Tillkännagivande (2001:155) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

SFS nr
2001:155
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2001-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:603
Upphävd
2012-10-02

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal
om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag
trätt i kraft den 1 januari 19891. Konventionens engelska och
franska originaltexter har, tillsammans med en svensk
översättning, intagits i en bilaga till lagen (1987:822) om
internationella köp. Texterna på övriga originalspråk,
arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom
publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter
(SÖ 1987:87).

Konventionen kommer den 1 oktober 2001 att ha trätt i kraft i
förhållande till följande främmande stater.

Stat Dag för konventio- Förklaringar och
nens ikraftträdande reservationer
i förhållande till
staten

Amerikas förenta
stater 1988-01-01 I enlighet med artikel 95 skall
punkt 1 b i artikel 1 inte vara
bindande för Förenta staterna.

Argentina 1988-01-01 I enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen skall de
bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i
konventionen som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller
att anbud, antagande svar
eller någon annan
viljeförklaring görs i annan
än skriftlig form inte gälla
när en part har sitt
affärsställe i Republiken
Argentina.

Australien 1989-04-01 Konventionen skall tillämpas på
alla australiska stater och
kontinentala territorier samt
på alla utomkontinentala
territorier med undantag av
territorierna Julön, Cocos-
(Keeling-)öarna samt Ashmore-
och Cartieröarna.

Belgien 1997-11-01 –

Bosnien-
Hercegovina 1992-03-06 –

Bulgarien 1991-08-01 –

Burundi 1998-10-01 –

Canada 1992-05-01 Canada förklarar i enlighet
med artikel 93 att
konventionen skall omfatta
Alberta, British Columbia,
Manitoba, New Brunswick,
Newfoundland, Nova Scotia,
Ontario, Prince Edward Island,
Quebec, Saskatchewan och
Northwest Territories.

1993-01-01 Konventionen skall omfatta
även Yukon Territory.

1993-02-01 Förklaringen att punkt 1 b i
artikel 1, i enlighet med
artikel 95, inte skall vara
bindande såvitt avser British
Columbia återtas.

Chile 1991-03-01 I enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen förklarar
Chile att de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen som
tillåter att köpeavtal ingås,
ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i
annan än skriftlig form inte
skall gälla när en part har
sitt affärsställe i Chile.

Danmark 1990-03-01 I enlighet med artikel 92 skall
Danmark inte vara bundet av del
II i konventionen.

Konventionen skall inte
tillämpas i fråga om Färöarna
och Grönland.

I enlighet med artikel 94 1
jfr 3, skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal då den
ena parten har sitt
affärsställe i Danmark, Finland,
Norge eller Sverige och den
andra parten har sitt
affärsställe i ett annat av de
nämnda länderna.

I enlighet med artikel 94 2
skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal då den
ena parten har sitt affärsställe
i Danmark, Finland, Norge eller
Sverige och den andra parten har
sitt affärsställe i Island.

Ecuador 1993-02-01 –

Egypten 1988-01-01 –

Estland 1994-10-01 I enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen
förklarar Estland att de
bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i
konventionen som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller
att anbud, antagande svar
eller någon annan
viljeförklaring görs i annan
än skriftlig form inte skall
gälla när en part har sitt
affärsställe i Estland.

Finland 1989-01-01 I enlighet med artikel 92
skall Finland inte vara bundet
av del II i konventionen
(avtalsdelen).

I enlighet med artikel 94, i
förhållande till Sverige
enligt första stycket och i
övrigt enligt andra stycket,
skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal då
parterna har sina affärsställen
i Finland, Sverige, Danmark,
Island eller Norge.

Frankrike 1988-01-01 –

Georgien 1995-09-01 –

Grekland 1999-02-01 –

Guinea 1992-02-01 –

Irak 1991-04-01 –

Italien 1988-01-01 –

Förbundsrepub-
liken Jugoslavien
(Serbien-
Montenegro) 1988-01-01 –

Kina 1988-01-01 Folkrepubliken Kina anser sig
inte bunden av punkt 1 b i
artikel 1, artikel 11 och de
bestämmelser i konventionen
som avser innehållet i artikel
11.

Kirgizistan 2000-06-01 –

Kroatien 1991-10-08 –

Kuba 1995-12-01 –

Lesotho 1988-01-01 –

Lettland 1998-08-01 I enlighet med artikel 96 i
konventionen förklarar
Lettland att de bestämmelser
i artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen som
tillåter att köpeavtal ingås,
ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att
anbud, antagande svar eller
någon annan viljeförklaring
görs i annan än skriftlig form
inte skall gälla när en part
har sitt affärsställe i
Lettland.

Litauen 1996-02-01 I enlighet med artikel 96 och
12 i konventionen förklarar
Litauen att de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen som
tillåter att köpeavtal ingås,
ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i
annan än skriftlig form inte
skall gälla när en part har
sitt affärsställe i Litauen.

Luxemburg 1998-02-01 –

Mauretanien 2000-09-01 –

Mexico 1989-01-01 –

Moldavien 1995-11-01 –

Mongoliet 1999-01-01 –

Nederländerna 1992-01-01 Konventionen skall gälla i
Nederländerna med Aruba.

Norge 1989-08-01 I enlighet med artikel 92 skall
Norge inte vara bundet av del
II i konventionen
(avtalsdelen).

I enlighet med artikel 94, i
förhållande till Finland och
Sverige enligt första stycket
och i övrigt enligt andra
stycket, skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal då
parterna har sina affärsställen
i Norge, Danmark, Finland,
Island eller Sverige.

Nya Zeeland 1995-10-01 Nya Zeeland förklarar att
konventionen inte skall
omfatta Cook Islands, Niue och
Tokelau.

Peru 2000-04-01 –

Polen 1996-06-01 –

Rumänien 1992-06-01 –

Ryska
federationen 1991-09-01 I enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen förklarar
Ryska federationen att de
bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i
konventionen som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller
att anbud, antagande svar eller
någon annan viljeförklaring
görs i annan än skriftlig form
inte skall gälla när en part
har sitt affärsställe i Ryska
federationen.

Saint Vincent 2001-10-01 Regeringen i Saint Vincent och
och Grenadinerna Grenadinerna förklarar att
Saint Vincent och Grenadinerna
inte skall vara bundet av punkt
1 b i artikel 1.

Schweiz 1991-03-01 –

Singapore 1996-03-01 I enlighet med artikel 95 i
konventionen skall punkt 1 b i
artikel 1 inte vara bindande
för regeringen i Singapore, som
kommer att tillämpa konventionen
angående avtal om
internationella köp endast på
förhållanden mellan parter som
har sina affärsställen i olika
fördragsslutande stater.

Slovakien 1993-01-01 I enlighet med artikel 95 skall
punkt 1 b i artikel 1 inte vara
bindande för Slovakien.

Slovenien 1991-06-25 –

Spanien 1991-08-01 –

Syrien 1988-01-01 –

Tjeckien 1993-01-01 I enlighet med artikel 95 skall
punkt 1 b i artikel 1 inte vara
bindande för Tjeckien.

Tyskland 1991-01-01 Konventionen skall tillämpas
även i fråga om Västberlin från
dagen för ikraftträdandet i
förhållande till
Förbundsrepubliken Tyskland.

Förbundsrepubliken Tyskland
anser att parter i konventionen
som har avgett en förklaring
enligt artikel 95 i konventionen
inte skall anses som
fördragsslutande stater enligt
artikel 1 första stycket b i
konventionen. Därför finns det
ingen skyldighet att tillämpa –
och Förbundsrepubliken Tyskland
ikläder sig ingen skyldighet att
tillämpa – denna bestämmelse när
internationellt privaträttsliga
regler leder till tillämpningen
av lagen hos en part som har
avgett en förklaring om att den
inte vill vara bunden av artikel
1 första stycket b i
konventionen. Till följd härav
avger Förbundsrepubliken
Tyskland ingen förklaring
enligt artikel 95 i
konventionen.

Uganda 1993-03-01 –

Ukraina 1991-02-01 I enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen förklarar
Ukraina att de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller del
II i konventionen som tillåter
att köpeavtal ingås, ändras
eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i
annan än skriftlig form inte
skall gälla när en part har
sitt affärsställe i Ukraina.

Ungern 1988-01-01 Ungern anser Allmänna villkor
för leverans av varor mellan
organisationer i stater som är
medlemmar av Rådet för ömsesidigt
ekonomiskt bistånd /GCD CMEA,
1968/1975, 1979 års version/
vara underkastade bestämmelserna
i artikel 90 i konventionen.

I enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen förklarar
Ungern att de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen, som
tillåter att köpeavtal ingås,
ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i
annan än skriftlig form inte
skall gälla när en part har sitt
affärsställe i Ungern.

Uruguay 2000-02-01 –

Uzbekistan 1997-12-01 –

Vitryssland 1990-11-01 I enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen förklarar
Vitryssland att de bestämmelser
i artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen som
tillåter att köpeavtal ingås,
ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i
annan än skriftlig form inte
skall gälla när en part har
sitt affärsställe i Vitryssland.

Zambia 1988-01-01 –

Österrike 1989-01-01 –