Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor

SFS nr
2001:204
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2001-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:948
Upphävd
2006-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:726

Uppgifter

1 § Expertgruppen för EU-frågor skall bedriva och främja
forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska
frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och
objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana
ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av
Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst
inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik.

2 § Expertgruppen skall särskilt

1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och
forskningsprojekt,

2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och
utom landet,

4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Myndighetens ledning

3 § Expertgruppen leds av en styrelse som består av högst 13
personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande. Förordning (2001:726).

Organisation

4 § Expertgruppen har ett kansli som leds av en chef.

5 § Expertgruppen får inrätta beredande och rådgivande organ.

6 § I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall
expertgruppen meddela de närmare bestämmelser som behövs om
myndighetens organisation och formerna för myndighetens
verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på expertgruppen:

26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

8 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

9 § Ärendena avgörs av styrelsen. Den är beslutför när
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

10 § Ärenden som inte behöver avgöras av styrelsen får avgöras
av ordföranden ensam eller av chefen för kansliet. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

12 § Regeringen utser ordförande och andra ledamöter i
styrelsen. Förordnandena ges för en bestämt tid.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

13 § Chef för kansliet och annan personal anställs genom beslut
av expertgruppen.