Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

SFS nr
2001:1244
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
2001-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1261
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1294

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 kap. Självdeklarationens innehåll

Gemensamma bestämmelser

1 § En självdeklaration skall innehålla följande
identifikationsuppgifter

1. den skattskyldiges namn,

2. om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer, samt

3. den skattskyldiges postadress.

En självdeklaration skall beträffande en utländsk juridisk
person också innehålla uppgift om det land, där styrelsen hade
sitt säte vid beskattningsårets utgång.

2 § Den som har varit begränsat skattskyldig under mindre än
hela beskattningsåret, skall lämna uppgift om den tid han har
varit obegränsat skattskyldig.

3 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter en självdeklaration skall innehålla för att verket
skall kunna fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut
samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
Förordning (2003:1034).

Inkomstslaget näringsverksamhet

4 § Den som skall lämna uppgifter enligt 3 kap. 5 § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall
från bokföringen lämna följande uppgifter om varje
näringsverksamhet:

1. intäkter och kostnader,

2. bokslutsdispositioner,

3. skatter och skattemässiga avsättningar,

4. tillgångar och skulder,

5. avsättningar och obeskattade reserver, samt

6. eget kapital.

5 § Uppgifter skall utöver vad som anges i 4 § lämnas om

1. arten och omfattningen av verksamheten,

2. hur värdesättningen på lager samt fordringar har skett,

3. hur det bokföringsmässiga resultatet har justerats för att
stämma överens med bestämmelserna i inkomstskattelagen
(1999:1229),

4. hur avdrag för värdeminskning har beräknats,

5. den skattskyldiges tillskott till eller uttag ur
näringsverksamheten samt andra förmåner som den skattskyldige
fått av verksamheten,

6. ändrade redovisningsprinciper, samt

7. värdet av under året anskaffade och avyttrade inventarier.

6 § Fysiska personer och dödsbon skall lämna uppgift om
kapitalunderlaget för räntefördelning enligt 33 kap. 8 §
inkomstskattelagen (1999:1229) vid utgången av närmast
föregående beskattningsår samt motsvarande belopp vid
beskattningsårets utgång.

7 § Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag skall, i stället för att
lämna sådana uppgifter som anges i 4 och 5 §§ till sin
självdeklaration foga sin årsredovisning.

Ett svenskt skadeförsäkringsföretag skall lämna en bestyrkt
kopia av protokoll eller annan handling, som visar hur
resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret
slutligt har fastställts samt hur vinsten för samma år har
disponerats.

8 § Ett utländskt försäkringsföretag som bedriver
skadeförsäkringsverksamhet i Sverige, skall i stället för vad
som anges i 4-7 §§ till sin självdeklaration foga sitt
årsbokslut.

9 § Har upphävts genom förordning 2006:1412).

10 § Den som har intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet och
som för beskattningsåret enligt lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. i sin balansräkning redovisar
pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner eller i
sådan delpost som avses i 8 a § samma lag, skall i
självdeklarationen redovisa vad som avser sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger
vid inkomsttaxeringen. Redovisningen skall avse förhållandena
vid såväl beskattningsårets ingång som dess utgång.

Den som enligt 16 kap. 14 § eller 28 kap. 3 §
inkomstskattelagen (1999:1229) har gjort avdrag för medel som
avsatts till pensionsstiftelse eller personalstiftelse skall
lämna uppgift om namn och organisationsnummer på stiftelsen.

11 § Den som gör avdrag enligt reglerna om skogskonto eller
skogsskadekonto i 21 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skall till självdeklarationen foga utredning samt besked från
banken om insättningen. Uppgifterna skall lämnas enligt
fastställt formulär.

Den skattskyldige skall i sin självdeklaration lämna uppgift om
tillgodohavandet på skogskonto och skogsskadekonto vid
beskattningsårets utgång.

12 § Den som gör avdrag enligt reglerna om upphovsmannakonto i
32 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall till
självdeklarationen foga utredning samt besked från banken om
insättningen. Uppgifterna skall lämnas enligt fastställt
formulär.

Den skattskyldige skall i sin självdeklaration lämna uppgift om
tillgodohavandet på upphovsmannakonto vid beskattningsårets
utgång.

13 § Skatteverket får meddela föreskrifter om att de uppgifter
som avses i 4 § 1-3 i särskilda fall får lämnas i sammansatta
poster om verket ändå kan fatta riktiga taxerings- och
beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
Förordning (2003:1034).

3 kap. Deklarationsförfarandet

Formulär för självdeklaration

1 § Skatteverket skall fastställa formulär för
självdeklarationer. Deklarationsblanketter skall
tillhandahållas kostnadsfritt hos verket.

Skatteverket får se till att blanketter också tillhandahålls
hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat
lämpligt sätt. Förordning (2003:1034).

2 § Skatteverket ska på den blankett för den allmänna
självdeklarationen som sänds till den skattskyldige förtrycka
följande uppgifter, grundade på innehållet i inkomna
kontrolluppgifter och övriga av verket kända uppgifter:

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 kap. 1 §,

2. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och
kostnader i inkomstslaget kapital,

3. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för
inbetalning på pensionssparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt
enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, samt

6. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av
hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Lag (2009:544).

Elektronisk självdeklaration

3 § Skatteverket får föreskriva eller i enskilda fall medge
att självdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt
dokument. Förordning (2003:1034).

Skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto

4 § Skatteverket skall fastställa formulär för utredning och
bankbesked enligt 2 kap. 11 och 12 §§. Blanketter för sådana
utredningar och bankbesked skall tillhandahållas kostnadsfritt
hos verket. Förordning (2003:1034).

4 kap. Särskilda uppgifter

1 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som redaren skall lämna enligt 5 kap. 3 § 4 lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Förordning (2003:1034).

2 § Skatteverket skall fastställa formulär för särskilda
uppgifter. Blanketter för särskilda uppgifter skall
tillhandahållas kostnadsfritt hos verket.
Förordning (2003:1034).

5 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

1 § En kontrolluppgift enligt 6 kap. lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter om annan bostadsförmån
här i landet än förmån av semesterbostad skall innehålla
uppgift om huruvida bostaden är belägen på taxeringsenhet som i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) benämns småhusenhet.

2 § I en kontrolluppgift skall uppgift om det sammanlagda
värdet av andra förmåner än bilförmån lämnas.

3 § I en kontrolluppgift skall i fråga om bilförmån uppgift
lämnas om

1. bilmodell,

2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel,
på grund av att den skattskyldige utgett ersättning för
förmånen,

3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter
nedsättning enligt 2,

4. värdet av förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel
enligt 61 kap.10 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för
kostnader för drivmedel för resa i tjänsten med förmånsbil
avser.

4 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som skall lämnas i en kontrolluppgift om

1. bilförmån som avser testbilar eller miljöbilar, och

2. kostförmån. Förordning (2003:1034).

5 § I en kontrolluppgift skall uppgift lämnas om bruttolönen
och vad som dragits av i de fall där avdrag för löntagares
eller hans efterlevandes pensionering gjorts vid
löneutbetalningen.

6 § Om förmån av fri parkering har getts ut, skall det anges i
kontrolluppgiften. Förordning (2004:284).

6 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet

1 § Skatteverket får föreskriva vilka uppgifter enligt 7
kap. 3 § 3 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter om utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som
den uppgiftsskyldige skall lämna. Förordning (2003:1034).

7 kap. Kontrolluppgift om fordringsrätter och delägarrätter

1 § I en kontrolluppgift enligt 8 kap. lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter om tomträttsavgäld
skall uppgift lämnas om fastighetens beteckning.

2 § En kontrolluppgift enligt 10 kap. lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter om avyttring av
andelar i en investeringsfond eller ett fondföretag skall
innehålla uppgifter om fondens eller fondföretagets namn.
Förordning (2004:76).

3 § Skatteverket får föreskriva att en kontrolluppgift
enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter skall innehålla uppgift om fordringsrättens
eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security
Identification Number) om sådant nummer finns.
Förordning (2003:1034).

8 kap. Gemensamma bestämmelser om kontrolluppgifter

Identifikationsuppgifter

1 § Kontrolluppgifter skall innehålla följande
identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och för den
kontrolluppgiften avser:

1. namn,

2. om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer
eller organisationsnummer, samt

3. postadress.

Kontrolluppgifter enligt 8 kap. lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter skall, om personnummer
eller samordningsnummer saknas för den kontrolluppgiften avser,
i stället innehålla uppgift om födelsedatum och födelseort.
Förordning (2005:653).

1 a § Kontrolluppgifter enligt 11 kap. 7 a–7 c §§ lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska i
stället för vad som anges i 1 § innehålla följande
identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den
kontrolluppgiften avser, försäkringstagaren, den försäkrade och
den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande
tjänstepensionsinstitutet:

1. namn,

2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och
motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress. Förordning (2011:256).

Tidpunkt och sätt för lämnande av kontrolluppgifter

2 § Skatteverket får föreskriva att en kontrolluppgift
skall lämnas till en annan myndighet än den som anges i 14 kap.
2-4 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter. Förordning (2003:1034).

Sammandrag av kontrolluppgifter

3 § Sammandrag av kontrolluppgifter skall innehålla följande
identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

1. namn,

2. om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer
eller organisationsnummer, samt

3. postadress.

Blanketter och formulär

4 § Skatteverket skall fastställa formulär för
kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter.
Blanketter för kontrolluppgifter och sammandrag av
kontrolluppgifter skall kostnadsfritt tillhandahållas hos
verket.

Skatteverket får se till att blanketter också tillhandahålls
hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat
lämpligt sätt. Förordning (2003:1034).

Åtagande att lämna kontrolluppgift

5 § Skatteverket ska fastställa formulär för åtagande att lämna
kontrolluppgift om pensionsförsäkring eller sådana avtal om
tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring och
åtagande att lämna kontrolluppgift om gåva. Blanketter för
åtaganden ska kostnadsfritt tillhandahållas hos verket.
Förordning (2011:1294).

6 § Åtagande att lämna kontrolluppgift om pensionsförsäkring
eller sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en
pensionsförsäkring ska innehålla följande
identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller
tjänstepensionsinstitutet, försäkringstagaren och den
försäkrade:

1. namn,

2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och
motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.

Åtagandet ska också innehålla identifikationsuppgifter för
avtalet om pensionsförsäkring eller tjänstepension såsom
försäkringsnummer eller motsvarande. Förordning (2008:217).

7 § Åtagande att lämna kontrolluppgift om gåva ska innehålla
följande identifikationsuppgifter för gåvomottagaren:

1. namn,

2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer
och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress. Förordning (2011:1294).

9 kap. Annan uppgiftsskyldighet

Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige

1 § Den som har gjort en betalning till eller från utlandet för
vilken en kontrolluppgift enligt 12 kap. 1 § lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska lämnas, ska
till den som är skyldig att lämna kontrolluppgiften uppge

1. om sådant nummer finns, sitt personnummer,
samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande
registreringsnummer,

2. betalningens belopp i använd valuta,

3. betalningsdatum,

4. valutakod, och

5. vilket land betalningen går till eller kommer från.

Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge vad
betalningen avser och betalningsmottagarens namn.
Förordning (2008:1045).

2 § Den som för egen räkning öppnar ett inlåningskonto,
anskaffar ett räntebärande värdepapper eller på annat sätt
placerar pengar för förräntning skall ange sitt personnummer,
organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande
registreringsnummer om mottagaren är skyldig att utan
föreläggande lämna kontrolluppgift beträffande räntan. Detta
gäller dock inte den som inte har tilldelats ett sådant nummer.

3 § Den som begär registrering hos en central
värdepappersförvarare av följande slag av värdepapper skall
samtidigt lämna uppgift om namn och hemvist på den för vilkens
räkning utdelningen eller räntan skall lyftas:

1. ett värdepapper som avses berättiga till utdelning från
utländsk juridisk person, eller

2. en obligation, ett förlagsbevis eller någon annan för den
allmänna rörelsen avsedd förskrivning där ränta erläggs mot
kupong eller kvitto och inte betalas ut av någon som driver
valutahandel eller av värdepappersinstitut hos vilket utländskt
fondpapper eller rättighet som anknyter till sådant fondpapper
förvaras i depå eller kontoförs.

Om namnet eller hemvisten ändras, skall den som har lämnat
uppgiften utan dröjsmål anmäla detta skriftligt till
värdepappersförvararen.

En bank eller ett värdepappersinstitut som av en central
värdepappersförvarare har medgetts rätt att registreras som
förvaltare av aktier enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument, är skyldig att lämna en sådan uppgift
som rör ränta efter uppmaning från värdepappersförvararen. En
sådan uppmaning får inte göras senare än fem år efter det att
räntan har betalats ut.

4 § Den som gör en insättning på ett skogskonto,
skogsskadekonto eller upphovsmannakonto skall lämna uppgift
till banken om vilket beskattningsår insättningen avser.

10 kap. Förelägganden

Föreläggande att lämna självdeklaration och andra uppgifter

1 § Den som enligt 17 kap. lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter har förelagts att
lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift
skall ges minst fem dagar att följa föreläggandet.

2 § Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 17
kap. 1-5 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter, skall en enhet inom Skatteverket som
medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i
enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett
föreläggande inte får förenas med vite. Förordning (2006:587).

11 kap. Undantag från uppgiftsskyldighet

Begränsat skattskyldiga

1 § Kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall lämnas endast
i den utsträckning och omfattning som Skatteverket föreskriver.
Förordning (2003:1034).

Identifikationsuppgifter

2 § Skatteverket får föreskriva eller i enskilda fall medge att
sådana identifikationsuppgifter som verket inte behöver för att
fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om
pensionsgrundande inkomst får uteslutas ur den kontrolluppgift
som lämnas till verket.

Uppgifterna får dock inte uteslutas ur ett sådant meddelande
som enligt 15 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter skall lämnas till den som
kontrolluppgiften avser. Förordning (2003:1034).

Sammandrag av kontrolluppgifter

3 § Sammandrag av kontrolluppgifter skall lämnas endast i den
utsträckning och omfattning som Skatteverket föreskriver.
Förordning (2003:1034).

12 kap. Övriga bestämmelser

Skyldighet att bevara underlag

1 § Ett sådant underlag som avses i 19 kap. 2 § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall
bevaras under sex år efter utgången av det kalenderår
underlaget avser.

Förvaring och gallring

2 § En sådan handling som avses i 19 kap. 4 § lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte gallras
om den avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har
taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i
Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län.

Handlingar som i annat fall upprättats vid taxeringsrevision
får bevaras under längre tid om det behövs med hänsyn till
omständigheterna.

Beslut

3 § Beslut i ett ärende enligt lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter får sättas upp i form
av ett elektroniskt dokument.

Ytterligare föreskrifter

4 § Skatteverket skall meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter och denna förordning.
Förordning (2003:1034).

Övergångsbestämmelser

2001:1244

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering med följande
undantag:

a) bestämmelserna i 3 kap. 2 § tillämpas första gången vid 2003
års taxering,

b) andra bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet än de i 7
kap. 2 och 3 §§ tillämpas första gången vid 2003 års taxering,
såvitt de innebär en utvidgning av denna skyldighet jämfört med
motsvarande äldre bestämmelser.

2. Vid utgången av år 2001 upphör följande förordningar att
gälla:

a) förordningen (1990:1237) om självdeklaration och
kontrolluppgifter,

b) kungörelsen (1955:671) om skyldighet i vissa fall att lämna
kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen, och

c) förordningen (1979:825) om upphovsmannakonto.

3. Den upphävda förordningen om självdeklaration och
kontrolluppgifter skall fortfarande tillämpas i de fall den
upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter enligt punkten 2 av övergångsbestämmelserna
till lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter skall tillämpas.

4. Den upphävda förordningen om upphovsmannakonto skall
fortfarande tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.

5. I en kontrolluppgift i fråga om bilförmån skall i
förekommande fall årsmodell uppges för en bil som tillverkats
före den 1 januari 2002.

6. Riksskatteverket får medge att uppgifter enligt 3 kap. 5 §
lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 2 kap.
3-5 §§ denna förordning lämnas med hjälp av automatiserad
databehandling på annat sätt än i form av ett elektroniskt
dokument till utgången av år 2003.

2004:76

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på
värdepappersfonder och fondföretag som förvaltas av fondbolag
eller andra fondförvaltare som bedriver verksamhet med stöd av
3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder.

2004:284

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004 och tillämpas
första gången vid 2005 års taxering.

2005:653

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005 och
tillämpas första gången vid 2007 års taxering.

2006:1412

1. Denna förordning tillämpas första gången vid 2008 års
taxering.

2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för
privatbostadsföretag med beskattningsår som avslutats före
utgången av 2007.

2007:1126

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och
tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

2. 3 kap. 2 § 2 och 6 i dess äldre lydelse gäller fortfarande
vid 2007 och tidigare års taxeringar. Förordning (2007:1424).

2008:217

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2008 och tillämpas
första gången vid 2009 års taxering.

2008:1045

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och
tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

2009:544

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009 och
tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

2. För förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits den
skattskyldige före den 1 juli 2009 gäller 3 kap. 2 § i sin
äldre lydelse.

2011:1294

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.