskap för
det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver nationellt
och internationellt. Förordning (2003:1191).

2 § I arbetet med att nå miljökvalitetsmålen har
Naturvårdsverket ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor.

Naturvårdsverket ansvarar för samordning, utveckling,
uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga
om miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Storslagen
fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Naturvårdsverket ansvarar för att samordna arbetet inom ramen
för strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp.
Förordning (2006:1151).

3 § Verket skall särskilt

1. vägleda, samordna, följa upp och utvärdera miljö- och
tillsynsarbetet i förhållande till sektorsmyndigheterna och
andra centrala, regionala och lokala myndigheter och vid behov
föreslå åtgärder för miljömålsarbetets, tillsynsarbetets och
det övriga miljöarbetets utveckling,

2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden som
handläggs hos myndighet och i domstol och därvid följa hur
miljöbalken tillämpas,

3. ansvara för genomförandet av miljöövervakning samt beskriva
och analysera miljötillståndet och miljöutvecklingen,

4. se till att kunskaperna om miljön och miljöarbetet görs
tillgängliga,

5. bevaka att miljöaspekterna blir en integrerad del inom alla
sektorer,

6. bevaka och verka för att avfallshanteringen i fråga om
kapacitet och metoder är miljömässigt godtagbar, effektiv för
samhället och enkel för konsumenterna,

7. finansiera miljöforskning till stöd för verkets arbete,

8. för statens räkning förvärva värdefulla naturområden,

9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå
miljökvalitetsmålen,

10. analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och
internationella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet,

11. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, och

12. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala
tillväxt- och utvecklingsarbetet avseende miljöfrågor.
Förordning (2006:1151).

4 § Verket skall även

1. se till att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och
utvecklas,

2. svara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,

3. ha ett övergripande och samordnande ansvar vad gäller
omgivningsbuller.

5 § Naturvårdsverket skall medverka i det svenska
internationella miljöarbetet. Naturvårdsverket skall även
medverka i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt
utvecklingssamarbete och inom den svenska politiken för global
utveckling.

Naturvårdsverket skall svara för internationell rapportering
inom sitt ansvarsområde. Förordning (2007:40).

6 § I tvister om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken får
Naturvårdsverket väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 §
miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, när verket
anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna
allmänna miljöintressen. Förordning (2002:953).

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas med undantag
av 2 § och 4 § andra stycket.

Myndighetens ledning

8 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

9 § Styrelsen består av högst elva ledamöter, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Delegation att besluta föreskrifter

10 § Styrelsen får i det enskilda fallet överlåta till
generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som inte
är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Organisation

11 § Naturvårdsverket bestämmer sin organisation, med undantag
av vad som anges i 12-32 b §§. Förordning (2006:1151).

Miljöforskningsnämnden

12 § Inom verket finns en miljöforskningsnämnd.

Miljöforskningsnämnden ger råd om fördelningen av verkets
anslag för forskning. Generaldirektören beslutar om
fördelningen av verkets anslag för forskning.
Förordning (2004:1382).

13 § Miljöforskningsnämnden består av en ordförande, som utses
av regeringen, samt högst elva ledamöter som utses av verkets
styrelse. Förordnandena ges för en bestämd tid.
Förordning (2004:1382).

14 § Har upphävts genom förordning (2004:1382).

Miljömålsrådet

15 § Inom verket finns ett miljömålsråd.

Rådet skall vara ett organ för samråd och samverkan i arbetet
med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.

Rådet skall

1. varje år göra en samlad uppföljning, bedömning och
rapportering till regeringen i fråga om utvecklingen mot
miljökvalitetsmålen och i fråga om det regionala
miljömålsarbetet,

2. sammanställa och lämna underlag till regeringens
återkommande fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet,
inklusive ekonomisk uppföljning av arbetet, belysning av
målkonflikter samt konsekvensanalyserade förslag till
kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel,

3. svara för övergripande information om miljömålsarbetet,

4. verka för en övergripande samordning av den regionala
anpassningen av miljökvalitetsmålen,

5. fördela medel som behövs för uppföljningen av
miljökvalitetsmålen och för miljöövervakningen samt viss
internationell rapportering, och

6. samråda med berörda myndigheter och ge dem den vägledning
som de behöver för sin miljömålsrapportering.
Förordning (2006:1151).

16 § Miljömålsrådet består av högst arton ledamöter, inklusive
ordförande, vilka utses av regeringen för en bestämd tid. En
expertgrupp, som utses av verket, skall bistå rådet i dess
arbete. Expertgruppen skall bestå av högst sex personer vilka
skall representera kommuner, landsting, ideella
miljöorganisationer och näringslivet. Förordning (2004:1382).

17 § Miljömålsrådet är beslutfört när ordföranden samt minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får
överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor som inte är
av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Rådet för investeringsstöd

18 § Inom verket finns ett råd för investeringsstöd.

Rådet skall fullgöra verkets uppgifter enligt förordningen
(1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram
som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället och
förordningen (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram. Förordning (2003:263).

19 § Rådet för investeringsstöd består av högst nio ledamöter.
Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd
tid. Förordning (2004:401).

20 § Rådet för investeringsstöd är beslutfört när ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor
som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större
vikt.

Tillsyns- och föreskriftsrådet

21 § Inom verket finns ett tillsyns- och föreskriftsråd.

Rådet skall vara ett organ för samråd och samverkan för
myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter
enligt miljöbalken.

Rådet skall föra ett register över samtliga förordningar och
föreskrifter som är utfärdade med stöd av miljöbalken samt över
de allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av de
centrala myndigheterna. Registret skall även omfatta EG-
förordningar och EG-direktiv som berör miljöbalksområdet samt
uppgifter om genomförande av direktiven.

Rådet skall varje år lämna en skriftlig rapport till
regeringen.

22 § Rådet består av företrädare för myndigheter som har
centralt ansvar för tillsynsvägledning enligt förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt generalläkaren.
Dessutom skall det i rådet finnas två ledamöter som företräder
kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna.

Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd
tid.

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

23 § Inom verket finns ett vetenskapligt råd för biologisk
mångfald.

Rådet skall

1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga
frågor som rör biologisk mångfald,

2. följa nationell och internationell utveckling inom
forskningsområden som rör rådets verksamhet,

3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part
till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och
andra internationella instrument med anknytning till frågor om
biologisk mångfald.

24 § Rådet består av högst fjorton ledamöter. Regeringen utser
ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid.

Rådet för avfallsfrågor

25 § Inom verket finns ett råd för avfallsfrågor.

Rådet skall vara ett organ för samråd i avfallsfrågor och bistå
verket i fullgörandet av verkets ansvar på avfallsområdet.
Förordning (2003:1191).

26 § Rådet för avfallsfrågor består av högst arton ledamöter.
Verket utser ordförande och andra ledamöter. Rådet utser inom
sig vice ordförande. Rådets ledamöter skall företräda berörda
aktörer på avfallsområdet. Minst en ledamot skall företräda
kommunerna och minst en ledamot skall företräda
länsstyrelserna. Förordning (2003:1191).

Rådet för rovdjursfrågor

27 § Inom verket finns ett råd för rovdjursfrågor. Rådet för
rovdjursfrågor skall vara ett rådgivande samrådsorgan och bistå
Naturvårdsverket i genomförandet av rovdjurspolitiken.

28 § Rådet för rovdjursfrågor består av högst femton ledamöter.
Verket utser ordförande och andra ledamöter. Rådet utser inom
sig vice ordförande.

Friluftsrådet

29 § Inom verket finns ett friluftsråd som skall

1. bistå Naturvårdsverket i fullgörandet av verkets ansvar för
bevarande och utvecklande av förutsättningarna för
friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och
kulturlandskapet, samt ge råd till myndigheter och övriga i
sådana frågor,

2. besluta om fördelning av verkets anslag för statsbidrag till
friluftsorganisationer, och i övrigt fullgöra de uppgifter som
framgår av förordningen (2003:133) om statsbidrag till
friluftsorganisationer.

Rådet skall fullgöra sina uppgifter enligt första stycket på
ett sätt som

1. främjar information och utbildning om friluftsliv,

2. främjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av
olika myndigheter när det gäller friluftsliv,

3. med beaktande av forskningen på området stimulerar
utvecklingsarbete och nätverksbildande om friluftsliv.
Förordning (2004:608).

30 § Friluftsrådet består av högst tretton ledamöter.
Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd
tid. Förordning (2004:608).

31 § Friluftsrådet är beslutfört när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (2004:608).

Rådet för tilldelning av utsläppsrätter

32 § Inom verket finns ett råd för tilldelning av
utsläppsrätter. Rådet skall bereda ärenden och lämna förslag
till verkets beslut om tilldelning av utsläppsrätter.

Rådet består av en representant från vart och ett av
Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Verket för
näringslivsutveckling. För varje representant skall det finnas
en suppleant. Regeringen utser ledamöter och suppleanter för en
bestämd tid. Naturvårdsverkets representant är rådets
ordförande.

Rådet är beslutfört när representanter för samliga berörda
myndigheter är närvarande. Förordning (2004:608).

Rådet för havsmiljöfrågor

32 a § Inom verket finns ett råd för havsmiljöfrågor. Rådet
skall vara ett rådgivande samrådsorgan och bistå verket och
samordningsgruppen för havsmiljöfrågor i havsmiljöarbetet.
Förordning (2006:1151).

32 b § Rådet för havsmiljöfrågor består av högst femton
ledamöter. Verket utser ordförande och andra ledamöter för en
bestämd tid. Rådet utser inom sig vice ordförande.
Förordning (2006:1151).

Personalföreträdare

33 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på verket. Förordning (2004:608).

Överklagande

34 § Beslut av generaldirektören om fördelningen av verkets
anslag för forskning och beslut av Rådet för investeringsstöd
får inte överklagas. Förordning (2004:1382).

Övergångsbestämmelser

2004:1382

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 men
bestämmelserna får tillämpas från och med den 1 januari 2005.