Medborgarskapsförordning (2001:218)

SFS nr
2001:218
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2001-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:532

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Anmälningar och ansökningar

2 § Anmälningar och ansökningar enligt lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap skall göras skriftligen på formulär som
fastställs av Migrationsverket. Den som gör en anmälan eller
ansökan skall på heder och samvete bekräfta att de uppgifter
som lämnas är sanna.

Till en anmälan eller ansökan skall fogas ett personbevis
eller, för den som inte är folkbokförd i Sverige, en annan
likvärdig handling.

Anmälningar

3 § Anmälningar om svenskt medborgarskap ska ges in till
Migrationsverket, om inte något annat framgår av andra
stycket.

En anmälan enligt 7, 8, 9, 18 eller 19 § lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap som gäller en medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge som är folkbokförd i Sverige ska
ges in till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den som anmälan gäller
är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands
eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den som anmälan
gäller är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller
Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den som anmälan gäller är
folkbokförd i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den som anmälan
gäller är folkbokförd i Västra Götalands eller Hallands
län,
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den som anmälan
gäller är folkbokförd i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den som anmälan
gäller är folkbokförd i Västernorrlands eller Jämtlands län,
och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den som anmälan
gäller är folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens
län. Förordning (2014:532).

4 § En anmälan skall anses gjord samma dag som den kom in till
den myndighet som anges i 3 §.

Ansökningar

5 § Ansökningar om svenskt medborgarskap (naturalisation) och
ansökningar enligt 14 § andra stycket, 15 eller 21 § lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap skall ges in till
Migrationsverket. Om sökanden inte är folkbokförd i Sverige,
skall ansökan dock ges in till en svensk beskickning eller ett
svenskt karriärkonsulat inom vars verksamhetsområde sökanden är
bosatt. En ansökan om naturalisation som gäller en utlänning
som är under 15 år och adopterad av en svensk medborgare skall
alltid ges in till Migrationsverket.

6 § Har upphävts genom förordning (2006:109).

Utredning

7 § Den myndighet hos vilken en anmälan eller ansökan skall ges
in enligt 3 eller 5 § skall göra den utredning som behövs för
ärendets prövning.

8 § När en svensk beskickning eller ett svenskt karriärkonsulat
har gjort en utredning enligt 7 § skall handlingarna i ärendet
sändas till Migrationsverket.

Underrättelse om beslut

9 § När någon har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan
eller naturalisation eller när en ansökan enligt 14 § andra
stycket, 15 eller 21 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
har bifallits, skall den myndighet eller domstol som slutligt
har prövat ärendet skyndsamt underrätta

1. Skatteverket, och

2. den svenska beskickning eller det svenska karriärkonsulat
som tagit emot anmälan eller ansökan.

I underrättelsen skall även anges de barn som förvärvat svenskt
medborgarskap enligt 10 § lagen om svenskt medborgarskap enligt
vad som kan bedömas av handlingarna i ärendet.
Förordning (2003:1021).

Bevis om medborgarskap

10 § När någon har förvärvat svenskt medborgarskap
genom anmälan eller naturalisation ska Migrationsverket
utfärda bevis om svenskt medborgarskap. Om förvärvet skett
genom en anmälan som avses i 3 § andra stycket, ska dock
beviset utfärdas av den länsstyrelse som först har prövat
ärendet. Förordning (2014:532).

Avgifter för vissa ärenden

11 § Avgift tas ut för prövning av anmälan och ansökan enligt
lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap enligt följande:

Ärendeslag Avgift

Anmälan enligt 6–9 §§ lagen om svenskt
medborgarskap 175 kronor

Ansökan om naturalisation

– för en utlänning under 15 år som är
adopterad av en svensk medborgare 175 kronor

– för övriga 1 500 kronor

Anmälan enligt 18 och 19 §§ lagen om svenskt
medborgarskap samt punkt 4 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82)
om svenskt medborgarskap 475 kronor

Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och som fått
flyktingförklaring eller resedokument av en svensk myndighet.

I fråga om uttag av avgift gäller i övrigt bestämmelserna i
11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

För ansökningar som ska ges in till en svensk beskickning
eller ett svenskt karriärkonsulat tas avgift ut enligt
förordningen (1997:691) om avgifter vid
utlandsmyndigheterna. Förordning (2014:532).

Bestämmelser om förhållandet till de övriga nordiska länderna

12 § Bestämmelserna i 17-19 §§ lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap skall tillämpas i förhållande till Danmark,
Finland, Island och Norge.

Bemyndigande

13 § Migrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap och av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2001:218

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001, då
medborgarskapskungörelsen (1969:235) och förordningen
(1977:819) om tillämpning av viss bestämmelse i lagen
(1950:382) om svenskt medborgarskap skall upphöra att gälla.

2014:532

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i
lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller 3 och 11 §§ i
den äldre lydelsen.