Förordning (2001:16) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

SFS nr
2001:16
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-01-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:1019
Upphävd
2004-01-01

Regeringen bemyndigar med stöd av 15 § lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele-
och datakommunikation Riksskatteverket att besluta om vilken
eller vilka skattemyndigheter som skall handlägga ärenden om
skattereduktion enligt nämnda lag.