Lag (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

SFS nr
2001:1253
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:114
Upphävd
2008-05-01

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag skall tillämpas på elektriska nätanslutna
förkopplingsdon till lysrörsbelysning (förkopplingsdon).

2 § Lagen tillämpas inte på förkopplingsdon som

1. är inbyggda i lampor,

2. är särskilt konstruerade för armatur avsedd att monteras in
i möbler och som utgör en icke utbytbar del av armaturen och
inte kan provas åtskilt från armaturen, eller

3. skall exporteras från Europeiska gemenskapen, antingen som
separata komponenter eller inbyggda i armatur.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om definition och indelning i
kategorier av förkopplingsdon.

4 § Förkopplingsdon som omfattas av lagen får släppas ut på
marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs
i 5 § eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.
De skall även vara CE-märkta.

Den som tillverkar eller importerar förkopplingsdon ansvarar
för att de uppfyller kraven enligt första stycket.

Elförbrukning

5 § En maximal tillförd effekt för kretsar förkopplingsdon –
lampor skall gälla för olika kategorier av förkopplingsdon.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådan maximieffekt för olika kategorier
och hur den skall beräknas.

Märkning

6 § Förkopplingsdon får CE-märkas endast om de uppfyller de
krav och villkor som ställs upp i 5 § eller i föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lag. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om bedömning av överensstämmelse och märkning av
förkopplingsdon.

För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i lagen
(1992:1534) om CE-märkning.

Tillsyn m.m.

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten) skall se till att denna lag och de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

8 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får
förenas med vite.

9 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande som behövs
för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

10 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler
och andra utrymmen, dock inte bostäder.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att
ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och
undersökning av prov.

Överklagande

12 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2001:1253

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Förkopplingsdon till lysrör som omfattas av denna lag får
släppas ut på marknaden till och med den 21 maj 2002 även om de
inte uppfyller de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen.

2008:114

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2001:1253) om
energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör ska
upphöra att gälla vid utgången av april 2008. Den upphävda
lagen ska fortfarande tillämpas beträffande förkopplingsdon
till lysrör som släppts ut på gemenskapens marknad eller tagits
i bruk inom gemenskapen före ikraftträdandet.