Förordning (2001:1125) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

SFS nr
2001:1125
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:431

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om bemyndiganden
och om direktåtkomst till och utlämnande på medium för
automatiserad behandling av personuppgifter i anledning av den
försöksverksamhet som avses i lagen (2001:1113) om
försöksverksamhet med 24-timmarsverksamhet inom
socialförsäkringsadministrationen.

2 § Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om

1. vid vilka allmänna försäkringskassor och i vilken omfattning
försöksverksamheten får bedrivas samt vilka försäkrade som
skall erbjudas att delta,

2. hur innehåll och utställare skall kunna verifieras för att
en upptagning som gjorts med hjälp av automatiserad behandling
skall utgöra ett elektroniskt dokument enligt 2 § lagen
(2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsverksamhet inom
socialförsäkringsadministrationen,

3. i vilka fall certifikat eller elektroniska signaturer skall
krävas inom försöksverksamheten.

3 § Den som deltar i försöksverksamheten får i enlighet med vad
som föreskrivs av Riksförsäkringsverket ha direktåtkomst till
sådana uppgifter om sig själv i socialförsäkringsregister som
får lämnas ut till honom eller henne. Sådana uppgifter får även
lämnas ut på medium för automatiserad behandling till den som
deltar i försöksverksamheten i enlighet med vad som föreskrivs
av Riksförsäkringsverket.