Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning

SFS nr
2001:167
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-04-19

1 § Bidrag får, om det finns medel, lämnas enligt denna
förordning till den som ställer utbildningsplatser ombord på
fartyg till förfogande under vår- och höstterminerna 2001
enligt vad som närmare anges i 2 §.

Stödberättigade enligt denna förordning är svenska fysiska
eller juridiska personer eller svenska partrederier som har
eller har haft sjömän anställda ombord på svenska handelsfartyg
som huvudsakligen används i utrikestrafik av betydelse för den
svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten.

Om det behövs för att ett tillräckligt stort antal
utbildningsplatser skall finnas tillgängliga får stöd även
lämnas till annan under förutsättning att svensk anknytning
föreligger.

2 § För att berättiga till stöd skall utbildningsplatsen
ställas till förfogande för den fartygsförlagda delen av
sjöbefälsutbildning som bedrivs vid högskola. Studenten får
inte vara en aktiv besättningsmedlem. Bidrag lämnas inte för de
första två studenterna som hos den stödberättigade genomgår den
fartygsförlagda utbildningen under ett kalenderår.

Bidraget lämnas endast om studenten fullföljer praktikperioden,
om det inte finns särskilda skäl.

3 § Bidrag får lämnas med högst 1 250 kr per vecka och
studerande, dock högst med 20 000 kr per student.

4 § Frågor om bidrag prövas av Sjöfartsverket.

En ansökan om bidrag skall ges in till Sjöfartsverket och
innehålla de uppgifter som verket bestämmer.

5 § Bidraget betalas ut i efterskott.

6 § Om bidrag på felaktiga grunder eller av annan anledning har
betalats ut med för högt belopp får Sjöfartsverket kräva åter
vad som har betalats ut för mycket.

7 § Sjöfartsverkets beslut i frågor om bidrag får inte
överklagas.

8 § Sjöfartsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.