Förordning (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

SFS nr
2001:309
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1214
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:155

Uppgifter

1 § Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa
och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt skall fästas
vid insatser för de grupper som är utsatta för de största
hälsoriskerna. Verksamheten skall stå på vetenskaplig grund.

Statens folkhälsoinstitut skall ansvara för sektorsövergripande
uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet,
vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier på
området och ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-,
narkotika- och tobaksområdena.

2 § Statens folkhälsoinstitut skall särskilt

1. analysera utvecklingen av folkhälsan med utgångspunkt i de
faktorer som påverkar denna,

2. förse regeringen med information och med underlag för
beslut,

3. ställa samman och till kommuner och landsting sprida
forskningsresultat om metoder och strategier inom
folkhälsoområdet,

4. samarbeta med myndigheter som har uppgifter inom institutets
ansvarsområden,

5. svara för tillståndsgivning, tillsyn och föreskrifter i
enlighet med vad som anges i alkohollagen (1994:1738) och lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

6. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av
sådana varor som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll
av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

7. svara för tillsyn och föreskrifter i enlighet med vad som
anges i tobakslagen (1993:581),

8. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-,
narkotika- och tobaksområdena,

9. följa och aktivt medverka i det internationella
folkhälsoarbetet.

Statens folkhälsoinstitut skall ha ansvar för kontrollen av
dokument m.m. och meddela föreskrifter, som har anknytning till
kontrollen, för vintransporter i enlighet med vad som anges i
förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter.

Statens folkhälsoinstitut skall vara nationell enhet för
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (ECNN). Förordning (2006:155).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
folkhälsoinstitut med undantag av 4, 11-14, 22, 33 och 35 §§.

Myndighetens ledning

4 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Statens folkhälsoinstitut.

Överklagande

6 § Statens folkhälsoinstituts beslut i ärenden om fördelning
av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I
övrigt gäller 35 § verksförordningen (1995:1322).