Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS nr
2001:181
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1477

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets
handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete och lagen (1991:1047) om sjuklön, om
behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga
för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid
behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.
Lag (2014:1477).

Definitioner

1 a § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229). Lag (2001:1182).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i
stället för personuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling
som är tillåten enligt denna lag.

3 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller
enligt andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen
gäller personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,

2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,

3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad
som sägs i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30-32 §§,

5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,

6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och
38-41 §§,

7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §
med den begränsning som anges i 3 kap. 2 a § i denna lag,

8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och

9. straff i 49 §.

Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser
gäller även 22 § personuppgiftslagen. Lag (2012:845).

Ändamål

4 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av
information som behövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande,
redovisning, betalning och återbetalning av skatter och
avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,

3. fastighetstaxering,

4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan
liknande prövning,

6. handläggning

a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av
vissa borgenärsuppgifter och

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och
avgifter,

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande,

8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar
enligt ärvdabalken,

9. hantering av underrättelser från arbetsgivare om
anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om
rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en
utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

10. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och

11. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av
verksamheten.

Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även
behandlas för tillhandahållande av information som behövs i
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet enligt lagen
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.
Lag (2014:1477).

5 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av
information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos
någon annan än Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt redovisning,
bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller
avgifter,

2. utsökning, indrivning och skuldsanering,

3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i
fråga om förmån, bidrag och andra stöd,

4. pensionsberäkning,

5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och
tillståndsprövning och annan liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter
i andra myndigheters register. Lag (2011:531).

Personuppgiftsansvar

6 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling
av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:670).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 § Känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas
endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är
nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas
endast om det särskilt anges i 2 kap.

Gallring

8 § Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall
gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om
inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har
meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en
annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda
bestämmelser.

2 kap. Beskattningsdatabasen

1 § I beskattningsverksamheten skall det finnas en samling
uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används
gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna
ändamålen (beskattningsdatabas).

Innehåll

2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som
omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–10. Uppgifter om
andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen
av ett ärende. Lag (2014:1477).

3 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande
uppgifter behandlas i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och
familjeförhållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt
firmatecknare och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,

4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,

5. bestämmande av skatter och avgifter,

6. underlag för fastighetstaxering,

7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,

8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen
(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter,

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och
medlemskap i fackförening,

10. yrkanden och grunder i ett ärende,

11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett
ärende,

12. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar
och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken,

13. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från
arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen
(2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete
utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige,

14. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och

15. uppgifter om sjuklönekostnad.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för
fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i
databasen enligt första stycket. Lag (2014:1477).

4 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §.
En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är
nödvändiga för ärendets handläggning.

4 a § I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som
ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16
juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och
kontroller av punktskattepliktiga varor. Lag (2012:775).

Enskilds rätt att ta del av uppgifter

5 § Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till
en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att
den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider
men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

1. namn och personnummer,

2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i
fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana
uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 §
skatteförfarandelagen (2011:1244),

3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt
registrerings- eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en
fysisk person,

5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller
betala arbetsgivaravgifter,

6. slag av näringsverksamhet,

7. beslut om likvidation eller konkurs, och

8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som
skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om
alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i
sådana fall från vilken tidpunkt. Lag (2011:1406).

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för
automatiserad behandling

6 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på
medium för automatiserad behandling endast om regeringen har
meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

7 § Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i
beskattningsdatabasen får i verksamhet som avses i lagen
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
endast omfatta de uppgifter som avses i 3 § 1-5, 7, 10 och 11.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter
direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.
Lag (2007:329).

8 § Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter
som avses i 3 § 1-5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till
uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse
den som

1. har ansökt om skuldsanering,

2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,

3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om
skuldsanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos
Kronofogdemyndigheten.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 §
1-5, 10 och 11. Åtkomsten får endast avse den som är eller
kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen, skyldig att
betala skatt för vara vid import eller föremål för Tullverkets
kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar
som avses i 4 a §.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter
och handlingar direktåtkomst enligt första till tredje
styckena får omfatta. Lag (2012:775).

8 a § En socialnämnd får ha direktåtkomst till uppgifter som
avses i 3 § första stycket 1, 4 och 5. Åtkomsten får endast
förekomma om uppgifterna behövs i ärende om ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) eller i ärende om
återkrav m.m. av sådant bistånd enligt 9 kap. samma lag. En
socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Skatteverket har
försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta
del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos
nämnden. Lag (2008:970).

9 § En registrerad får ha direktåtkomst till sådana uppgifter
om sig själv i databasen som får lämnas ut till den
registrerade, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av
direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2005:1116).

Sökbegrepp

10 § Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast
uppgift om namn, person- eller samordningsnummer, beteckning
för fastighet samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som
sökbegrepp.

I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar
enligt ärvdabalken får vid sökning i skattedatabasen endast
uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen användas som sökbegrepp. Vid sökning efter
handlingar som avses i 4 § får dessutom uppgift om namn och
person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 §
användas. Lag (2009:491).

Gallring

11 § Uppgifter och handlingar i databasen skall, om inget annat
anges i 12 §, gallras senast sju år efter utgången av det
kalenderår då den beskattningperiod som uppgifterna eller
handlingarna kan hänföras till gick ut.

12 § Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det
kalenderår då revisionen avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av
det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan
hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare,
registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade
varumottagare, registrerade avsändare eller godkända
skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på
energi ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då
aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år
efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är
kopplade till den administrativa referenskoden enligt 22 b §
andra stycket lagen om tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen
om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket lagen om skatt
på energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift
senast ändrades. Lag (2012:775).

13 § Vad som sägs i 11 och 12 §§ hindrar inte att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras
under längre tid än som anges i 11 och 12 §§.

Avgifter

14 § Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter
ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av
regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte
innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd
avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen. Lag (2003:670).

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade m.fl.

1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om
information till den registrerade i 23 och 25-27 §§
personuppgiftslagen (1998:204), med de begränsningar som anges
i 2 och 2 a §§. Lag (2012:845).

2 § Information som skall lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som avses i 2 kap. 4 §, om den enskilde har tagit
del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det skall
dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första
stycket, skall det av informationen framgå att handlingen
behandlas i databasen.

2 a § Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete
enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom
Europeiska unionen i fråga om beskattning tillämpas inte 23,
25, 26, 28 och 42 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om sådana
begränsningar är nödvändiga med hänsyn till ett intresse som
anges i 8 a § f personuppgiftslagen. Lag (2012:845).

Rättelse och skadestånd

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller anslutande
författningar, med den begränsning som anges i 2 a § i fråga
om rättelse. Lag (2012:845).

Överklagande

4 § Skatteverkets beslut om rättelse och om information som
skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2003:670).

Övergångsbestämmelser

2001:181

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då
skatteregisterlagen (1980:343) skall upphöra att gälla. Den
äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett
register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och
handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av
personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och
uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling
av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställningen anses som en ansökan om information enligt
denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.

2003:670

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling
av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet
utfört.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller
fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.

2004:1347

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som
avser ärenden om arvsskatt, gåvoskatt och gåvoanmälan.

2009:1508

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet.

2011:1406

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.