Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

SFS nr
2001:183
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1158

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter

1. i den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas
verksamhet med val och folkomröstningar enligt vallagen
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369) och lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar, samt

2. i den centrala valmyndighetens, Sametingets och
länsstyrelsens verksamhet med val enligt sametingslagen
(1992:1433),

om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Lag (2005:846).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i
stället för personuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling
som är tillåten enligt denna lag.

3 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt
andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller
personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,

2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,

3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad
som sägs i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30-32 §§,

5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,

6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38-41 §§,

7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,

8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och

9. straff i 49 §.

Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser
gäller även 22 § personuppgiftslagen.

Ändamål

4 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av
information som behövs för

1. framställning av röstlängder och röstkort inför ett val
eller en folkomröstning,

2. framställning av valsedlar och sammanräkning av valresultat,
och

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av
verksamheten.

5 § Uppgifter får behandlas i databasen för att tillgodose
samhällets behov av uppgifter i samband med val och
folkomröstningar.

Personuppgiftsansvar

6 § Den centrala valmyndigheten, Sametinget och
länsstyrelserna är var för sig personuppgiftsansvariga för den
behandling av personuppgifter som respektive myndighet skall
utföra. Lag (2004:539).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 § Känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas
endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är
nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas
endast om det särskilt anges i 2 kap.

2 kap. Databaser

Val- och folkomröstningsdatabas

1 § I den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas
verksamhet med val och folkomröstningar enligt 1 kap. 1 § 1
skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av
automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för
de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (val- och
folkomröstningsdatabas). Lag (2004:539).

Innehåll

2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som

1. kan antas komma att vara röstberättigade den dag som ett val
eller en folkomröstning skall hållas, eller

2. är kandidater i val.

Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket
får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 § När det gäller en person som avses i 2 § 1 får i
databasen behandlas uppgifter om födelsetid, personnummer,
namn, adress, folkbokföringsort, fastighetsbeteckning,
valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invandring. För
en person som inte är folkbokförd i Sverige får dessutom
uppgift om tidpunkt för utvandring och för anmälan enligt 5
kap. 2 § vallagen (2005:837) behandlas. Lag (2013:1158).

4 § När det gäller en person som avses i 2 § 2 får i
databasen behandlas uppgifter om födelsetid, personnummer,
namn, adress, folkbokföringsort, medborgarskap, födelseort
samt partibeteckning och övriga uppgifter som avses i 6 kap.
1–3 §§ vallagen (2005:837) på valsedlar där personen är
upptagen. Lag (2013:1158).

5 § I databasen får behandlas uppgifter om yrkanden, grunder
och beslut i ett ärende.

6 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §.
En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är
nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för
automatiserad behandling

7 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på
medium för automatiserad behandling endast om regeringen har
meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

8 § Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ha
direktåtkomst till uppgifter som avses i 3-6 §§.

De kommunala valnämnderna får ha direktåtkomst till uppgifter
som avses i 3-5 §§. Lag (2008:1275).

9 § En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om
sig själv i databasen som får lämnas ut till honom, om
regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelat
föreskrifter om det får enskilda ha direktåtkomst till de
uppgifter om kandidater som finns på valsedlar och uppgifter om
valresultat.

Sökbegrepp

10 § Vid sökning i databasen får uppgift om medborgarskap inte
användas som sökbegrepp annat än i fråga om medborgarskap i ett
land inom Europeiska unionen eller i Island eller Norge.

11 § Vid sökning efter handlingar som avses i 6 § får endast
uppgift om namn och personnummer samt uppgifter som avses i 5
kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas
som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses
i 1 kap. 7 § användas. Lag (2009:493).

Gallring

12 § Uppgifter om en person som avses i 2 § 1 skall gallras
senast en månad efter det att det val eller den folkomröstning
som uppgifterna hänför sig till har vunnit laga kraft. Om flera
val hålls samtidigt skall uppgifterna dock gallras senast en
månad efter det att samtliga val har vunnit laga kraft.

Uppgifter om en person som avses i 2 § 2 skall gallras senast
fem år efter utgången av den valperiod som uppgifterna hänför
sig till.

13 § Vad som sägs i 12 § hindrar inte att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att
uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än
som anges i 12 §.

Avgifter

14 § Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ta ut
avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de
närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte
innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd
avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen. Lag (2002:66).

Databas för sametingsvalet

15 § I den centrala valmyndighetens, Sametingets och
länsstyrelsens verksamhet med val enligt 1 kap. 1 § 2 skall det
finnas en samling personuppgifter som med hjälp av
automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för
de ändamål som anges i 1 kap. 4 och 5 §§ (databas för
sametingsvalet). Lag (2004:539).

Innehåll i databasen för sametingsvalet

16 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som

1. har tagits upp i sameröstlängden, eller

2. är kandidater till Sametinget.

Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket
får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.
Lag (2004:539).

17 § Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 1
får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn och
adress. Lag (2004:539).

18 § Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 2
får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn,
adress samt partibeteckning och övriga uppgifter som enligt 3
kap. 10 § sametingslagen (1992:1433) skall finnas på valsedlar
där personen är upptagen. Lag (2004:539).

19 § Vad som sägs i 5-7 §§ om behandling av uppgifter i ett
ärende, behandling av handlingar i ett ärende och utlämnande av
uppgifter till enskilda gäller även databasen för
sametingsvalet. Lag (2004:539).

Direktåtkomst till databasen för sametingsvalet

20 § Den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen och Sametinget
får ha direktåtkomst till de uppgifter som avses i 17-19 §§.
Lag (2004:539).

21 § Vad som sägs i 9 § om en enskilds rätt till direktåtkomst
gäller även databasen för sametingsvalet. Lag (2004:539).

Sökbegrepp vid sökning i databasen för sametingsvalet

22 § Vad som sägs i 10 och 11 §§ om sökbegrepp gäller på
motsvarande sätt vid sökning i databasen för sametingsvalet.
Lag (2004:539).

Gallring i databasen för sametingsvalet

23 § Uppgifter som inte längre behövs för ändamålet med
behandlingen av personuppgifter i databasen skall gallras om
inte något annat följer av andra stycket.

Den slutliga sameröstlängden från varje sametingsval skall
skrivas ut på papper och bevaras. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om
ytterligare bevarande. Lag (2004:539).

Avgifter för utlämnande av uppgifter ur databasen för
sametingsvalet

24 § Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelsen
får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära inskränkning i
rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller
utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.
Lag (2004:539).

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om
information till den registrerade i 23 och 25-27 §§
personuppgiftslagen (1998:204), med den begränsning som anges i
2 §.

2 § Information som skall lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som avses i 2 kap. 6 §, om den enskilde har tagit
del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det skall
dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första
stycket, skall det av informationen framgå att handlingen
behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag eller anslutande författningar.

Överklagande

4 § En myndighets beslut om rättelse och om information som
skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2001:183

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då lagen
(1997:158) om röstlängdsregister skall upphöra att gälla. Den
äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett
register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och
handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av
personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och
uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling
av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställningen anses som en ansökan om information enligt
denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.