Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

SFS nr
2001:1227
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
2001-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1287

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om skyldighet att lämna
självdeklarationer, särskilda uppgifter och kontrolluppgifter.

I lagen finns också bestämmelser med anknytning till
uppgiftsskyldigheterna.

2 § I självdeklarationerna lämnas uppgifter till ledning
för

1. egen taxering enligt taxeringslagen (1990:324),

2. taxering enligt taxeringslagen av delägare i svenska
handelsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska
intressegrupperingar,

3. beslut om mervärdesskatt i fall som avses i 3 kap. 14 §,

4. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3
kap. socialavgiftslagen (2000:980),

5. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster,

6. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift, samt

7. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken.

Bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklaration
finns i 2 kap. Lag (2010:1285).

3 § I de särskilda uppgifterna lämnas uppgifter för

1. bedömning av stiftelsers och föreningars skattskyldighet
enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

2. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) av delägare i
svenska handelsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska
intressegrupperingar,

3. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i, samt

4. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen
när ersättningsbostaden är belägen utomlands.

Bestämmelser om skyldighet att lämna särskilda uppgifter finns
i 5 kap. Lag (2006:1521).

4 § I kontrolluppgifterna lämnas uppgifter om andra än
uppgiftslämnaren själv till ledning för

1. taxering enligt taxeringslagen (1990:324),

2. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3
kap. socialavgiftslagen (2000:980),

3. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster,

4. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift,

5. registrering av skatteavdrag enligt
skattebetalningslagen (1997:483),

6. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken,

7. beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt förutomlands bosatta, samt

8. beskattning utomlands.

Bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgifter
finns i 6–13 kap. Lag (2010:1285).

Definitioner

5 § Om inget annat anges har termer och uttryck som används i
denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),

b) inkomstskattelagen (1999:1229),

c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster,

e) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i
fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 den lagen,

f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader,

g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

i) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och

j) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter
till ledning för taxering och annat bestämmande av underlag
för skatt eller avgift, bedömning av skattskyldighet,
beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning
av mervärdesskatt, samt

3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet
att lämna uppgifter till ledning för registrering av
skatteavdrag.

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i
inkomstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon,
handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar
men inte investeringsfonder. Lag (2011:1287).

6 § Vad som i denna lag föreskrivs om avgift enligt
socialavgiftslagen (2000:980) skall tillämpas även på särskild
löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster och allmän löneavgift enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift.

Beslutande myndighet

7 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.
Lag (2003:674).

8 § Har upphävts genom lag (2003:674).

Valuta

9 § Uppgifter om belopp skall, om inte annat föreskrivs, anges
i svenska kronor. Lag (2003:1090).

2 kap. Skyldighet att lämna självdeklaration

Allmän och särskild självdeklaration

1 § Självdeklaration lämnas som allmän självdeklaration eller
särskild självdeklaration. Allmän självdeklaration lämnas av
fysiska personer och dödsbon. Särskild självdeklaration lämnas
av andra juridiska personer än dödsbon.

Skyldighet att lämna allmän självdeklaration

2 § Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under
förutsättning att

1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget
näringsverksamhet i annat fall än som avses i 2 under
beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 42,3
procent av prisbasbeloppet,

2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap.
45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) eller intäkt av passiv näringsverksamhet under
beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan
ränta eller utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas
enligt 8 eller 9 kap. och för sådan schablonintäkt för vilken
kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap. 10 § eller 16–
20 §§, har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under
beskattningsåret,

4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga
intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal
fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller
särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,

6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller

7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
Lag (2011:1287).

3 § Har upphävts genom lag (2007:1409).

4 § Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän
självdeklaration, om

1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta
eller utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8
eller 9 kap. och för sådan schablonintäkt för vilken
kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap. 10 § eller 16–
20 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under
beskattningsåret,

2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal
fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller
särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,

3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller

4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.
Lag (2011:1287).

5 § Det som skulle ha gällt för den avlidne i fråga om
deklarationsskyldighet skall under dödsåret tillämpas på
dödsboet.

6 § Har upphävts genom lag (2002:328).

Skyldighet att lämna särskild självdeklaration

7 § Särskild självdeklaration ska lämnas av

1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana
stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor
som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse
har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts,
vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska
intressen,

2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 §
inkomstskattelagen (1999:1229) och av sådana trossamfund som
avses i 7 kap. 14 § den lagen, om intäkterna under
beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap.
11 § samma lag,

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med
undantag av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska
intressegrupperingar, om intäkterna som den skattskyldige ska
ta upp under beskattningsåret har uppgått till minst 200 kronor,

4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för
statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift,
avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på
pensionskostnader ska fastställas, samt

5. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i
1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige för skadeförsäkringsföretag som bedriver
sin verksamhet genom representationen. Lag (2011:1287).

Skattefri inkomst

8 § Vid bedömning av deklarationsskyldighet som enligt detta
kapitel är beroende av att intäkterna har uppgått till visst
belopp ska hänsyn inte tas till sådan intäkt som är skattefri
eller som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt
inkomstskattelagen (1999:1229).

Inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas
från beskattning i Sverige omfattas inte av första stycket.
Lag (2007:1409).

3 kap. Självdeklarationens innehåll

Gemensamma bestämmelser

1 § En självdeklaration ska innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

2. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som
ska hänföras till respektive inkomstslag,

3. uppgifter om de allmänna avdrag som den skattskyldige
har rätt till,

4. de uppgifter som behövs för beräkning av

a) fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt,

b) avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel,

c) särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader,

d) expansionsfondsskatt enligt 34 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229),

e) egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen
(2000:980),

f) särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

g) allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift,

h) pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken, och

i) kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om
kommunal fastighetsavgift,

5. de uppgifter som behövs för att avgöra om en
begränsat skattskyldig uppfyller kraven för att erhålla
allmänna avdrag enligt 62 kap. 5–8 §§ eller grundavdrag
enligt 63 kap. inkomstskattelagen, samt

6. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att
fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt
beslut om pensionsgrundande inkomst. Lag (2010:1285).

2 § Har upphävts genom lag (2007:1409).

Ändringar och tillägg i allmän självdeklaration

3 § Om någon uppgift på en sådan förtryckt blankett för allmän
självdeklaration som avses i 4 kap. 2 § är felaktig eller
saknas, skall den skattskyldige göra den ändring eller det
tillägg som behövs.

Inkomstslaget tjänst

4 § Uppgift om kostnadsersättning som avses i 6 kap. 9 §
behöver endast lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade
levnadskostnader.

Inkomstslaget näringsverksamhet

5 § Den som redovisar intäkter i inkomstslaget
näringsverksamhet skall, om inte annat framgår av 9 eller 18 §
eller av 5 kap. 2 §, för varje näringsverksamhet lämna de
uppgifter som behövs för taxeringen.

Uppgifterna kan avse

1. intäkter, kostnader och bokslutsdispositioner,

2. tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och
eget kapital,

3. justeringar i förhållande till bokföringen, samt

4. andra uppgifter om verksamheten av betydelse för taxeringen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas för
varje näringsverksamhet.

5 a § Den som är skyldig att lämna självdeklaration för
inkomstslaget näringsverksamhet ska lämna uppgift om huruvida

1. årsbokslutet eller årsredovisningen, som ligger till grund
för självdeklarationen, har upprättats med biträde av en
uppdragstagare, eller

2. årsredovisningen, som ligger till grund för
självdeklarationen, har varit föremål för revision.
Lag (2010:852).

6 § Företag skall, i de fall som avses i 17 kap. 21 §
inkomstskattelagen (1999:1229), lämna uppgift om beslut om
eller styrelsens förslag till utdelning eller annat förfogande
över uppkommen vinst. Lag (2003:1103).

7 § Dotterföretag som redovisar intäkter i inkomstslaget
näringsverksamhet skall lämna

1. identifikationsuppgifter för moderföretaget och, om
moderföretaget i sin tur är ett dotterföretag,
identifikationsuppgifter för hela koncernens moderföretag, samt

2. uppgifter om sitt aktie- eller andelsinnehav i
moderföretaget och innehavets röstvärde.

Ägaruppgifterna skall avse förhållandena vid utgången av det
senast avslutade beskattningsåret.

Näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar

7 a § Den som har fått utdelning på en näringsbetingad andel
som är marknadsnoterad skall lämna uppgift om utdelningen om
andelen har innehafts kortare tid än ett år när utdelningen
rätteligen skulle ha tagits upp i räkenskaperna.

Den som har avyttrat en näringsbetingad andel eller en
näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt som är marknadsnoterad
skall lämna uppgift om avyttringen om andelen eller
delägarrätten har innehafts kortare tid än ett år.
Lag (2003:228).

Ersättningsfond

8 § Den som har eller som under beskattningsåret har haft en
ersättningsfond skall lämna uppgifter om

1. fondens ändamål,

2. fondens storlek,

3. fondens ianspråktagande, och

4. återfört avdrag för avsättning till fonden.

Fysiska personer skall dessutom i fråga om en sådan
ersättningsfond för byggnad eller markanläggning som avses i 31
kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämna uppgift om hur
stor del av fonden som har återförts enligt 26 kap. 2 och
4-7 §§ den lagen.

Näringsverksamhet där makar deltar tillsammans

9 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet,
behöver uppgifterna enligt 5 § endast lämnas av en av makarna.

Båda makarna skall i självdeklarationen lämna de uppgifter som
Skatteverket behöver för tillämpningen av 60 kap. 6-11 §§
inkomstskattelagen (2003:674).

Skalbolag

9 a § Den som har förvärvat tillgångar enligt 25 a kap. 18 §
eller 49 a kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall lämna
uppgift om detta. Lag (2003:228).

Vissa utländska juridiska personer

9 b § Den som någon gång under beskattningsåret har haft
andelar i en utländsk juridisk person med lågbeskattade
inkomster i sådan omfattning eller på ett sådant sätt som anges
i 39 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

1. identifikationsuppgifter för den juridiska personen,

2. uppgift om sitt andelsinnehav vid beskattningsårets utgång,

3. uppgift om röstvärdet för sina andelar vid beskattningsårets
utgång, och

4. uppgift om under året inträffade förändringar av
andelsinnehavet eller av röstvärdet för sina andelar.

Den som innehar andelarna vid beskattningsårets utgång ska
dessutom lämna resultat- och balansräkningar för den juridiska
personen upprättade enligt 6 kap. 4 § bokföringslagen
(1999:1078) med de tilläggsupplysningar som anges i 6 kap. 5 §
andra stycket 1 och 2 samt 8 § den lagen. Uppgifterna ska
lämnas i den juridiska personens redovisningsvaluta.
Lag (2010:1529).

9 c § I de fall resultat- och balansräkningarna har upprättats
i utländsk valuta skall dessa räknas om till svenska kronor.
Vid omräkningen skall principerna i 5-7 §§ lagen (2000:46) om
omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin
redovisning i euro, m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

Om det inte är möjligt att räkna om den utländska valutan
enligt bestämmelserna i första stycket skall omräkning ske på
annat lämpligt sätt. Lag (2003:1090).

Inkomstslaget kapital

10 § Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av
resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte
ska lämnas enligt 8 kap. 7, 8 och 10-12 §§, även lämna de
uppgifter som behövs för att långivaren ska kunna identifieras.
Lag (2008:1044).

Uppskovsbelopp

11 § Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en
privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt skall lämna
uppgifter om beteckningen på ersättningsbostaden.

Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag
eller i ett företag som avses i 47 kap. 5 b §
inkomstskattelagen, skall även identifikationsuppgifter lämnas
för företaget.

Om ersättningsbostaden förvärvas först året efter det då
ursprungsbostaden avyttrades, skall uppgifterna lämnas i
självdeklarationen för det senare året. Lag (2006:1521).

11 a § En ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp
enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) skall, om
ersättningsbostaden är belägen utomlands, lämna uppgifter av
det slag som avses i 11 § första och andra styckena samt övriga
uppgifter som är av betydelse för uppskovsbeloppet.
Lag (2006:1521).

12 § Om äganderätten till en ersättningsbostad har övergått
till någon annan

– genom arv eller testamente till en make, en sambo eller ett
hemmavarande barn under 18 år, eller

– vid bodelning med anledning av upphörande av ett
samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons
död,

ska dödsboet eller överlåtaren lämna

1. identifikationsuppgifter för den nye ägaren,

2. de uppgifter som har lämnats enligt 11 §, och

3. uppgift om storleken på uppskovsbelopp som enligt 47 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) ska återföras till beskattning
vid avyttring av ersättningsbostaden. Lag (2007:1409).

Tillkommande belopp

13 § Om kapitalvinsten vid avyttring av en tillgång inte kan
beräknas på grund av att vinsten är beroende av någon händelse
i framtiden, skall den skattskyldige, om inte uppgift skall
lämnas enligt 18 § andra stycket, lämna uppgift om detta.

Mervärdesskatt

14 § Den som enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen
(1997:483) skall redovisa mervärdesskatt i sin självdeklaration
skall lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att
besluta om mervärdesskatten. Lag (2003:674).

Vissa andelsavyttringar m.m.

15 § Den som enligt 49 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
begär uppskov med beskattningen vid ett uppskovsgrundande
andelsbyte skall lämna de uppgifter som Skatteverket
behöver för att kunna besluta om uppskovet.

Den som har fått uppskov skall årligen lämna de uppgifter som
är av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till
beskattning. Lag (2003:674).

15 a § Den som innehar en andel som är kvalificerad enligt 57
kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) skall
lämna de uppgifter som behövs för att Skatteverket skall kunna
bedöma om verksamhetsvillkoret enligt 48 a kap. 6 a och 12 §§
inkomstskattelagen är uppfyllt samt besluta om kapitalbeloppet
enligt 48 a kap. 8 a § den lagen. Uppgifter skall också lämnas
så att Skatteverket kan besluta om tjänstebelopp för utdelning
och kapitalvinst vid partiell fission enligt 48 kap. 18 d § och
tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst vid andelsbyten
enligt 48 a kap. 8 b § samt de tjänstebelopp som har fördelats
enligt 48 kap. 18 e §, 48 a kap. 8 c § och 57 kap. 7 c § samma
lag. Vidare skall uppgifter lämnas om utdelning och
kapitalvinst på sådana andelar. Lag (2006:1421).

16 § Om äganderätten till andelar som har förvärvats genom
sådant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan
genom arv, testamente, bodelning eller gåva och om andelen är
en lagertillgång hos förvärvaren, skall denne lämna

1. uppgift om antalet andelar som har förvärvats,

2. uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, och

3. identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått
från.

Den till vilken äganderätten till andelarna har övergått skall
årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om
uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning.
Lag (2002:1144).

16 a § Om äganderätten till andelar som är kvalificerade enligt
57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) har
övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning
eller gåva, skall förvärvaren lämna

1. uppgift om antalet andelar som har förvärvats,

2. uppgift om tjänstebeloppen för varje andel, och

3. identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått
från.

Den till vilken äganderätten till andelarna har övergått skall
årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för frågan om
tjänstebeloppet skall tas upp till beskattning.
Lag (2006:1421).

Uppgift för beräkning av egenavgifter

17 § Om ett avtal som avses i 2 kap. 8 § socialavgiftslagen
(2000:980) har träffats om att arbetsgivaravgifter inte skall
betalas på en viss ersättning, skall den som får ersättningen
uppge detta.

Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket
socialavgiftslagen har träffats om att arbetsgivaravgifter
skall betalas på en viss ersättning, skall den som får
ersättningen uppge detta.

17 a § Den som begär avdrag vid beräkningen av egenavgifterna
enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) ska lämna

1. uppgift om annat stöd som har beviljats den
uppgiftsskyldige under beskattningsåret och de två föregående
beskattningsåren och som utgör sådant stöd av mindre betydelse
som avses i

– kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse,

– kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring
av förordning nr 1860/2004, eller

– kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20
december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för
produktion av jordbruksprodukter, samt

2. de övriga uppgifter som behövs för att Skatteverket ska
kunna bedöma om den uppgiftsskyldige har rätt till avdrag.
Lag (2010:438).

Handelsbolag

18 § Svenska handelsbolag skall till ledning för delägarnas
taxeringar lämna

1. de uppgifter som avses i 5 §,

2. uppgifter för varje delägare om hans andel av bolagets
inkomst av varje inkomstslag och näringsverksamhet, samt

3. uppgifter om varje delägares andel eller lott i bolaget.

Om ett handelsbolag har avyttrat en fastighet och
kapitalvinsten inte kan beräknas på grund av att den är
beroende av någon händelse i framtiden, skall handelsbolaget
lämna uppgift om detta.

19 § Handelsbolag ska till ledning för delägarnas taxering
lämna de uppgifter som avses i 27 §. Lag (2009:1292).

19 a § Handelsbolag skall till ledning för delägarnas
taxeringar lämna den uppgift som avses i 9 a §.
Lag (2002:539).

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

20 § Fåmansföretag skall lämna

1. identifikationsuppgifter för delägarna och närstående till
dem, samt

2. uppgifter om varje delägares andelsinnehav och innehavets
röstvärde.

Uppgifter enligt första stycket 1 behöver inte lämnas för en
närstående om denne inte har tagit emot ersättning från
företaget eller träffat avtal med eller företagit någon annan
rättshandling med detta.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller 57 kap. 3 § andra
stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

21 § Företagsledare och delägare i fåmansföretag som avses i
20 § och fåmanshandelsbolag samt deras närstående skall lämna
de uppgifter som behövs för tillämpning av bestämmelserna om

1. beräkningen av överskottet eller underskottet från
företaget, och

2. utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar.

Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas av
närstående som inte har tagit emot ersättning från företaget
eller träffat avtal med eller företagit annan rättshandling med
detta.

Uppgifter skall lämnas om

1. den uppgiftsskyldiges arbetsuppgifter i företaget,

2. vad den uppgiftsskyldige har tillskjutit eller tagit emot
från företaget i form av pengar, varor eller annat,

3. företagets kostnader för den uppgiftsskyldiges privata
utgifter, samt

4. avtal eller någon annan rättshandling mellan den
uppgiftsskyldige och företaget.

Skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för
tillämpningen av reglerna i 57 kap. 2 § inkomstskattelagen
(1999:1229) gäller för fem beskattningsår efter det att
företaget har upphört att vara ett fåmansföretag.

21 a § Den som under tiden den 1 januari 2008-31 december 2009
avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap.
21 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om eget
och närståendes, direkta eller indirekta, innehav, förvärv och
om inflytande som avses i punkterna 4, 5, 7 och 8 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2007:1251) om ändring i
inkomstskattelagen. Uppgift ska också lämnas om verksamheten
inte drivs vidare på sätt som anges i punkt 9 andra stycket av
övergångsbestämmelserna till nämnda lag.

Det som sägs i första stycket gäller även för den som under
2007 avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57
kap. 21 § inkomstskattelagen och som enligt punkten 2 i
övergångsbestämmelserna till nämnda lag om ändring i
inkomstskattelagen begärt att punkterna 3-10 i
övergångsbestämmelserna ska tillämpas.

Uppgift ska lämnas i självdeklarationen vid taxeringen för det
beskattningsår då sådan omständighet inträffat som utlöser
uppgiftsskyldighet enligt första stycket. Lag (2007:1252).

22 § Fåmansföretag skall lämna en sådan förteckning över
penninglån och säkerheter som avses i 21 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551) samt en förteckning över utbetald
vinstandelsränta till personer som avses i 24 kap. 6 § andra
stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2005:927).

Vissa betalningar till utlandet

23 § Fåmansföretag, delägare i fåmanshandelsbolag och enskilda
näringsidkare skall lämna uppgift om utgift för

1. ränta, med undantag av dröjsmålsränta, och

2. betalning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja
upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt
verk, häri inbegripet biograffilm, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Uppgift behöver endast lämnas om utgifterna har tillgodoräknats
mottagare i utlandet och utgör utgifter som skall dras av vid
inkomsttaxeringen.

Uppgiften skall avse ersättningarnas sammanlagda belopp för
varje land.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

24 § Bestämmelserna i 18-19 a, 21 och 23 §§ om handelsbolag
skall tilllämpas även på europeiska ekonomiska
intressegrupperingar. Lag (2002:539).

Ekonomiska föreningar

25 § En ekonomisk förening skall i självdeklarationen ange om
den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första eller
tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Skattereduktion för hushållsarbete och gåva

26 § Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller
gåva enligt 67 kap. 11–26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som
hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§
inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a §
lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete lämnas. Lag (2011:1287).

Prissättningsbesked

27 § Den som har fått ett prissättningsbesked enligt
lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid
internationella transaktioner ska lämna uppgift om
huruvida

1. beskedet har tillämpats, och

2. de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som
har angetts i beskedet har uppfyllts. Lag (2009:1292).

4 kap. Deklarationsförfarandet

Formulär för självdeklaration

1 § Självdeklarationer skall lämnas enligt fastställda
formulär.

2 § Skatteverket skall, före den 15 april under
taxeringsåret, sända en blankett för allmän självdeklaration
med förtryckta uppgifter till den som kan antas vara skyldig
att lämna en sådan deklaration. Uppgifterna skall grundas på
innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga förhållanden
som verket känner till.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilka av de uppgifter som avses i 3
kap. 1 § som skall förtryckas på deklarationsblanketten.
Lag (2004:131).

Underskrift

3 § Självdeklarationen skall vara egenhändigt underskriven av
den som är skyldig att lämna deklarationen eller av den som är
behörig ställföreträdare enligt 19 kap. 1 §.

Elektronisk självdeklaration

4 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
föreskriva eller i enskilda fall medge att självdeklaration får
lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har
gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars
innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande. I så fall får kravet enligt 3 § på underskrift
uppfyllas med elektroniska medel.

Tidpunkt och sätt för avlämnande av självdeklaration

5 § Självdeklarationen skall lämnas senast den 2 maj under
taxeringsåret.

Fysiska personer som är bosatta utomlands eller som
stadigvarande vistas utomlands vid den tidpunkten får dock
lämna självdeklaration senast den 31 maj under taxeringsåret.

6 § Självdeklarationen skall lämnas till Skatteverket eller
till ett mottagningsställe som har godkänts av verket.
Lag (2003:674).

5 kap. Särskilda uppgifter

1 § Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund
som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna
särskilda uppgifter om

1. intäkter och kostnader under det räkenskapsår som har
avslutats närmast före taxeringsåret,

2. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut,
samt

3. övriga omständigheter som är av betydelse för bedömande av
frågan om undantag från skattskyldighet. Lag (2007:1409).

2 § Svenska handelsbolag, utländska handelsbolag med
fast driftställe i Sverige och europeiska ekonomiska
intressegrupperingar som inte är skyldiga att lämna
självdeklaration ska lämna särskilda uppgifter om de
förhållanden som avses i 3 kap. 18 och 19 a §§.

Särskilda uppgifter ska även lämnas om sådana
förhållanden som avses i 3 kap. 27 §. Lag (2009:1292).

2 a § Den som inte är skyldig att lämna allmän självdeklaration
och som är ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp
enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) skall, om
ersättningsbostaden är belägen utomlands, lämna särskild
uppgift om sådana förhållanden som avses i 3 kap. 11 a §.
Lag (2006:1521).

3 § Redare ska för tillämpning av 64 kap. 2 § och 67
kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämna särskilda
uppgifter om

1. storleken av de fartyg som redaren ska använda i sin
näringsverksamhet,

2. de fartområden som fartygen är avsedda att användas i,

3. vilka entreprenörer som redaren anlitar för sin
verksamhet, och

4. övriga förhållanden som kan vara av betydelse för
bestämmande av vilka fartområden fartygen går i.
Lag (2009:199).

4 § De särskilda uppgifterna enligt 1-2 a §§ skall lämnas inom
den tid och på det sätt som gäller för självdeklarationer.

De särskilda uppgifterna enligt 3 § skall lämnas till
Skatteverket senast den 1 oktober året före det år uppgifterna
avser. Om det inträffar någon ändring av de förhållanden som
avses i 3 §, skall redaren snarast anmäla detta till
Skatteverket. Lag (2006:1521).

6 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om utgiven ersättning och
förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift
skall inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri
av annan anledning än förhållanden hos mottagaren.
Lag (2005:344).

2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon
av den som har gett ut ersättningen eller förmånen.

Kontrolluppgift om sådan förmån som avses i 10 kap. 11 § andra
stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska dock lämnas av den i
vars tjänst rättigheten har förvärvats. Lag (2008:825).

3 § Om en arbetstagare har utnyttjat en rabatt, bonus eller
annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller
liknande och som grundar sig på utgifter för vilka
arbetsgivaren har svarat, skall arbetsgivaren lämna
kontrolluppgift om förmånen.

4 § Om en ersättning eller en annan förmån än sådan som avses i
2 § andra stycket har getts ut av en fysisk person som är
bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska
kontrolluppgift lämnas av den hos vilken den skattskyldige är
anställd i Sverige om ersättningen eller förmånen kan anses ha
sin grund i anställningen och det inte finns något
anställningsförhållande mellan utgivaren av ersättningen eller
förmånen och den skattskyldige. Lag (2008:825).

5 § Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

1. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk
person eller ett dödsbo har gett ut under förutsättning att

a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en
näringsverksamhet,

b) skatteavdrag inte har gjorts, och

c) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde
än 1 000 kronor för hela året,

2. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts
ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att

a) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde
än 100 kronor för hela året, och

b) skatteavdrag inte har gjorts,

3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och
tredje styckena ska redovisas i självdeklarationen, eller

4. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad
skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen
(1997:483). Lag (2008:1044).

5 a § Bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om
omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av
pensionsförsäkring eller av sådana avtal om tjänstepension som
är jämförbara med pensionsförsäkring finns i 11 kap. 7 b och
7 c §§. Lag (2008:139).

Kontrolluppgiftens innehåll

6 § I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,

2. den tid ersättningen eller förmånen avser, om den endast
avser del av året,

3. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i
vilket fartområde tjänstgöringen ägt rum, om uppgiften avser
sjöinkomst,

4. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 9
kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483),

5. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring
eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 §
andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), samt

6. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om
arbetsställenummer m.m., om sådant har tilldelats.

I de fall då kontrolluppgiften avser en ersättning med ett
sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11
kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall det i
kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma
skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp
och under vilket utbetalningsår. Lag (2005:1175).

7 § Med utgiven ersättning enligt 6 § jämställs

1. behållning på pensionssparkonto som utgör intäkt i
inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen
(1999:1229), och

2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som
enligt en bestämmelse i inkomstskattelagen eller annan lag ska
anses som utbetalt. Lag (2008:139).

8 § I kontrolluppgiften skall det anges om den uppgiftsskyldige
skall betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap.
socialavgiftslagen (2000:980) på de ersättningar och förmåner
som omfattas av uppgiftsskyldigheten.

9 § Om den uppgiftsskyldige har gett ut ersättning för sådana
utgifter som avses i 12 kap. 2 § första och andra styckena
inkomstskattelagen (1999:1229) och enligt 8 kap. 19 eller 20 §
skattebetalningslagen (1997:483) inte är skyldig att göra
skatteavdrag från ersättningen, är det tillräckligt att det i
kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut.

Värdering av ersättningar och förmåner

10 § Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i
annat än pengar skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i
61 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Vid beräkning av värdet av kostförmån och bilförmån får
bestämmelserna i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen
tillämpas endast i enlighet med beslut av Skatteverket med stöd
av 9 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).

Värdet av någon annan bostadsförmån här i landet än en förmån
av semesterbostad skall beräknas i enlighet med bestämmelserna
i 8 kap. 15 och 16 §§ skattebetalningslagen. Lag (2006:1495).

7 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om de i 3 § angivna
ersättningar och förmåner som skall hänföras till inkomstslaget
näringsverksamhet.

2 § Kontrolluppgift skall lämnas för enskilda näringsidkare
och, i fall som avses i 3 § 1 och 4, även för juridiska
personer av den som har gett ut ersättningen eller förmånen.

3 § I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

1. ersättning och förmån som har getts ut för arbete och som
utgivaren har gjort eller varit skyldig att göra skatteavdrag
från,

2. sjukpenning och annan sådan ersättning som avses i 15 kap.
8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

3. sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29
kap. inkomstskattelagen, samt

4. betalning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja
upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt
verk, häri inbegripet biograffilm, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4 § Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt
32 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett
upphovsmannakonto. Kontrolluppgift ska också lämnas om
överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel på sådant
konto enligt 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2
inkomstskattelagen, om dessa förhållanden är kända.

Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande
kreditinstitutet.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om

1. uttaget eller utbetalt belopp, och

2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.
Lag (2008:1067).

5 § Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt
21 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett skogskonto
eller ett skogsskadekonto. Kontrolluppgift ska också lämnas om
överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel på sådana
konton enligt 21 kap. 40 och 41 §§ inkomstskattelagen, om dessa
förhållanden är kända.

Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande
kreditinstitutet.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om

1. uttaget eller utbetalt belopp, och

2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.
Lag (2008:1067).

8 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på
fordringsrätt

Ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än
kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör
intäkt i inkomstslaget kapital. Lag (2008:1044).

2 § Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning
ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har
tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om utbetald eller
tillgodoräknad ränta utgör utgift i en näringsverksamhet som
personen eller dödsboet bedriver. Lag (2008:1044).

3 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

4 § Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas

1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och
som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger
100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en
person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som
avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, och

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och
pensionssparkonto. Lag (2008:1044).

4 a § Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta och annan
avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, om
kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller
betalades in till kontot innehades av en obegränsat
skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.

Första stycket gäller inte ränta och annan avkastning på
tillgångar som avses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i
42 kap. 42 § andra stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229).
Lag (2011:1287).

5 § I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad
eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt
belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda
utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.
Lag (2008:1044).

6 § Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska
räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller,
om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika
stora andelar.

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person
förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för
den person som förfogar över kontot. Lag (2008:1044).

Ränteutgifter

7 § Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter. Lag (2008:1044).

8 § Kontrolluppgift om ränteutgifter ska lämnas för fysiska
personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om räntan utgör inkomst i en
näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta
behöver inte lämna kontrolluppgift. Lag (2008:1044).

9 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

10 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift
lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med
den 31 januari taxeringsåret. Lag (2008:1044).

11 § Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas om den
sammanlagda räntan för en person understiger 100 kronor under
året.

12 § Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en
skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i
räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den
uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver
kontrolluppgift lämnas endast för den person som kan anses som
företrädare för dem. Lag (2008:1044).

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på
delägarrätter.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än
kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör
intäkt i inkomstslaget kapital. Lag (2008:1044).

2 § Kontrolluppgift om utdelning, ränta eller annan avkastning
skall lämnas för sådana fysiska personer och dödsbon som har
mottagit eller tillgodoräknats avkastningen. Lag (2005:344).

3 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

4 § Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut
eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan
avkastning. Lag (2008:1044).

5 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om utdelning eller ränta på
pensionssparkonto. Lag (2008:1044).

5 a § Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning
eller annan avkastning på tillgångar på ett
investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när
avkastningen överfördes eller betalades in till kontot
innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller
ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket gäller inte ränta, utdelning eller annan
avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

6 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller
tillgodoräknad utdelning och ränta. Lag (2008:1044).

7 § Om en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer
och en person förfogar över depån eller kontot, behöver
kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över
depån eller kontot.

10 kap. Kontrolluppgift om avyttring av delägarrätter och
fordringsrätter

Andelar i investeringsfonder och fondföretag

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av andelar i en
investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som driver
verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder. Lag (2004:72).

2 § Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och
dödsbon.

3 § Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring
som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska
lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7
lagen (2004:46) om investeringsfonder eller av ett
förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden
eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar
specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt
1 kap. 6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt
1 kap. 7 eller 9 § lagen om investeringsfonder.

Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit
avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja
försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i
stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren
lämna kontrolluppgiften. Lag (2011:1287).

4 § Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i
en investeringsfond eller ett sådant fondföretag som avses i 1
kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall
lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag inte är förvaltarregistrerad
skall kontrolluppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall
de medverkar vid avyttring av andelen. Lag (2007:559).

5 § Kontrolluppgift skall inte lämnas om avyttring av
tillgångar på pensionssparkonto.

5 a § Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av
tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid
tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat
skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo. Lag (2011:1287).

6 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. kapitalvinst eller kapitalförlust,

2. slag av fond,

3. fondens identifikationsuppgifter,

4. huruvida fonden är marknadsnoterad, och

5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid
avyttring, ska vid beräkning av kapitalvinst eller
kapitalförlust andelens marknadsvärde på avyttringsdagen
användas. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet
på dagen då avyttringen registrerades användas.

Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om
ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för
avyttringen i stället för kapitalvinsten eller
kapitalförlusten. Lag (2011:1287).

Övriga delägarrätter och fordringsrätter

7 § Kontrolluppgift skall lämnas om

1. avyttring av andra delägarrätter än som avses i 1 § och av
fordringsrättter, om inte kontrolluppgift skall lämnas enligt
2,

2. slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär
förvärv eller försäljning av egendom, samt

3. utfärdande av optioner. Lag (2005:344).

8 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och
dödsbon av

1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring
av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte
ska lämnas av dem som avses i 2–7,

2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option
eller en termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet
av optionen eller vid slutförandet av options- eller
terminsaffären,

3. kreditmarknadsföretag,

4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,

5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom
inlösen,

6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av
sådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för
skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra sig när
tjänster utförs i rörelsen, och

7. den som för eller har fört ett investeringssparkonto vid
avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen
(1999:1229). Lag (2011:1287).

8 a § Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av
tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid
tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat
skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.

Första stycket gäller inte avyttring av tillgångar som avses i
42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

9 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna,
slutförandet av options- eller terminsaffären eller
utfärdandet av en option, den ersättning som har
överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och
liknande utgifter,

2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,

3. deras slag och sort,

4. den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som
avses i 48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen
(1999:1229), samt

5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a §
inkomstskattelagen samt den ersättning som avses i den
paragrafen.

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer
en tillgång samtidigt som samma part förvärvar en mindre
tillgång av samma slag, får uppgift lämnas om
bruttoersättningen vid försäljningen. Lag (2011:1287).

10 § Om en utbetalning avser även annat än ersättning för
delägarrätter eller fordringsrätter och den uppgiftsskyldige
inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör
ersättning för sådana rätter, skall uppgift om det sammanlagda
utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

11 § Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av
flera personer och det upprättas en rapport enligt 8 kap. 27 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden vid avyttring,
behöver kontrolluppgift lämnas endast för den kund som anges i
rapporten. Lag (2007:559).

11 kap. Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

Överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa
bostadsföretag

1 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

1 a § Har upphävts genom lag (2008:1044).

2 § Kontrolluppgift skall lämnas om överlåtelse av en
privatbostadsrätt.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon
av privatbostadsföretaget.

I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

1. lägenhetens beteckning,

2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,

3. ersättningen vid överlåtelsen,

4. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1983,
ersättningen vid detta förvärv,

5. överlåtarens andel av innestående medel i inre
reparationsfond eller liknande fond vid avyttringen och, om
överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973, vid
detta förvärv,

6. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973,
storleken av sådana kapitaltillskott som han enligt 46 kap. 7 §
inkomstskattelagen (1999:1229) får räkna in i
omkostnadsbeloppet, samt

7. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten senast år
1973, hans andel av privatbostadsföretagets förmögenhet den 1
januari 1974, beräknad enligt 46 kap. 14 § inkomstskattelagen.
Lag (2005:344).

2 a § Kontrolluppgift skall lämnas om överlåtelse av en medlems
eller en delägares andel i en svensk ekonomisk förening eller
ett svenskt aktiebolag som inte uppfyller villkoren i 2 kap.
17 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att vara ett
privatbostadsföretag men som tillhandahåller bostäder åt sina
medlemmar eller delägare i byggnader som ägs av föreningen
eller bolaget, om det till andelen är knuten en sådan bostad.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon
av sådana svenska ekonomiska föreningar eller svenska
aktiebolag som avses i första stycket.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om

1. bostadens beteckning,

2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,

3. ersättningen vid överlåtelsen, samt

4. om överlåtaren förvärvade andelen efter år 1983,
ersättningen vid detta förvärv. Lag (2005:344).

Upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med
hyresrätt

3 § Kontrolluppgift om ersättning eller förmån, som en
arbetsgivare har gett ut till en anställd för att denne till
arbetsgivaren upplåtit en privatbostad eller bostad som innehas
med hyresrätt, skall lämnas av arbetsgivaren.

Samfällighet

4 § Kontrolluppgift skall lämnas om utdelning till delägare i
sådana samfälligheter som avses i 6 kap. 6 § första stycket
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon
av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetald utdelning
och, för det fall att skogsbruk bedrivs i samfälligheten, hur
stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk.

5 § Om en privatbostadsfastighet har del i en annan
samfällighet än som avses i 6 kap. 6 § första stycket
inkomstskattelagen (1999:1229), skall kontrolluppgift lämnas om
privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster
som är avkastning av kapital.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon
av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om
privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster
till den del dessa överstiger 600 kronor. Lag (2003:1207).

Räntebidrag

6 § Kontrolluppgift skall lämnas om statliga räntebidrag för
bostadsändamål.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon
av Boverket.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetalt
räntebidrag eller eftergiven återbetalningsskyldighet.

Pensionsförsäkring och pensionssparkonto

7 § Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och
pensionssparkonton.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av
försäkringsgivare och pensionssparinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalda premier och
gjorda inbetalningar för vilka avdrag får göras enligt 59 kap.
2 § inkomstskatte lagen (1999:1229). Lag (2011:76).

7 a § Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som
avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen
(1999:1229), och

2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en
pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till
en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska
personer av den försäkringsgivare som överfört värdet i
försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller
överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla
identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den
försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren.
Lag (2011:76).

Avskattning av pensionsförsäkring

7 b § Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför
eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt
58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av
försäkringsgivare.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om sådana
omständigheter och det kapital som hänför sig till
försäkringen när omständigheten inträffar.
Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter
för försäkringstagaren och den försäkrade. Lag (2011:76).

Tjänstepensionsavtal

7 c § Kontrolluppgift som avses i 7 a och 7 b §§ ska också
lämnas av utländska tjänstepensionsinstitut om sådana avtal om
tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.
Lag (2008:139).

Livförsäkring

8 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

8 a § Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller
sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket
6–10 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska
personer av försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för
försäkringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat
enligt 3 a–3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen
är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om
avtalet om tjänstepension är jämförbart med en
pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.
Lag (2011:1287).

Gåva

8 b § Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i
67 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om den
som har lämnat gåvan är känd.

Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den
som tagit emot gåvan.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som
har tagits emot under året. Lag (2011:1287).

Skattereduktion för förmån av hushållsarbete

9 § Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för
skattereduktion i fråga om förmån av hushållsarbete enligt 67
kap. inkomstskattelagen (1999:1229) om arbetet utförs av en
innehavare av F-skattsedel enligt 67 kap. 16 § 1 eller
motsvarande handling enligt 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon
av den som utgett förmånen. Lag (2009:543).

Schablonintäkt för investeringssparkonto

10 § Kontrolluppgift ska lämnas om sådan schablonintäkt för
investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av
den som för eller har fört investeringssparkontot.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på
schablonintäkten. Lag (2011:1287).

11 § Har upphävts genom lag (2006:1349).

Elcertifikat

12 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

13 § Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av elcertifikat.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon
av Affärsverket svenska kraftnät.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om antalet avyttrade
elcertifikat och försäljningspriset. Lag (2003:119).

Utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar

14 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

15 § Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av
utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon
av Statens energimyndighet.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om antalet avyttrade
utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar. Lag (2006:644).

Schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och
fondföretag

16 § Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav
av andelar i en investeringsfond eller i ett sådant
fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7
eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Lag (2011:1287).

17 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och
dödsbon. Lag (2011:1287).

18 § Kontrolluppgift ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7
lagen (2004:46) om investeringsfonder eller av ett
förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden
eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar
specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt
1 kap. 6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt
1 kap. 7 eller 9 § lagen om investeringsfonder.

Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit
avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja
försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i
stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren
lämna kontrolluppgiften. Lag (2011:1287).

19 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid
innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett
investeringssparkonto. Lag (2011:1287).

20 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på
sådan schablonintäkt som avses i 42 kap. 43 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

12 kap. Kontrolluppgiftsskyldighet m.m. vid
utlandstransaktioner

Betalningar till och från utlandet

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta
betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör
delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om
betalningarna görs

1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,

2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller

3. inom landet mellan en obegränsat och en begränsat
skattskyldig.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer
av den som har förmedlat betalningen.

I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska uppgift
lämnas om

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod,

4. vilket land som betalningen gjorts till,

5. vad betalningen avser, och

6. betalningsmottagarens namn.

I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska uppgift
lämnas om

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod, och

4. vilket land som betalningen kommer från.
Lag (2008:1044).

Begränsat skattskyldiga

2 § Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2,
4–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a, 7 a–7 c och 16–
20 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse
omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt
5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6–
11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer
eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i
kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004
eller senare, eller

2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har
utförts den 1 januari 2004 eller senare. Lag (2011:1287).

3 § Kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § om ersättning som avses
i 7 kap. 3 § 4 skall även lämnas för enskilda näringsidkare och
juridiska personer som är begränsat skattskyldiga.

I kontrolluppgiften skall, utöver ersättningen enligt 7 kap.
3 § 4, uppgift lämnas om mottagarens utländska
skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Rådets direktiv om beskattning av inkomster från sparande i
form av räntebetalningar

3 a § Artiklarna 2-15 i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3
juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av
räntebetalningar skall gälla som svensk lag.
Lag (2003:1130).

Utländska försäkringar

4 § Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11
kap. 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren
och försäkringstagaren kan identifieras. Lag (2008:1044).

13 kap. Förbindelse och åtagande att lämna kontrolluppgift

1 § Utländska företag som driver bankverksamhet,
värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet
eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta en
filial eller motsvarande etablering här, ska innan verksamheten
inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen
om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i
denna lag.

Skyldigheten att lämna en förbindelse enligt första stycket
gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund
av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna
kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller
försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring
enligt 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2008:139).

2 § Försäkringsgivare som meddelar försäkring från fast
driftställe utanför Sverige men i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ska för varje
pensionsförsäkringsavtal ge in ett skriftligt åtagande till
Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter om
pensionsförsäkring enligt 6, 11 och 12 kap.

Första stycket gäller också utländska tjänstepensionsinstitut
som ingår sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med
en pensionsförsäkring.

Åtagandet ska innehålla identifikationsuppgifter för
försäkringsgivaren, försäkringstagaren, den försäkrade och
pensionsförsäkringsavtalet.

En kopia av försäkringsavtalet ska lämnas in tillsammans med
åtagandet. Lag (2008:139).

2 a § En utländsk gåvomottagare som gör en sådan ansökan som
avses i 9 § lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva, ska samtidigt ge in ett
skriftligt åtagande att lämna kontrolluppgifter enligt 11 kap.
8 b §. Lag (2011:1287).

3 § Åtaganden enligt 2 och 2 a §§ ska lämnas enligt fastställt
formulär.

Ett åtagande får lämnas på medium för automatiserad
behandling. Lag (2011:1287).

14 kap. Gemensamma bestämmelser om kontrolluppgifter

Tidpunkt och sätt för lämnande av kontrolluppgifter

1 § Kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår senast
den 31 januari närmast följande kalenderår.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 a-c §§ ska dock lämnas inom 14
dagar räknat från den dag då sådan omständighet inträffat som
utlöser kontrolluppgiftsskyldigheten. Lag (2008:139).

2 § Kontrolluppgifter skall lämnas till Skatteverket.
Lag (2003:674).

3 § Har upphävts genom lag (2003:674).

4 § Har upphävts genom lag (2003:674).

5 § Har upphävts genom lag (2003:674).

6 § Har upphävts genom lag (2003:674).

7 § Kontrolluppgifter skall lämnas enligt fastställda formulär.

En kontrolluppgift får lämnas på medium för automatiserad
behandling.

Kontrolluppgifternas innehåll

8 § En kontrolluppgift skall, utöver vad som följer av
bestämmelserna i 6-13 kap., innehålla

1. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den
som kontrolluppgiften lämnas för,

2. uppgift om avdragen skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483) och innehållen utländsk källskatt, samt

3. uppgift huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för
är företagsledare, närstående till en sådan person eller
delägare, om uppgiften lämnas av ett fåmansföretag eller ett
fåmanshandelsbolag.

Sammandrag av kontrolluppgifter

9 § Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift skall även
lämna ett sammandrag av kontrolluppgifterna, om dessa lämnas på
blankett. Lag (2005:344).

10 § Ett sammandrag av kontrolluppgifterna skall innehålla

1. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige,

2. uppgift om antalet lämnade kontrolluppgifter,

3. uppgift om det sammanlagda beloppet av avdragen skatt enligt
skattebetalningslagen (1997:483) och innehållen utländsk
källskatt, samt

4. uppgift om det sammanlagda beloppet av redovisade
arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna
sammandrag av kontrolluppgifterna och om innehållet i dem.

12 § Sammandrag av kontrolluppgifter får lämnas på medium för
automatiserad behandling.

13 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

15 kap. Annan uppgiftsskyldighet

Uppgifter till den skattskyldige

1 § Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt någon
bestämmelse i 6-11 kap. skall senast den 31 januari året
närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller översända ett
meddelande med de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften till
den som uppgiften avser.

2 § Onoterade företag som omfattas av 57 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) samt fåmanshandelsbolag skall
till företagsledare och delägare samt närstående till dem lämna
alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina
intäkter från företaget eller handelsbolaget.

Bestämmelserna i första stycket skall på motsvarande sätt gälla
för europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (2005:1135).

3 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och
den ena är företagsledande make medan den andra är medhjälpande
make, skall den företagsledande maken till den medhjälpande
maken lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för
beräkningen av överskottet eller underskottet i verksamheten.

Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige

4 § Den som för egen eller någon annans räkning har företagit
en rättshandling med någon som är skyldig att lämna
kontrolluppgift enligt 6-12 kap. ska skriftligen eller på
liknande sätt till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de
uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska
kunna fullgöras med anledning av rättshandlingen.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även om någon har
utnyttjat sådan rabatt, bonus eller annan förmån som avses i 6
kap. 3 §, har mottagit sådan ersättning eller förmån som avses
i 6 kap. 4 § eller har utnyttjat eller överlåtit sådan
rättighet som avses i 10 kap. 11 § andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2008:825).

4 a § Den som för eller har fört ett investeringssparkonto,
ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt
10 kap. 3 § med anledning av en avyttring som avses i 44 kap.
8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), skriftligen eller på
liknande sätt lämna de uppgifter som behövs för att
kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.
Lag (2011:1287).

5 § Uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige ska lämnas
snarast och senast den 15 januari året efter det år som
uppgiften gäller om inte annat anges i andra stycket.

Den som har utnyttjat en sådan förmån som avses i 6 kap. 3 §,
mottagit en sådan ersättning eller förmån som avses i 6 kap.
4 § eller utnyttjat eller överlåtit sådan rättighet som avses
i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
ska lämna uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige senast
månaden efter det att förmånen utnyttjades, ersättningen
mottogs eller rättigheten utnyttjades eller överläts, dock inte
senare än den 15 januari påföljande år. Lag (2008:825).

6 § Om den som är skyldig att enligt 4–5 §§ lämna uppgifter
till den kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör denna
skyldighet, ska den kontrolluppgiftsskyldige snarast anmäla
detta till Skatteverket. Lag (2011:1287).

Uppgiftsskyldighet vid registrering av andelar i
investeringsfonder

7 § Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta
föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond
ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap.
12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna förvaltaren
uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de
andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och
som har registrerats på förvaltaren i stället för
andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska
vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i
investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren,
fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om den
genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som
flyttas.

Första och andra styckena gäller inte andelar i en
investeringsfond efter det att andelarna har förtecknats på
ett investeringssparkonto. Lag (2011:1287).

Anmälningsskyldighet om nedsättning av utländsk skatt

8 § Om en skattskyldig har fått avräkning av utländsk skatt
från sin inkomstskatt enligt bestämmelser i skatteavtal eller
enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och om
den utländska skatten därefter sätts ned, ska han anmäla detta
till Skatteverket.

Anmälan ska göras inom tre månader från det att den
skattskyldige fick del av det beslut genom vilket den utländska
skatten sattes ned. Anmälan ska göras enligt ett fastställt
formulär. Till anmälan ska beslutet om nedsättningen av den
utländska skatten fogas i original eller i bestyrkt kopia.
Lag (2007:1409).

16 kap. Anstånd

Anstånd med att lämna självdeklaration

1 § Den som på grund av särskilda omständigheter är förhindrad
att lämna självdeklaration inom föreskriven tid kan beviljas
anstånd med att lämna deklarationen. Ansökan om anstånd görs
hos Skatteverket.

Anstånd med att lämna deklarationen efter den 31 maj
taxeringsåret får beviljas endast om det finns synnerliga skäl.
Lag (2003:674).

2 § Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga
med att upprätta självdeklarationer får ansöka hos Skatteverket
om att deklarationsskyldiga beviljas anstånd med att lämna
deklarationerna. Till ansökan skall det fogas en förteckning
över de deklarationsskyldiga för vilka ansökan görs

Om anstånd beviljas skall deklarationerna lämnas enligt en
tidsplan som beslutas av Skatteverket.

Anstånd får inte beviljas längre än till och med den 15 juni
under taxeringsåret. Lag (2003:674).

Anstånd med att lämna särskilda uppgifter

3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller även för sådana
särskilda uppgifter som skall lämnas enligt 5 kap. 1-2 a §§.
Lag (2006:1521).

17 kap. Förelägganden

Föreläggande att lämna självdeklaration och andra uppgifter

1 § Skatteverket får förelägga den som inte har lämnat
föreskriven självdeklaration eller kontrolluppgift eller som
har lämnat ofullständig självdeklaration eller kontrolluppgift
att lämna eller komplettera självdeklarationen eller
kontrolluppgiften. Detsamma gäller lämnande av särskilda
uppgifter eller andra uppgifter som är föreskrivna i denna lag.

Ett föreläggande får inte enbart avse komplettering av en
kontrolluppgift med arbetsställenummer enligt 6 kap. 6 § 6.
Lag (2003:674).

2 § Skatteverket får förelägga den som inte är deklarationsskyldig
enligt 2 kap. att lämna en självdeklaration. Lag (2003:674).

Föreläggande att lämna uppgift i vissa fall

3 § Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett
dödsbo i andra fall än som avses i 7 eller 8 kap. att lämna
kontrolluppgift om

1. sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en
namngiven näringsidkare, eller

2. ränta från och fordran på en namngiven låntagare.
Lag (2003:674).

4 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas
vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller
som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna en
uppgift om en rättshandling mellan honom och någon annan eller
att visa upp en handling eller lämna över en kopia av en
handling som rör rättshandlingen.

Föreläggandet skall avse förhållanden som är av betydelse för
kontroll av

1. att deklarations- eller annan uppgiftsskyldighet fullgjorts
riktigt och fullständigt av andra än den som föreläggs, eller

2. att uppgiftsskyldighet enligt denna lag kan fullgöras av
andra än den som föreläggs. Lag (2003:674).

5 § Om det finns särskilda skäl får även någon annan person som
har företagit en rättshandling än som avses i 4 § föreläggas
att lämna en sådan uppgift som avses i den paragrafen.

Tidpunkt och sätt för lämnande av uppgift

6 § Uppgift som skall lämnas efter föreläggande skall lämnas på
det sätt och inom den tid som anges i föreläggandet.

Undantag

7 § En allmän förvaltningsdomstol får efter ansökan av den som
enligt bestämmelserna i 3-5 §§ har förelagts att lämna uppgift,
besluta att viss uppgift skall undantas från föreläggandet.
Bestämmelserna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324)
skall då tillämpas.

Vite

8 § Om det finns anledning att anta att ett föreläggande inte
följs, får det förenas med vite. Vite får dock inte föreläggas
staten, ett landsting, en kommun eller en tjänsteman i
tjänsten.

Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som
är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 c §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas. Lag (2009:838).

9 § Om det finns anledning att anta att den uppgiftsskyldige
eller, om den uppgiftsskyldige är en juridisk person,
ställföreträdare för den uppgiftsskyldige har begått brott, får
den uppgiftsskyldige inte föreläggas vid vite att lämna en
uppgift om uppgiften kan användas i en utredning av en fråga
som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

18 kap. Undantag från uppgiftsskyldighet

1 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
får föreskriva om undantag från skyldigheten att lämna
en kontrolluppgift eller en förbindelse enligt en
bestämmelse i 6–13 kap. om

1. undantaget inte kan antas komma att försvåra
kontrollen av att deklarationsskyldigheten har
fullgjorts riktigt och fullständigt,

2. uppgiften saknar betydelse för beskattningen enligt
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.,

3. uppgiften saknar betydelse för beräkningen av
pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken, och

4. undantaget inte påverkar Sveriges åtaganden inom det
internationella utbytet av information. Lag (2010:1285).

2 § Skatteverket får efter ansökan medge befrielse för viss tid
från skyldigheten att lämna uppgift enligt 5 kap. 1 §. Sådant
medgivande får återkallas. Lag (2003:674).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva eller i enskilda fall medge att resultat- och
balansräkningar som avses i 3 kap. 9 b § andra stycket får
upprättas enligt andra regler än de som anges där om den
upprättade redovisningen kan förväntas innehålla tillförlitliga
och för beskattningen tillräckliga uppgifter. Lag (2003:1090).

19 kap. Övriga bestämmelser

Behöriga företrädare

1 § Skyldigheten att lämna uppgifter enligt denna lag skall
fullgöras

1. för en omyndig, av en förmyndare eller sådan god man som har
förordnats enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken beträffande
rättshandling som omfattas av förmyndarens ansvar eller den
gode mannens förordnande,

2. för en sådan person för vilken god man eller förvaltare har
förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken, av den
gode mannen eller förvaltaren beträffande rättshandling som
omfattas av förordnandet,

3. för en avliden person och hans dödsbo, av en sådan
dödsbodelägare, testamentsexekutor eller boutredningsman som
skall förvalta den dödes tillgångar, samt

4. för en annan juridisk person än ett dödsbo, av en
ställföreträdare.

Skyldighet att bevara underlag

2 § Den som är uppgiftsskyldig enligt bestämmelserna i denna
lag är skyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper,
anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att han har
underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för kontroll
av den.

Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning

2 a § Den som är skattskyldig för inkomst av en
näringsverksamhet skall, i fråga om transaktioner med ett
företag som är begränsat skattskyldigt enligt bestämmelserna i
inkomstskattelagen (1999:1229), upprätta skriftlig
dokumentation avseende dessa transaktioner.

Första stycket gäller dock bara om det finns en sådan ekonomisk
intressegemenskap som anges i 14 kap. 20 § inkomstskattelagen.
Om den ekonomiska intressegemenskapen uteslutande kan hänföras
till ett företags direkta eller indirekta kapitalinnehav i ett
eller flera andra företag, behöver dokumentation upprättas bara
om kapitalandelen i varje led uppgår till mer än 50 procent.
Lag (2006:584).

2 b § Dokumentation enligt 2 a § första stycket skall innehålla

1. en beskrivning av företaget, organisationen och
verksamheten,

2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,

3. en funktionsanalys,

4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och

5. en jämförbarhetsanalys.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall ingå i
dokumentationen. Lag (2006:584).

Överklagande

3 § Beslut av Skatteverket enligt denna lag får inte
överklagas. Lag (2003:674).

Förvaring och gallring

4 § Självdeklarationer och andra handlingar som enligt
bestämmelserna i denna lag eller taxeringslagen (1990:324) har
lämnats till ledning för taxering eller upprättats eller för
granskning omhändertagits av en myndighet för
taxeringskontroll, skall, om de inte återlämnas, förstöras
sedan sex år eller, i fråga om handlingar som avser ett
aktiebolag eller en ekonomisk förening, tio år har gått efter
taxeringsårets utgång.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att handlingarna skall bevaras under längre tid än
som anges i första stycket.

Övergångsbestämmelser

2001:1227

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall
upphöra att gälla. Den nya lagen skall tillämpas första gången
vid 2002 års taxering med följande undantag:

a) 2 kap. 1 § och 3-6 §§, 7 § 1-6, 8 §, 3 kap. 3 § samt 4 kap.
2 och 5 §§ tillämpas första gången vid 2003 års taxering,
såvitt annat inte är föreskrivet i lagen (1999:265) om särskilt
grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i
vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar,

b) 2 kap. 2 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering,
dock skall vid 2003 års taxering procentsatsen vara 29,3 vid
tillämpning av 2 kap. 2 § 1,

c) 2 kap. 7 § 7 tillämpas första gången vid 2003 års taxering
på beskattningsår som börjat den 1 januari 2002 eller senare,

d) 6 kap. 10 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering
såvitt avser hänvisningen till 61 kap. 19 a och 19 b §§
inkomstskattelagen (1999:1229),

e) andra bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet än de i 10
kap. 1-6 §§ tillämpas första gången vid 2003 års taxering
såvitt de innebär en utvidgning av denna skyldighet jämfört med
motsvarande äldre bestämmelser,

f) 12 kap. 1 § tillämpas första gången vid 2004 års taxering
såvitt gäller skyldighet att lämna kontrolluppgift för andra
juridiska personer än dödsbon, och

g) 12 kap. 2 och 3 §§ tillämpas första gången vid 2006 års
taxering såvitt gäller skyldighet att ange mottagarens
utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande.
Lag (2003:1130).

2. Bestämmelserna i 2 kap. 2, 4-9, 11-13 och 28 §§ samt 3 kap.
28 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
skall tillämpas vid 2002 och tidigare års taxeringar. Vid 2002
års taxering skall dock procentsatsen vara 27 vid tillämpningen
av 2 kap. 4 § 1. I övrigt skall den lagen tilllämpas vid 2001
och tidigare års taxeringar.

2002:328

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången vid 2004 års taxering.

2002:539

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första
gången vid 2003 års taxering.

2002:1144

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången vid 2004 års taxering.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas för den som
erhållit uppskov med beskattningen avseende byte av andelar som
skett före den 1 januari 2003.

2003:119

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003 och tillämpas första
gången vid 2004 års taxering.

2003:228

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första
gången såvitt avser bestämmelsen i 3 kap. 7 a § första stycket
vid 2005 års taxering och i övrigt vid 2004 års taxering.

Äldre bestämmelser i 3 kap. 15 § skall fortfarande gälla
beträffande koncerninterna andelsavyttringar som har gjorts
före den 1 juli 2003. Uppgifter enligt tredje stycket i den
lydelsen skall dock endast lämnas beträffande uppskovsbelopp
som kan komma att tas upp till beskattning.

2003:674

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. De äldre föreskrifterna i 6 kap. 6 § 4 och 10 § andra
stycket gäller fortfarande för värde som har bestämts av
skattemyndighet.

3. Om någon före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter i 17
kap. 1-4 §§ har förelagts att ge in uppgifter till
skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i
stället ges in till Skatteverket.

4. De nya föreskrifterna i 17 kap. 8 § andra stycket gäller
inte för en ansökan om utdömande av vite som har getts in före
ikraftträdandet.

5. Äldre föreskrifter i 18 kap. 2 § gäller fortfarande för en
skattemyndighets beslut.

2003:750

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas
första gången vid 2004 års taxering.

2003:1090

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas från
och med 2005 års taxering.

2003:1103

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas
första gången när företag skall lämna uppgifter avseende det
beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2003.

2003:1130

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 i fråga om punkt 1
i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. I övrigt träder
lagen i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas vid 2006 års
taxering.

2003:1207

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. De nya föreskrifterna i 3 kap. 11 § tillämpas första gången
vid 2004 års taxering.

3. De nya föreskrifterna i 11 kap. 5 § tillämpas första gången
vid 2005 års taxering.

2004:72

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på fondbolag
och andra fondförvaltare som bedriver verksamhet med stöd av
3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder samt på värdepappersfonder och fondföretag
som förvaltas av dessa.

3. Fondföretag som bedriver verksamhet enligt lagen (2004:46)
om investeringsfonder skall lämna kontrolluppgifter även om
avyttringar av andelar i fondföretaget som har skett före
ikraftträdandet samt om avyttringar som har skett under tid då
verksamhet har bedrivits med stöd av 3 § lagen (2004:47) om
införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.

2004:440

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas första
gången vid 2005 års taxering.

2004:1144

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas
första gången vid 2006 års taxering.

2004:1204

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas
första gången vid 2006 års taxering.

2005:344

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas första
gången vid 2006 års taxering såvitt avser 16 kap. 3 § och i
övrigt vid 2007 års taxering.

2005:927

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången vid 2007 års taxering.

2005:1135

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången vid 2007 års taxering.

2006:644

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första
gången vid 2007 års taxering.

2006:1349

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 19 § tillämpas till och
med 2009 års taxering beträffande sådana avdrag som görs med
stöd av punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

3. Vid 2007 års taxering skall kontrolluppgift enligt 11 kap. 9
och 11 §§ inte uppta avgift till fackförening,
arbetslöshetskassa eller motsvarande som betalas efter den 8
december 2006 och belöper sig på tid efter den 31 december
2006. Förordning (2006:1519).

2006:1421

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2. Vad som sägs i 3 kap. 15 a och 16 a §§ om en andel som är
kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b §
inkomstskattelagen (1999:1229) gäller även en andel som är
kvalificerad enligt 57 kap. 7 § första eller andra stycket
inkomstskattelagen enligt äldre lydelse.

3. Vad som sägs i 3 kap. 15 a § om tjänstebelopp för
kapitalvinst vid andelsbyten enligt 48 a kap. 8 b §
inkomstskattelagen gäller även tjänstebelopp enligt 48 a kap.
8 a § inkomstskattelagen enligt äldre lydelse.

2006:1495

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Bestämmelsen i 6 kap. 10 § i sin nya lydelse tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2006:1521

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering. Lagen skall dock också
tillämpas vid 2007 års taxering om den skattskyldige vid denna
taxering begär tillämpning av de nya bestämmelserna om uppskov
i lagen (2006:1520) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag.

2007:559

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas beträffande
avyttringar som har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.

2007:1125

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2009 års taxering.

2007:1252

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2007:1409

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 5 § första stycket 1 j, 2
kap. 2 § 5, 4 § 2 och 7 § 4 samt 3 kap. 1 § 4 i och 12 §
tillämpas första gången vid 2009 års taxering. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och tidigare års
taxeringar.

3. I övrigt tillämpas de nya bestämmelserna första gången vid
2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid
2007 och tidigare års taxeringar.

2008:139

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas första
gången vid 2009 års taxering.

2. Bestämmelsen i 11 kap. 7 a § första stycket 2 tillämpas dock
först vid 2010 års taxering avseende kontrolluppgift om
överlåtelse eller överföring av pensionsförsäkring som sker den
1 januari 2009 eller senare.

2008:825

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas
första gången vid 2010 års taxering.

2008:1044

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas
första gången vid 2009 års taxering.

2. Vid tillämpningen av 12 kap. 2 § ska dock vad som föreskrivs
om kontrolluppgift enligt 7 kap. tillämpas första gången vid
2010 års taxering.

2009:199

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas
första gången vid 2010 års taxering.

2. För förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits den
skattskyldige före den 1 juli 2009 gäller 3 kap. 26 § och 11
kap. 9 § i sin äldre lydelse.

2009:537

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas
första gången vid 2010 års taxering.

2009:1292

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och
tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

2010:852

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas
första gången vid 2011 års taxering.

2010:1285

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och
tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2010:1529

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från
och med 2012 års taxering.

2011:76

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas
första gången vid 2012 års taxering.

2. För understödsföreningar som efter den 1 april 2011
fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om
understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om
införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller
fortfarande 11 kap. 7–7 b och 8 a §§ i dess äldre lydelser.

2011:938

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas
första gången vid 2012 års taxering.

2011:1287

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas
första gången vid 2013 års taxering.