Förordning (2001:255) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling

SFS nr
2001:255
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:605
Upphävd
2008-11-01

1 § Denna förordning tillämpas på avtal som ingås mellan två
eller flera företag (avtalsparterna) om villkoren för hur de
skall bedriva

1. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller
metoder och gemensamt utnyttjande av resultaten av detta,

2. gemensamt utnyttjande av resultaten av sådan forskning och
utveckling avseende produkter eller metoder som bedrivits
gemensamt inom ramen för ett tidigare ingånget avtal mellan
samma parter, eller

3. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller
metoder utan gemensamt utnyttjande av resultaten.

2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller
för avtal om forskning och utveckling gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

Undantaget gäller i den mån som avtalen innehåller
konkurrensbegränsningar som omfattas av 6 § konkurrenslagen.

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om
tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om
forskning och utveckling2 på motsvarande sätt, med undantag av
artiklarna 1.1, 4.2 samt 7-9.

Dock skall i artikel 3-5 “artikel 1” bytas mot “2 § i förening
med 1 §”. Vidare skall i artikel 5.1 e, g och i-j uttrycken “på
den inre marknaden” och “inom den inre marknaden” ersättas med
“i landet” samt i punkt j “gemenskapen” ersättas med “landet”.
Slutligen skall i artikel 4.1 “Om de deltagande företagen inte
är konkurrerande företag, skall undantag enligt artikel 1”
ersättas med “Undantaget enligt artikel 1 skall”.

Övergångsbestämmelser

2001:255

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och gäller
till utgången av december 2010.

2. För tiden intill utgången av juni 2002 skall förordningen
(1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen
(1993:20) för avtal om forskning och utveckling, som gäller
till utgången av juni 2001, fortfarande tilllämpas på avtal som
gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om avtalet inte
uppfyller villkoren i den här förordningen men villkoren i den
äldre förordningen.