Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

SFS nr
2001:17
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-02-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:439
Upphävd
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1136

1 § För de förrättningar som utförs med stöd av fordonslagen
(2002:574) får besiktningsorganen ta ut avgifter i enlighet med
vad som sägs i denna förordning. Förordning (2002:944).

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifternas
storlek.

Avgifterna ska vara kostnadsbaserade och beräknade så att full
kostnadstäckning vid effektivt resursutnyttjande uppnås i
respektive besiktningsorgans verksamhet. Verksamheten ska på
längre sikt varken ge överskott eller underskott. Avgifterna
ska vara lika över hela landet. Förordning (2008:1136).

3 § Om en kund som har bokat tid uteblir från förrättningen,
får besiktningsorganet ta ut hälften av avgiften för
förrättningen, dock högst 1 000 kronor exklusive
mervärdesskatt.

4 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om
avgifternas storlek ska styrelsen samråda med
Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet.

Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från
skyldigheten att samråda med verket. Förordning (2008:1136).

5 § Ett besiktningsorgan skall på begäran av Transportstyrelsen
eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet
samt om de förrättningar som organet tar ut eller avser att ta
ut avgifter för och om hur kostnaderna för förrättningarna
beräknats. Förordning (2008:1136).

6 § För Transportstyrelsens samråd med Ekonomistyrningsverket
enligt 4 § skall besiktningsorganet betala en avgift till
Ekonomistyrningsverket. Regeringen fastställer avgiftens
storlek. Förordning (2008:1136).

7 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2001:17

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001, då
förordningen (1997:844) om förrättningsavgifter för
Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall upphöra att gälla.

2. Den äldre förordningen skall tillämpas till dess att
Vägverkets föreskrifter enligt den nya förordningen har trätt i
kraft och även därefter för förrättningar som har påbörjats
dessförinnan.

2002:944

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

2010:439

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för besiktningar
som utförs av sådana besiktningsorgan som avses i punkt 2 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i
fordonslagen (2002:574), dock längst till och med den 31
december 2010 eller den tidpunkt som avses i punkt 3 i samma
övergångsbestämmelser.