Lag (2001:1111) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

SFS nr
2001:1111
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-12-06

För år 2002 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om
bostadsbidrag med följande avvikelse.

Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 §
skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med
80 procent.