Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar

SFS nr
2001:331
Departement/myndighet
Finansdepartementet SF
Utfärdad
2001-05-31

Vid utgången av juni 2001 upphör följande föreskrifter och
bindande förklaringar från Riksskatteverket att gälla:

1. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:5) om preskription
av skatt för vars uttagande handräckning begärts i Sverige
enligt gällande handräckningsavtal med Finland.

2. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:8) Ansökan från
Föreningen Sweden Models, Malmö, om förklaring rörande frågan
om skyldighet för föreningen att verkställa skatteavdrag vid
utbetalning av lön.

3. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:3) om beskattning
av s.k. gränsgångare mellan Sverige och Norge.

4. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:13) om bindande
förklaring angående skatteavdrag för semesterlön för s.k.
privilegierad frånvaro.

5. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:16) om
föreskrifter rörande beräkning och debitering av skatt för
fysiska personer och dödsbon.

6. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:7) om bindande
förklaring angående avdrag för preliminär A-skatt för vissa
ersättningar till arbetstagare.

7. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:10) om bindande
förklaring angående skatteavdrag på vissa pantförskrivna
livräntor.

8. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1975:13) om bindande
förklaring beträffande skatteavdrag vid utbetalning av lön till
vissa stuveriarbetare i Stockholm.

9. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1977:8) om skatteavdrag
på semesterersättning, utbetalad genom Glasmästeriförbundets
Semesterkassa, m.m.

10. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1979:11) om
skatteavdrag på garantibelopp enligt lagen om statlig
lönegaranti vid konkurs.

11. Riksskatteverkets bindande förklaring (RSFS 1980:58)
beträffande utländskt företags skyldighet att göra skatteavdrag
på lön till anställda.

12. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1983:14) om förfrågan
till myndighet vid offentlig upphandling.

13. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1983:16) om
avräkning av skatter och avgifter i samband med återbetalning
av mervärdeskatt.

14. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:47) om
avdrag för kostnad för resor mellan bostad och arbetsplats.

15. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:39) om särskilt
postgirokonto för inbetalning av mervärdeskatt.