Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.

SFS nr
2001:1194
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:157

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till kooperativa utvecklingscentrum och syftar till att
säkerställa kooperativa utvecklingscentrums verksamhet i hela
landet. Förordning (2005:876).

2 § Med kooperativt utvecklingscentrum avses i denna förordning
en kooperativt organiserad verksamhet i form av en ekonomisk
eller ideell förening eller ett aktiebolag, som har
kooperativa, ideella eller offentliga organisationer som
medlemmar eller ägare och som

1. har till huvudsaklig uppgift att ge de råd och den
information som behövs inför, under och efter start av
kooperativa och andra liknande företag,

2. stimulerar lokalt och regionalt utvecklingsarbete med
inriktning på företagande, och

3. utvecklar nya verksamheter samt metoder som kan användas i
det arbete som avses i 1 och 2. Förordning (2005:876).

Förutsättningar för bidrag

3 § Ett kooperativt utvecklingscentrums verksamhet skall
antingen omfatta ett län eller en eller flera kommuner om
länets storlek, invånarantal eller i övrigt starka skäl
motiverar det. Förordning (2005:876).

4 § Bidrag kan ges i form av ett grundbidrag och ett särskilt
bidrag.

Grundbidrag får lämnas för ett år i sänder till kooperativa
utvecklingscentrum för att bedriva sådan verksamhet som anges i
2 § 1 och 2.

Särskilt bidrag får lämnas för att bedriva sådan verksamhet som
anges i 2 § 3 till ett projekt som omfattar flera kooperativa
utvecklingscentrum eller till en organisation som drivs
gemensamt av flera kooperativa utvecklingscentrum. En sådan
organisation är i detta fall att betrakta som ett kooperativt
utvecklingscentrum.

Tillväxtverket får meddela närmare föreskrifter om grundbidrag
och särskilt bidrag. Förordning (2009:157).

5 § Bidrag får lämnas endast om verksamheten är väl fungerande
och varaktig.

6 § För att ytterligare bidrag skall kunna beviljas ett
kooperativt utvecklingscentrum skall detta ha fullgjort den
redovisningsskyldighet som anges i 11 §. Förordning (2005:876).

Beräkning av bidrag

7 § Grundbidragets storlek bestäms med hänsyn till folkmängden
och förutsättningarna i övrigt i det län eller de kommuner som
verksamheten omfattar.

Det särskilda bidraget bestäms efter de föreskrifter som
Tillväxtverket meddelar. Förordning (2009:157).

8 § Bidrag får lämnas med högst 50 procent av den beräknade
kostnaden för den verksamhet som ansökan avser.

Tillväxtverket får, om det finns särskilda skäl, besluta att
grundbidrag får lämnas med mer än 50 procent
av den beräknade kostnaden. Förordning (2009:157).

Förfarandet i bidragsärenden

9 § Frågor om bidrag prövas av Tillväxtverket. En ansökan om
bidrag ska ges in till Tillväxtverket och innehålla de
uppgifter som verket beslutar. Förordning (2009:157).

10 § Tillväxtverket kan besluta om att betala ut förskott på
bidraget. Förordning (2009:157).

Särskild redovisning

11 § Ett kooperativt utvecklingscentrum som har tagit emot
bidrag är skyldigt att redovisa hur bidraget använts enligt de
föreskrifter som Tillväxtverket meddelar.
Förordning (2009:157).

Återbetalningsskyldighet

12 § Tillväxtverket kan besluta att ett bidrag skall betalas
tillbaka om

– bidraget betalats ut på grund av uppenbart felaktiga eller
vilseledande uppgifter,

– bidraget eller förskottet på bidraget inte använts för avsett
ändamål, eller

– bidragets användning inte har redovisats i enlighet med 11 §.
Förordning (2009:157).

Övriga bestämmelser

13 § Beslut av Tillväxtverket enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2009:157).

14 § Tillväxtverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2009:157).

Övergångsbestämmelser

2001:1194

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1633) om
statsbidrag till kooperativ utveckling. Föreskrifterna i den
upphävda förordningen skall dock tillämpas för bidrag som
beslutats enligt den förordningen.