Tobaksförordning (2001:312)

SFS nr
2001:312
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:832

1 § Denna förordning ansluter till tobakslagen (1993:581). De
uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse
i denna förordning.

2 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar
till tobaksvaror enligt 9 § tobakslagen (1993:581),

2. gränsvärden för sådana skadliga ämnen som tobaksvaror får
innehålla eller ge upphov till enligt 18 § tobakslagen,

3. mätning och övervakning av gränsvärden enligt 18 §
tobakslagen, och

4. hur kontrollköp ska genomföras enligt 22 a § tobakslagen.
Förordning (2014:832).

3 § Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska årligen
till Folkhälsomyndigheten lämna en förteckning för varje
märke och typ av tobaksvara över alla ingredienser och
kvantiteter av dessa som används vid tillverkningen av varan.
Varje ingrediens som ingår i varan ska anges i förteckningen
i fallande viktordning. Förteckningen ska åtföljas av

1. en förklaring med skälen till att sådana ingredienser
ingår i denna tobaksvara,

2. en förklaring om ingrediensernas funktion och kategori,
samt

3. de toxikologiska uppgifter som är tillgängliga för
tillverkaren eller importören när det gäller dessa
ingredienser i deras förbrända eller oförbrända form,
särskilt när det gäller deras effekter på hälsan, och med
beaktande bland annat av de beroendeframkallande
effekterna.

Folkhälsomyndigheten ska sprida den information
som avses i första stycket till konsumenter. Uppgift som
utgör företagshemlighet ska inte spridas.
Förordning (2013:898).

4 § Folkhälsomyndigheten ska årligen till Europeiska
kommissionen översända sådan information som avses i 3 §
första stycket. Förordning (2013:898).

5 § Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen
(1993:581) skall vara så utformade och ventilerade att rök inte
sprids till övriga delar av serveringsstället.
Förordning (2004:972).