Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

SFS nr
2001:1170
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:180

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om stöd till näringslivet
och viss ideell verksamhet i det stödområde som anges i bilagan
till lagen i form av särskilda avdrag vid avgiftsberäkningen
enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:286).

2 § Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och
arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den
avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för
arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i
stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs
av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats
i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med
avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag
inte avses sådan ersättning på vilken endast
ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § eller
28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna
ska ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av
näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet
ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som
enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 §
socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.
Lag (2015:180).

3 § Bestämmelserna i 2 § första stycket skall inte tillämpas om
den avgiftsskyldige är

1. en kommun eller ett landsting,

2. en statlig myndighet,

3. ett statligt affärsdrivande verk, eller

4. ett registrerat trossamfund.

4 § Bestämmelserna i 2 § skall inte tillämpas på verksamhet som
avser

1. fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet eller sådan
jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1
till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller

2. transportverksamhet. Lag (2002:1007).

Avdragets storlek

5 § Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och
arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter
avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. För den del
av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2
kap. 28 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) eller
som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 §
socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa
avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap.
26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100
kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna
löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första
stycket ska endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som
avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska
flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som
uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en
avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand
göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan
utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av
dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.
Lag (2015:180).

6 § Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och
egenavgifterna skall från summan av dessa avgifter avdrag göras
med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 18 000
kronor per år. Avdraget skall i första hand göras från den
allmänna löneavgiften. När avdraget görs från egenavgifterna
får det inte medföra att egenavgifterna understiger
ålderspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen
(2000:980).

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första
stycket skall endast ingå avgiftspliktig inkomst från ett fast
driftställe i stödområdet.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det
sammanlagda avdraget från de allmänna löneavgifter och de
egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från
handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget inte överstiga
85 200 kronor per år. Avdraget skall fördelas mellan delägarna
i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från
handelsbolaget fördelas mellan dem. Lag (2007:286).

6 a § Om den avgiftsskyldige under året har gjort avdrag från
avgifter enligt både 5 och 6 §§, får avdragen sammanlagt inte
överstiga 85 200 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och
bolaget under året har gjort avdrag från avgifter enligt 5 §,
får det sammanlagda avdraget från de avgifter enligt 6 § som är
hänförliga till inkomsten från samtliga delägare i bolaget
tillsammans med avdraget från avgifterna enligt 5 § inte
överstiga 85 200 kronor per år. Lag (2007:286).

Kombination av avdrag

7 § Om avdrag ska göras både enligt denna lag och enligt 2
kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980), ska avdrag i första
hand göras enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen.
Lag (2013:964).

Övergångsbestämmelser

2001:1170

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Bestämmelserna i 5 § tillämpas i fråga om
arbetsgivaravgifter på ersättningar som betalas ut efter
utgången av år 2001.

3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas första gången vid 2003 års
taxering.

2002:1007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Bestämmelserna
tillämpas i fråga om arbetsgivaravgifter på ersättningar som
betalas ut efter utgången av år 2002 och i fråga om
egenavgifter första gången vid 2004 års taxering.

2006:1348

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som
uppbärs före den 1 januari 2007 tillämpas bestämmelsen i 2 § i
sin äldre lydelse.

3. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som
uppbärs under år 2007 tillämpas bestämmelserna i 5 och 6 §§ i
sina äldre lydelser med iakttagande av övergångsbestämmelserna
till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen
(2000:980). Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 och 6 §§
skall den allmänna löneavgiften också ingå i avgiftsberäkningen
på så sätt att avdraget görs från summan av avgifterna.
Avdraget skall i första hand göras från den allmänna
löneavgiften. När avdraget görs från egenavgifterna får det
inte medföra att egenavgifterna understiger
ålderspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen.
Lag (2007:286).

4. Bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina nya lydelser samt den nya
bestämmelsen i 6 a § tillämpas första gången på ersättning som
betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2008.

2007:286

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ samt punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1348) om ändring i
lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
tillämpas på ersättning som betalas ut respektive inkomst som
uppbärs efter den 30 juni 2007.

3. Bestämmelserna i 5-6 a §§ i sina nya lydelser tillämpas
första gången på ersättning som betalas ut respektive inkomst
som uppbärs under år 2008.

2008:1268

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på ersättning som betalas ut
efter den 31 december 2008.

2015:180

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i den nya
lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30
april 2015.

3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket i den nya lydelsen
tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter
ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat,
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna
tid och hela beskattningsåret.

Bilaga

Stödområde

Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda,
Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och
Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i
Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i
Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö,
Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner
samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå
kommun.

Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda,
Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och
Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna,
Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens
kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns
den 31 december 1999.
Förordning (2007:1379).