Lag (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

SFS nr
2001:25
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:648

1 § Vid handläggningen av mål i de allmänna
förvaltningsdomstolar som regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Domstolsverket bestämmer, får videokonferens
användas på försök i enlighet med vad som föreskrivs i denna
lag.

2 § Sökande eller klagande och den som har att svara i målet
får delta i muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol
genom videokonferens

1. om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med partens
inställelse och övriga omständigheter, eller

2. om den muntliga förhandlingen annars skulle medföra
kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande
till betydelsen av att parten inställer sig i rättssalen.

3 § Bevisning får tas upp genom videokonferens

1. om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och
övriga omständigheter, eller

2. om bevisupptagning enligt reglerna i
förvaltningsprocesslagen (1971:291) skulle medföra kostnader
eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till
betydelsen av att bevisningen tas upp på ett sådant sätt.

4 § I fråga om den som kallas till muntlig förhandling genom
videokonferens gäller inte bestämmelserna i
förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kallelser och
förelägganden och om påföljder vid utevaro. Kallelse till
muntlig förhandling genom videokonferens skall ske på det sätt
som rätten finner lämpligt.

Den som har kallats att delta i en muntlig förhandling genom
videokonferens men som motsätter sig att delta på detta sätt,
har rätt att inställa sig i rättssalen.

Den som deltar i en muntlig förhandling genom videokonferens
med stöd av denna lag skall anses ha inställt sig inför rätten.

5 § Den som har kallats till en muntlig förhandling genom
videokonferens har rätt till ersättning i enlighet med vad som
sägs i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

6 § Utan hinder av det förbud mot fotografering som följer av
16 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får videokonferens
användas i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.