Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

SFS nr
2001:1131
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:130
Upphävd
2009-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:992

1 kap. Statligt stöd

Allmänna bestämmelser

1 § Statligt stöd får lämnas för kvalificerad yrkesutbildning
enligt bestämmelserna i lagen (2001:239) om kvalificerad
yrkesutbildning och bestämmelserna i denna förordning.

2 § För kvalificerad yrkesutbildning får statsbidrag lämnas
till kommuner, landsting eller enskilda fysiska eller juridiska
personer, och särskilda medel får lämnas till universitet eller
högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av
högskolelagen (1992:1434).

3 § Statsbidrag och särskilda medel enligt denna förordning
lämnas inom ramen för tillgängliga medel och får inte lämnas
för en sådan del av en utbildning för vilken statsbidrag eller
särskilda medel lämnas i någon annan ordning.

Beslut om statligt stöd

4 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning beslutar om
statsbidrag eller särskilda medel efter ansökan av den som
enligt 1 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning kan
anordna kvalificerad yrkesutbildning.

5 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall vid sin
fördelning av statsbidrag eller särskilda medel särskilt ta
hänsyn till om en utbildning

1. har utformats i samverkan med arbetslivet,

2. bedöms ha goda förutsättningar att bli genomförd med en hög
kvalitet, eller

3. bidrar till att bryta traditioner i fråga om könsbundna
utbildnings- och yrkesval.

6 § Beslut om statsbidrag eller särskilda medel skall innehålla
uppgifter om belopp, antal utbildningsplatser och utbildningens
lokalisering och omfattning.

Utbetalning av statligt stöd

7 § Statsbidrag och särskilda medel betalas ut av Myndigheten
för kvalificerad yrkesutbildning till den ansvariga
utbildningsanordnare som avses i 2 kap. 3 §.

Återkrav av statligt stöd

8 § Statsbidrag får återkrävas, om utbildningsanordnaren eller
någon annan som medverkar i anordnandet av utbildningen i
väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller något villkor
som gäller för bidraget.

Försäkringar

9 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall ansvara
för att personer, som är antagna till och bedriver kvalificerad
yrkesutbildning, är försäkrade för personskada. Försäkringen
skall avse sådan skada som har uppkommit till följd av
olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 §
förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd, om skadan har inträffat i samband med
kvalificerad yrkesutbildning i Sverige. Försäkringen skall inte
ge rätt till ersättning i den mån den studerande har rätt till
ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall också
ansvara för att det finns en ansvarsförsäkring som avser skador
som studerande orsakar arbetsgivaren eller företagaren under
utbildningsmomentet lärande i arbete inom kvalificerad
yrkesutbildning i Sverige.

Försäkringarna skall tecknas av Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning genom överenskommelser med Kammarkollegiet.
Överenskommelserna och ändringar i dessa skall träffas med
förbehåll för regeringens godkännande. Förordning (2005:739).

2 kap. Utbildningen

Utbildningens mål

1 § I 4 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning
anges de allmänna målen för utbildningen.

Därutöver gäller de särskilda mål och krav som enligt 4 § 7
skall fastställas för en examen.

Utbildningens uppläggning

2 § Utbildningen skall bestå av dels teoretisk undervisning,
dels lärande i arbete på en arbetsplats. Ungefär en tredjedel
av utbildningstiden skall bestå av lärande i arbete.

Ansvarig utbildningsanordnare

3 § För varje utbildning skall det finnas en ansvarig
utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen
genomförs enligt lagen (2001:239) om kvalificerad
yrkesutbildning och enligt denna förordning.

Den ansvariga utbildningsanordnaren skall se till att det finns
vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt
yrkesvägledning.

Utbildningsplan

4 § För varje utbildning skall det finnas en utbildningsplan
som fastställs av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.
I planen skall anges

1. den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga
utbildningsanordnare,

2. utbildningens mål och de huvudmoment som ingår i
utbildningen,

3. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och
organisation,

4. inriktning, organisation och omfattning av det lärande i
arbete som ingår i utbildningen,

5. de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp enligt 3
kap. 3 § och de urvalsgrunder som skall användas,

6. de principer för betygssättning och former för
kunskapskontroll som skall tillämpas,

7. utbildningens inriktning och de särskilda mål och krav som
skall gälla för en kvalificerad yrkesexamen, samt

8. hur utbildningen skall kvalitetssäkras.

Poäng

5 § Omfattningen av utbildningen anges enligt ett poängsystem,
där varje poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka. En
poäng benämns KY-poäng.

En utbildning skall normalt omfatta 80 KY-poäng. Om det finns
särskilda skäl med hänsyn till bl.a. arbetsmarknadens behov
eller utbildningens art, får utbildningen omfatta ett lägre
antal poäng, dock lägst 40, eller ett högre antal poäng, dock
högst 120 KY-poäng.

Betyg

6 § Som betygsgrader i utbildningen skall användas något av
uttrycken Icke godkänd och Godkänd eller Icke godkänd, Godkänd
och Väl godkänd.

Tillgodoräknande

7 § En studerande har rätt att tillgodoräkna sig annan
utbildning, om de kunskaper och färdigheter som han eller hon
åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan
omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för
vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En studerande får även
tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har
förvärvats i yrkesverksamhet.

Tillgodoräknande kan endast komma i fråga för annan utbildning
än lärande i arbete och för den som har antagits till
utbildningen.

Examen

8 § En kvalificerad yrkesutbildning får avslutas med en
kvalificerad yrkesexamen, om den studerande har fullgjort vad
som krävs för att bli godkänd på alla moment i utbildningen.

Examens- och utbildningsbevis

9 § En studerande som uppfyller kraven för en kvalificerad
yrkesexamen skall på begäran få ett examensbevis av den
ansvariga utbildningsanordnaren. I ett sådant bevis skall
utbildningens inriktning anges.

10 § En studerande som inte har fullgjort vad som krävs för en
kvalificerad yrkesexamen skall på begäran få ett
utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren.

Studerandeinflytande

11 § De studerande skall ges möjlighet till insyn i
verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens
uppläggning och genomförande.

Avgiftsfrihet

12 § Utbildningen skall vara avgiftsfri för den studerande.

3 kap. Tillträde till utbildningen

Behörighet

1 § Behörig att antas till utbildningen är den som

1. fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat
program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på
kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som
krävs för ett fullständigt program,

2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått
samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har
lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent
av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg,

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
i 1 eller 2,

4. genom någon annan verksamhet än utbildning har förvärvat
kunskaper som motsvarar dem som utbildningar i 1 eller 2 ger,

5. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
behörig till högre utbildning, eller

6. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning.

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska,
isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som
behövs. Förordning (2003:344).

2 § Utan hinder av vad som sägs i 1 § skall också den anses
behörig som

1. fyller 25 år senast under det kalenderår då utbildningen
börjar,

2. har arbetat sammanlagt minst fyra år före det kalenderhalvår
då utbildningen börjar eller på något annat sätt har förvärvat
motsvarande erfarenhet, och

3. har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar ett
fullföljt nationellt program i gymnasieskolan.

3 § För tillträde till en utbildning får det utöver vad som
sägs i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper.
Sådana krav skall vara nödvändiga för att den studerande skall
kunna tillgodogöra sig utbildningen och får avse

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans
nationella program eller motsvarande kunskaper,

2. kunskaper från annan utbildning, om utbildningen genomförs i
form av fortbildning, och

3. krav på yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för
utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som
utbildningen förbereder för.

4 § Den ansvariga utbildningsanordnaren får besluta om undantag
från något eller några behörighetsvillkor som anges i 1-3 §§,
om den sökande kan antas tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

5 § Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet
behöriga sökande, får ett urval göras. Hänsyn skall då tas till
den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

6 § Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder
användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och
yrkeserfarenhet.

4 kap. Ledningsgrupp för utbildningen

1 § Hos den ansvariga utbildningsanordnaren skall det finnas en
ledningsgrupp för utbildningen under den tid utbildningen
bedrivs. Om en utbildningsanordnare är ansvarig för flera
utbildningar, får ledningsgruppen vara gemensam för dessa.

2 § Ledningsgruppen för utbildningen skall

1. se till att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i
lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning,
bestämmelserna i denna förordning och i enlighet med beslut av
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,

2. anta studerande till utbildningen,

3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 7 §, och

4. utfärda examens- och utbildningsbevis.
Förordning (2006:907).

3 § Ledningsgruppen skall bestå av

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av
utbildningen,

2. minst en företrädare för ett universitet eller en högskola,

3. minst en företrädare för det offentliga skolväsendet, och

4. minst en företrädare för de studerande.

Den ansvariga utbildningsanordnaren får utse ledamöter utöver
dem som anges i första stycket. Flertalet av ledamöterna i
ledningsgruppen skall dock vara företrädare för arbetslivet.

4 § Om en kommun eller ett landsting är ansvarig
utbildningsanordnare, skall den nämnd som fullmäktige utser ge
en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter
som anges i 2 §. Nämnden får helt eller delvis återkalla
uppdraget, om det finns särskilda skäl för det.

5 kap. Överklagande m.m.

Överklagande

1 § Beslut av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
enligt denna förordning får inte överklagas.

2 § Ett beslut av en ansvarig utbildningsanordnare om avslag på
en studerandes begäran att få examensbevis eller
utbildningsbevis får överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan.

Utöver vad som sägs i första stycket får följande beslut av ett
universitet eller en högskola som har staten som huvudman
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, nämligen

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet
för att bli antagen till utbildningen, och

2. beslut om tillgodoräknande av utbildning.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan enligt denna
förordning får inte överklagas.

Uppföljning och utvärdering

3 § De utbildningsanordnare som deltar i anordnandet av en
utbildning är skyldiga att utvärdera verksamheten och att
medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som
initieras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. De
skall till myndigheten eller den som myndigheten bestämmer
lämna de uppgifter som myndigheten begär.

6 kap. Avskiljande

Förutsättningar för avskiljande

1 § En studerande i kvalificerad yrkesutbildning, som anordnas
av staten, en kommun eller ett landsting, får avskiljas från
utbildningen under de villkor som anges i 9 § lagen (2001:239)
om kvalificerad yrkesutbildning.

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd
enligt 8-20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av
studenter från högskoleutbildning och 8 § förordningen
(2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd.

Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig
anmälan från ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga
utbildningsanordnaren är den studerandes motpart hos Högskolans
avskiljandenämnd eller hos domstolen, om ett beslut av nämnden
i fråga om avskiljande överklagas. Förordning (2007:992).

Verkan av ett avskiljande

2 § Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den
studerande tills vidare inte får fortsätta den pågående
utbildningen.

Ett beslut om avskiljande ska också innebära att den studerande
tills vidare inte får antas till eller fortsätta annan
utbildning av samma slag som anordnas av staten, en kommun
eller ett landsting, om inte avskiljandenämnden beslutar något
annat.

Ett beslut om avskiljande innebär också att den studerande
tills vidare inte får antas till eller fortsätta någon annan
kvalificerad yrkesutbildning som anordnas av staten, en kommun
eller ett landsting, om det anges i beslutet.
Förordning (2007:992).

3 § Ett beslut om avskiljande skall, på skriftlig begäran av
den som beslutet avser, omprövas sedan två år förflutit från
det att beslutet meddelades.

Vid en sådan omprövning gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs om avskiljande.

Upphävande av ett avskiljande

4 § När ett beslut om avskiljande upphävs får den studerande
utan särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna
sig den tidigare fullgjorda utbildningen.

Övergångsbestämmelser

2001:1131

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002, då
förordningen (1996:372) om en försöksverksamhet med viss
kvalificerad yrkesutbildning skall upphöra att gälla.

2. En utbildningsanordnare, som vid ikraftträdandet har rätt
till statligt stöd enligt förordningen (1996:372) om en
försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning, har
rätt till stöd enligt de nya bestämmelserna i denna förordning
till dess att Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
beslutar om något annat.

2007:992

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om
ärenden om avskiljande som har kommit in till Högskolans
avskiljandenämnd före ikraftträdandet.