Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan

SFS nr
2001:1286
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2001-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:567
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:308

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja
lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka
diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning och funktionshinder. Lag (2003:311).

Definitioner

2 § I denna lag avses med

högskola: ett universitet eller en högskola som har staten, en
kommun eller ett landsting som huvudman och som omfattas av
högskolelagen (1992:1434) samt en enskild utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792)
om tillstånd att utfärda vissa examina,

student: den som är antagen till och bedriver utbildning på
grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå enligt
högskolelagen eller utbildning som kan leda fram till en examen
som en enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen om
tillstånd att utfärda vissa examina; den som är anställd som
doktorand skall dock inte anses som student vid tillämpningen
av denna lag,

sökande: den som i vederbörlig ordning har anmält att han eller
hon vill antas till utbildning på grundnivå, avancerad nivå
eller forskarnivå enligt högskolelagen eller till utbildning
som kan leda fram till en examen som en enskild
utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen om tillstånd att
utfärda vissa examina,

etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som
har samma hudfärg eller nationella eller etniska ursprung,

sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell
läggning,

funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till
följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Lag (2006:308).

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

3 § En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett
målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika
rättigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.

Närmare föreskrifter om högskolans skyldigheter enligt första
stycket finns i 4 och 5 §§. Lag (2003:311).

Att förebygga och förhindra trakasserier

4 § En högskola skall vidta åtgärder för att förebygga och
förhindra att studenter eller sökande utsätts för trakasserier.
Med trakasserier avses i denna lag ett uppträdande som kränker
en students eller en sökandes värdighet i högskolestudierna, om
uppträdandet har samband med

– etnisk tillhörighet (etniska trakasserier),

– religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund
av religion eller annan trosuppfattning),

– sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning),

– funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder),
eller

– könstillhörighet eller är av sexuell natur (sexuella
trakasserier). Lag (2003:311).

Årlig plan

5 § En högskola skall varje år upprätta en plan som skall
innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att
främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhörighet,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder och för att förebygga
och förhindra trakasserier enligt 4 §. Planen skall vidare
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
högskolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande
året.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första
stycket har genomförts skall tas in i efterföljande års plan.
Lag (2003:311).

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

6 § En högskola som får kännedom om att en student anser sig ha
blivit utsatt för sådana trakasserier som avses i 4 § skall
utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra fortsatta trakasserier.

Förbud mot diskriminering

Direkt diskriminering

7 § En högskola får inte missgynna en student eller en sökande
genom att behandla honom eller henne sämre än högskolan
behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan
i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn
till ett särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än
intresset av att förhindra diskriminering i högskolan.
Lag (2003:311).

Indirekt diskriminering

8 § En högskola får inte missgynna en student eller en sökande
genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett
förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken
särskilt missgynnar personer med viss könstillhörighet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eller
sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock
inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet
objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Lag (2003:311).

Trakasserier

8 a § En högskola får inte diskriminera en student eller en
sökande genom att trakassera honom eller henne.
Lag (2003:311).

Instruktioner att diskriminera

8 b § En högskola får inte lämna order eller instruktioner till
en arbetstagare hos högskolan om diskriminering av en student
eller en sökande enligt 7-8 a §§. Lag (2003:311).

När förbuden gäller

9 § Förbuden mot diskriminering i 7-8 b §§ skall gälla, när en
högskola

1. beslutar om tillträde till högskoleutbildning eller vidtar
någon annan åtgärd som har betydelse för tillträdet,

2. beslutar om examination eller gör någon annan bedömning av
en studieprestation,

3. beslutar eller gör någon annan liknande bedömning i fråga om

a) tillgodoräknande av utbildning,

b) anstånd med studier eller fortsättning av studier efter
studieuppehåll,

c) byte av handledare,

d) indragning av handledare och andra resurser vid utbildning
på forskarnivå,

e) utbildningsbidrag för doktorander, eller

4. vidtar en ingripande åtgärd mot en student. Lag (2006:308).

10 § Förbudet i 7 § mot direkt diskriminering när en högskola
beslutar om tillträde till högskoleutbildning och under
utbildningen gäller även då högskolan genom att göra lokalerna
tillgängliga och användbara kan skapa en situation för en
person med funktionshinder som är likartad med den för personer
utan sådant funktionshinder, om det skäligen kan krävas att
högskolan vidtar sådana åtgärder.

Förbud mot repressalier

11 § En högskola får inte utsätta en student eller en sökande
för repressalier på grund av att han eller hon har anmält
högskolan för diskriminering eller medverkat i en utredning
enligt denna lag.

Uppgifter om meriter

12 § En sökande som har nekats tillträde till en utbildning har
rätt att på begäran få en skriftlig uppgift av
utbildningsanordnaren om vilken utbildning eller vilka andra
meriter den har som blivit antagen till utbildningen. Denna
rätt gäller om den sökta utbildningen kan leda fram till en
examen som en enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Skadestånd

13 § Staten, en kommun eller ett landsting som är huvudman för
en högskola och en enskild utbildningsanordnare som har
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina skall betala skadestånd för
den kränkning som en student eller en sökande har blivit utsatt
för genom att högskolan har åsidosatt

– skyldigheten enligt 6 § att utreda och vidta åtgärder mot
trakasserier mot studenter,

– förbuden i 7, 8, 8 a eller 8 b § och 9 § eller 10 § mot
diskriminering av studenter eller sökande,

– förbudet i 11 § mot att utsätta studenter eller sökande för
repressalier.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla
bort. Lag (2003:311).

Överklagande

14 § Ett beslut av ett universitet eller en högskola med
staten, en kommun eller ett landsting som huvudman får
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den
grunden att beslutet strider mot diskrimineringsförbuden i 7
eller 8 § och 9 § 1, 3 eller 4 eller 10 § eller förbudet mot
repressalier i 11 §. Om överklagandenämnden finner att beslutet
strider mot något av förbuden och detta kan antas ha inverkat
på utgången, skall beslutet undanröjas och ärendet, om det
behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny
prövning.

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning,
skall överklagande ske i den där föreskrivna ordningen i
stället för enligt bestämmelserna i första stycket.

15 § Beslut av Överklagandenämnden för högskolan enligt denna
lag får inte överklagas.

Tillsyn

16 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning och Handikappombudsmannen skall se till att
denna lag följs.

En ombudsman skall försöka förmå högskolorna att frivilligt
följa denna lag.

En högskola är skyldig att på uppmaning av en ombudsman lämna
de uppgifter om förhållandena i högskolans verksamhet som kan
vara av betydelse för tillsynen. En högskola är vidare skyldig
att lämna uppgifter, när en ombudsman biträder en begäran av en
sökande enligt 12 §.

Rättegången

Tillämpliga regler

17 § Mål om skadestånd enligt 6-11 samt 13 § skall handläggas
enligt vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om rättegången
i tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall
bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade
skälig anledning att få tvisten prövad.

Bevisbörda

17 a § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller
utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning
att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt
för repressalier, är det högskolan som skall visa att
diskriminering eller repressalier inte förekommit. Lag (2003:311).

Rätt att föra talan

18 § I en tvist enligt 17 § får Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning eller
Handikappombudsmannen som part föra talan för en student eller
en sökande, som medger det.

Om en ombudsman för talan för en student eller en sökande med
stöd av denna lag, får ombudsmannen i samma rättegång föra
också annan talan som ombud för studenten eller den sökande.

Vad som finns föreskrivet i rättegångsbalken om part
beträffande jävsförhållande, personlig inställelse, hörande
under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen
skall även gälla den för vilken en ombudsman för talan enligt
första stycket.

Preskription m.m.

19 § En talan i mål om skadestånd enligt 6-11 §§ samt 13 §
skall väckas inom två år efter det att den påtalade handlingen
företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I
annat fall är talan förlorad.

20 § En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning eller
Handikappombudsmannen behandlas som om talan hade förts av
studenten eller den sökande själv.

Övergångsbestämmelser

2006:308

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även i fråga om
studenter som före ikraftträdandet antagits till och bedrivit
grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning.