Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd

SFS nr
2001:151
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2001-04-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

1 § Kommuner och landsting får ägna sig åt verksamhet som anges
i denna lag oberoende av bestämmelserna i kommunallagen
(1991:900). Kommuner och landsting får också besluta att
kommunala företag, kommunalförbund eller regionförbund får ägna
sig åt sådan verksamhet på samma villkor.

Tjänsteexport

Tjänster

2 § En kommun får tillhandahålla sådan kunskap och erfarenhet
som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänst) för
export (tjänsteexport).

Varor

3 § Som ett led i en tjänsteexport får kommunen i begränsad
omfattning exportera en vara när varan utgör ett nödvändigt
komplement till eller har ett naturligt samband med den
tillhandahållna kommunala tjänsten.

Villkor

4 § Kommunal tjänsteexport skall ske på affärsmässiga grunder.

De produktrisker, kommersiella risker, politiska risker,
finansiella risker och valutarisker som tjänsteexporten kan
innebära skall beaktas i varje exportaffär och begränsas genom
att säkerhet ställs eller genom separata garantier eller
försäkringar.

Bistånd

Formerna för biståndet

5 § En kommun får lämna bistånd i form av utrustning,
rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som
får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd
får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

6 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd
får lämnas av en kommun i form av utrustning som kommunen inte
längre behöver för sin verksamhet.

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av
annan utrustning än som avses i första stycket, rådgivning,
utbildning eller på annat sätt lämnas till ett land som inte
får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd
får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

7 § En kommun som lämnar bistånd i form av utrustning får i
skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa
i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk.

8 § Bistånd enligt denna lag får också lämnas till en
internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett
land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan
svår situation som är en följd av en nödsituation.

Villkor

9 § En kommun skall förvissa sig om att bistånd som den lämnar
kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte om
biståndet avser utrustning som kommunen inte längre behöver för
sin verksamhet.

10 § En kommun som lämnar bistånd till ett land som får svenskt
statligt bistånd skall anmäla åtgärden och omfattningen på
biståndet till Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan skall dock inte göras om
biståndet avser utrustning som kommunen inte längre behöver för
sin verksamhet.

Övergångsbestämmelser

2001:151

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Genom lagen upphävs lagen (1986:753) om kommunal
tjänsteexport och lagen (1994:693) om rätt för kommuner och
landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat
bistånd.

3. De upphävda lagarna skall fortfarande tillämpas på
tjänsteexport och bistånd där tillstånd har lämnats eller som
annars inletts före ikraftträdandet.