Förordning (2001:1300) om friåret

SFS nr
2001:1300
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1559
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:173

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om friåret. Utöver
vad som anges i denna förordning gäller bestämmelserna om
programmet projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning i
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

2 § har upphävts genom förordning (2004:758).

Vad som avses med friåret

3 § Med friåret avses att en arbetstagare under längst ett år
får ledigt från sin anställning för personlig utveckling eller
kompetensutveckling och att en arbetslös person som är
inskriven som arbetssökande vid den offentliga
arbetsförmedlingen i stället anställs hos arbetsgivaren.

Anvisningar till friåret

4 § Länsarbetsnämnden prövar frågor om anvisningar till
friåret.

5 § Den som skall vara ledig från en anställning får, i mån av
tillgång på platser, anvisas till friåret om

-– det finns en överenskommelse mellan arbetstagaren och
arbetsgivaren om ledigheten,

-– arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under de
senaste två åren, och

-– arbetsgivaren i samråd med länsarbetsnämnden anställer någon
som är arbetslös eller som tar del av ett
arbetsmarknadspolitiskt program och är inskriven som
arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen som vikarie
för den friårsledige eller för en annan arbetstagare som
vikarierar för den ledige.

Arbetsgivaren väljer vem som skall anställas som vikarie för
den friårsledige efter förslag från länsarbetsnämnden.
Länsarbetsnämnden skall i första hand föreslå någon som är
långtidsinskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen, som
har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller
som är invandrare. Strävan efter att föreslå vikarier ur de
grupperna får dock inte gå ut över någons möjligheter att
anvisas friåret. Den som anställs skall anställas med minst
samma sysselsättningsgrad som den friårsledige har.

Om någon annan än den som är tänkt att anställas gör anspråk på
företrädesrätt till anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen
(1982:80) om anställningsskydd får anvisningen inte göras.
Förordning (2005:173).

6 § En anvisning skall gälla under minst tre månader och längst
tolv månader. Om någon som tidigare anvisats friåret anvisas
igen får den sammanlagda tiden med friår uppgå till längst 12
månader. Förordning (2004:758).

7 § Anvisningen skall återkallas om den ledige under ledigheten
efter överenskommelse med sin arbetsgivare återupptar arbetet
hos denne eller tar ny anställning hos en annan arbetsgivare.

Aktivitetsstöd

8 § Till den friårsledige lämnas aktivitetsstöd enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Överklagande

9 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning får
överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) av den som
beslutet rör. AMS beslut får inte överklagas. Andra beslut av
länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

10 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2006:1559

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
anvisningar till friåret som skett före den 1 januari 2007.