Förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten

SFS nr
2001:240
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2001-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:977
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:851

Inledande bestämmelse

1 § Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor
om val och folkomröstning.

Uppgifter

2 § Valmyndigheten skall

– ansvara centralt för genomförandet av allmänna val och
folkomröstningar, och

– i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala
valmyndigheten har enligt lag eller förordning.

3 § Valmyndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställighet av

1. lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet
med val och folkomröstningar,

2. folkomröstningslagen (1979:369), och

3. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela
landet. Förordning (2005:851).

4 § Valmyndigheten leds av en nämnd som ansvarar för
verksamheten. Nämnden består av en ordförande och fyra andra
ledamöter. För ordföranden och övriga ledamöter skall det
finnas ersättare. Förordning (2002:72).

5 § Vid Valmyndigheten finns ett kansli som leds av en
kanslichef. Kanslichefen ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som nämnden
beslutar.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Valmyndigheten:

– 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

– 16 § om medverkan i EU-arbetet,

– 18 § om myndighetens organisation,

– 26 § om ärendenas handläggning,

– 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

– 30 § om ärendeförteckning,

– 31 § om myndighetens beslut, och

– 35 § om överklagande.

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som avses i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

9 § Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna
över till någon som tjänstgör vid kansliet att avgöra
brådskande ärenden eller ärenden som är av sådant slag att de
inte behöver prövas av nämnden. Sådana beslut skall i den
utsträckning nämnden bestämmer anmälas vid nästa sammanträde
med nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller
i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs enligt
9 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

11 § Regeringen utser nämndens ledamöter och deras ersättare
för en bestämd tid.

Kanslichefen anställs av regeringen.

Valmyndigheten anställer övrig personal.