Förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

SFS nr
2001:286
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:390
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:942

Uppgifter

1 § Specialpedagogiska institutet skall i specialpedagogiska
frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ge
råd och stöd till huvudmän med ansvar för

– förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,

– utbildning inom det offentliga skolväsendet,

– sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn
enligt 9 kap. skollagen (1985:1100),

– sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen,
och

– utbildning som motsvarar förskoleklassen och inte bedrivs av
en godkänd fristående skola.

Institutet skall därutöver bedriva undervisning för barn och
ungdomar som enligt 10 kap. 3 a § skollagen får utbildning vid
ett särskilt resurscenter och för barn och ungdomar som avses i
punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1999:886) om ändring i skollagen.

Med funktionshinder avses i denna förordning fysiska
funktionshinder, medicinskt, psykiskt eller neurologiskt
betingade funktionsnedsättningar, svåra läs- och
skrivsvårigheter (dyslexi) samt utvecklingsstörning och andra
funktionshinder som avses i 1 kap. 16 § skollagen.
Förordning (2004:202).

2 § Institutet skall särskilt

– svara för specialpedagogisk rådgivning,

– arrangera och medverka i kompetensutveckling,

– sprida information till de huvudmän som avses i 1 § och till
vårdnadshavare,

– bedriva och medverka i specialpedagogisk
utvecklingsverksamhet,

– samla in och förmedla forskningsresultat inom området,

– ta initiativ till och delta i internationell samverkan,

– samverka med de huvudmän som avses i 1 §, landstingens
habilitering för barn och ungdom, den specialpedagogiska
utbildningen inom lärarutbildningen, Statens skolverk,
Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för
flexibelt lärande och andra myndigheter som har ansvar inom
handikappområdet, samt

– samråda med handikapporganisationerna. Förordning (2002:1170).

3 § Institutet skall inom ramen för den rådgivande verksamheten
erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för

1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med
synskada och ytterligare funktionshinder,

2. barn och ungdomar med grav språkstörning,

3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är
utvecklingsstörda, och

4. barn och ungdomar som är dövblindfödda.

Vid ett resurscenter får även ingå specialpedagogisk träning. I
verksamheten vid ett resurscenter skall ingå information till
och utbildning av lärare och annan personal samt av
vårdnadshavare.

Utredning och träning får vid behov även omfatta barn som inte
har börjat i de verksamheter som avses i 1 §.

4 § För sådana barn och ungdomar som avses i punkterna 2, 3, 7
och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om
ändring i skollagen (1985:1100) skall institutet vara den
styrelse som avses i 7 kap. 5 § skollagen.

5 § Har upphävts genom förordning (2002:239).

6 § Institutet skall främja utveckling, anpassning,
framställning och distribution av läromedel för barn, ungdomar
och vuxna med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet
samt för barn och ungdomar med funktionshinder inom motsvarande
utbildningar med enskild huvudman. I den utsträckning behoven
inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden
får institutet också på egen hand utveckla, anpassa, framställa
och distribuera sådana läromedel.

Institutet skall även informera om lämpliga läromedel som finns
på marknaden. Förordning (2004:202).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:942).

Myndighetens ledning

8 § Generaldirektören är chef för institutet.

9 § Institutets styrelse består av högst nio ledamöter,
generaldirektören inräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Andra ledamöter än generaldirektören utses av regeringen för
högst fyra år.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen ska pröva om institutets verksamhet bedrivs
effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå
generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta

1. om institutets årsredovisning och budgetunderlag,

2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsrapporter och den redovisning som institutet ska lämna
till regeringen enligt 10 a §,

3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller
landsting, och

4. i strategiska frågor om inriktning av och resurser i
verksamheten inom ramen för gällande uppdrag och anslag.
Förordning (2007:942).

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

10 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över institutets
årsredovisning innehåller någon invändning, ska institutet
redovisa för regeringen vilka åtgärder institutet har vidtagit
eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att
revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:942).

Organisation

11 § Institutets huvudkontor skall ligga i Härnösand.

Regionkontor skall finnas i Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg
och Malmö. Vid varje regionkontor skall det finnas en
regionchef.

Vid institutet skall det finnas sådana resurscenter som avses i
1 och 3 §§.

12 § För ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar
som avses i 1 § andra stycket skall det finnas en rektor.
Förordning (2004:202).

12 a § Inom institutet finns ett läromedelsråd som skall
ansvara för att tillgången till och tillgängligheten av
läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
främjas.

Rådet skall se till att

1. behovsanalyser görs,

2. utvecklingsarbete bedrivs inom prioriterade områden,

3. teknikutvecklingen bevakas och att ny teknik tas till vara i
utvecklingen av läromedel för funktionshindrade,

4. forsknings- och utvecklingsarbete bevakas, samt

5. institutet ger råd till läromedelsproducenterna i fråga om
läromedel för funktionshindrade.

Rådet beslutar om fördelningen av institutets medel för
läromedelsproduktion och har ansvar för att fördela statligt
stöd till utveckling, anpassning, framställning och
distribution av läromedel för funktionshindrade.

Rådet skall fullgöra sina uppgifter på ett sätt som stimulerar
läromedelsproduktion på den kommersiella läromedelsmarknaden.
Förordning (2004:202).

12 b § Läromedelsrådet består av högst nio ledamöter.
Generaldirektören är rådets ordförande. Regeringen utser övriga
ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:202).

12 c § Läromedelsrådet är beslutfört när ordföranden och minst
hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.
Förordning (2004:202).

13 § Institutet bestämmer i övrigt självt sin organisation.

Ärendenas handläggning

14 § Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras
av styrelsen, personalansvarsnämnden eller någon annan enligt
specialskoleförordningen (1995:401).

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som
avses i 10 § andra stycket 1 och 2. Förordning (2007:942).

Behörighet till vissa anställningar

15 § Behörig som rektor är den som uppfyller kraven i 2 kap.
2 § skollagen (1985:1100).

16 § Vid anställning av lärare vid resurscentren skall 2 kap.
3, 4 och 5 §§ skollagen (1985:1100) tillämpas.

Personalföreträdare

17 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:942).

Rådgivande organ

18 § Vid institutet skall det finnas en samrådsgrupp med
företrädare för de funktionshindrades intresseorganisationer.
Samrådsgruppens sammansättning bestäms av institutet.

Rätt att ta ut ersättning

19 § Institutet har rätt att ta ut ersättning för sådana varor
och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

20 § Beslut som rektor eller lärare har meddelat enligt
föreskrifter i specialskoleförordningen (1995:401) får inte
överklagas. Förordning (2007:942).

2007:942

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande
gälla för Specialpedagogiska institutet med undantag av 2, 4,
5, 11-13, 15, 17, 21, 27, 28 och 33-35 §§.