Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice

SFS nr
2001:1276
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:605
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:847

1 § Det skall finnas en kassaservice i hela landet som innebär
att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar
till enhetliga priser.

Den i första stycket angivna kassaservicen skall
tillhandahållas genom ett statligt ägt aktiebolag som
regeringen bestämmer. Regeringen får meddela föreskrifter om de
tjänster som skall ingå i kassaservicen. Lag (2005:847).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
skall bevaka att kassaservicen motsvarar samhällets behov.

Övergångsbestämmelser

2007:605

1. Det statligt ägda bolag som skall tillhandahålla
kassaservice enligt lagen (2001:1276) om grundläggande
kassaservice får börja avveckla denna verksamhet tidigast från
och med den 1 juli 2008.

2. Om bolaget avser att påbörja en avveckling av verksamheten
innan lagen upphör att gälla, skall bolaget senast den 1
oktober 2007 ge in en avvecklingsplan till Post- och
telestyrelsen.