Lag (2001:333) om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar

SFS nr
2001:333
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-05-31

Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar
från Centrala uppbördsnämnden (CUN) att gälla:

1. CUN 1946:3 Tolkning av uttrycket “sådan pension eller
livränta från försäkringsanstalt, som uppgår till högst 1.200
kronor för år” i 10 § och 46 § 2 mom. uppbördsförordningen.

2. CUN 1946:7 Tolkning av uttrycket “betydande del av
inkomsten” respektive “betydande inkomst” i 3 §
uppbördsförordningen.

3. CUN 1946:11 Löneavdrag enligt skattetabell, då lönen är
beräknad för del av i skattetabellerna upptagna löneperioder.

4. CUN 1946:19 Fråga om löneavdrag för s.k.
provisionsförsäljare.

5. CUN 1946:24 Är hemslöjdsförening att betrakta som
arbetsgivare i uppbördsförordningens mening gentemot s.k.
hemslöjdare.

6. CUN 1946:25 Fråga om löneavdrag för s.k. hemarbetare.

7. CUN 1946:26 Tolkning av uttrycken “huvudsaklig”
arbetsanställning och “huvudsaklig” inkomst av tjänst i 3 §
uppbördsförordningen.

8. CUN 1947:11 Löneavdrag å lön, som utbetalas efter det
anställning upphört.

9. CUN 1947:12 Fråga om löneavdrag å semesterersättning som
utbetalas genom byggnadsindustriförbundets semesterkassa.

10. CUN 1947:14 När kan en arbetsgivare anses hava skälig
anledning att underlåta att verkställa löneavdrag för en
arbetstagare som har flera anställningar?

11. CUN 1947:15 Uttagande av preliminär skatt och skyldigheten
att verkställa löneavdrag vid vissa avtal inom
byggnadsbranschen.

12. CUN 1947:22 Skall preliminär A-skatt beräknas jämväl å
inkomst av bisyssla, om beloppet utbetalas av den huvudsakliga
arbetsgivaren?

13. CUN 1947:28 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare
anställning.

14. CUN 1947:29 Löneavdrag för föreståndare för svenska
pressbyråns kiosker.

15. CUN 1947:32 Skyldighet för lokal skattemyndighet att
utfärda debetsedel å preliminär skatt för i riket icke
mantalsskriven person.

16. CUN 1947:35 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare
anställning.

17. CUN 1947:36 Beräkning av löneavdrag å övertidsersättning
för skattskyldig med preliminär A-skatt.

18. CUN 1947:37 Beräkning av preliminär A-skatt för
skattskyldig, som åtnjuter lön och provision.

19. CUN 1947:40 Fråga om löneavdrag för s.k.
provisionsförsäljare.

20. CUN 1947:42 Löneavdrag å semestermedel för arbetstagare
inom måleri- samt bleck- och plåtslagerifacken.

21. CUN 1947:50 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare
anställning samt fråga om arbetsgivares ansvar för
arbetstagarens skatt vid sådan anställning.

22. CUN 1947:54 Beräkning i visst fall av preliminär A-skatt å
sammanlagda inkomsten av arbetsanställningar hos olika företag
med nära samband med varandra.

23. CUN 1947:68 B. Fråga om och i vad mån löneavdrag skall
verkställas å avlöning till personer, anställda i Sverige av
utländskt företag.

24. CUN 1948:2 Sättet för beräkning av löneavdrag enligt
skattetabell för arbetstagare med månadslön men med anställning
endast under del av månad. Särskild föreskrift för sjömän.

25. CUN 1948:6 Vid beräkning av preliminär A-skatt för
droskchaufförer skall i inkomsten inräknas jämväl uppburna
drickspenningar.

26. CUN 1948:7 Fråga om skyldighet för arbetsgivare att under
januari månad ett år beräkna preliminär A-skatt enligt det nya
årets skattetabeller; tillika fråga om omräkning av skatten
enligt nämnda tabeller, då dessa komma arbetsgivaren tillhanda,
därest skatten under januari månad beräknats enligt föregående
års skattetabeller. Fråga jämväl om löneavdrag för i mars månad
förfallande preliminär B-skatt.

27. CUN 1948:11 Beräkning i visst fall av preliminär A-skatt å
sammanlagda inkomsten av olika befattningar inom borgerlig och
kyrklig kommun.

28. CUN 1949:2 A. Har vid ett eller flera avlöningstillfällen
därå belöpande kvarstående skatt icke kunnat avdragas till
fullo, skall arbetsgivaren vid senare avlöningstillfällen under
avdragsperioden verkställa löneavdrag för den resterande
kvarstående skatten. Samma skyldighet gäller beträffande
preliminär B-skatt men icke beträffande preliminär A-skatt.

29. CUN 1949:2 B. Om löneavdrag för kvarstående skatt och
preliminär skatt under en avdragsperiod icke förslå till
gäldande av både den kvarstående och den preliminära skatten,
skall i första hand den kvarstående skatten täckas. Uppkommer
härigenom brist i löneavdragen för preliminär A- eller B-skatt,
skall arbetsgivaren icke under nästa avdragsperiod göra
särskilt löneavdrag för att täcka bristen i den preliminära
skatten.

30. CUN 1949:2 C. Då arbetstagare nyanställts under en
avdragsperiod, har fråga uppstått om fördelning av kvarstående
skatt å de återstående avlöningstillfällena under
avdragsperioden.

31. CUN 1949:3 Fråga om dels befrielse för arbetsgivare från
skyldighet att verkställa löneavdrag för kvarstående skatt vid
oregelbundet inträffande avlöningstillfällen och dels jämnast
möjliga fördelning av sådan skatt å avlöningstillfällena under
avdragsperiod.

32. CUN 1949:6 Fråga om löneavdrag, då lön uttages genom
utmätningsman för verkställighet av domstols dom.

33. CUN 1949:12 Har kvarstående skatt icke erlagts under
vederbörlig uppbördstermin, skall löneavdrag för skatten icke
därefter verkställas.

34. CUN 1949:13 Löneavdrag verkställes icke för B-skatt och
kvarstående skatt å lön, som utbetalas efter det anställning
upphört.

35. CUN 1949:17 Angående flera arbetsgivares ansvarighet för
samma arbetstagares skatt. Därjämte fråga om löneavdrag för
kvarstående skatt, då arbetstagare nyanställts under
avdragsperiod.

36. CUN 1950:3 Vid utdelning i konkurs till konkursborgenär på
grund av lönefordran hos konkursgäldenären skall löneavdrag
verkställas även om konkursborgenären övertagit fordringen av
arbetstagare. Fråga om löneavdragets beräkning, då i rättegång
före konkursen lönefordringen nedsatts med det beräknade
skattebeloppet.

37. CUN 1950:7 A. Innan lokal skattemyndighet beträffande viss
skattskyldig meddelar beslut om befrielse från eller
nedsättning av löneavdrag, har myndigheten att verkställa
utredning om den skattskyldiges inkomstförhållanden. Sedan
myndighetens beslut meddelats, föreligger icke skyldighet för
den skattskyldiges huvudsakliga arbetsgivare att taga hänsyn
till annan inkomst än den som den skattskyldige uppbär från
nämnda arbetsgivare i vidare mån än vad som må hava särskilt
angivits i myndighetens beslut.

38. CUN 1950:7 B. Beslut, varom här ovan förmäles, för visst
inkomstår må tillämpas under januari och, under vissa
omständigheter, jämväl under februari månader påföljande
inkomstår. Fråga tillika om omräkning av löneavdraget sedan det
blivit känt för arbetsgivaren, att befrielse från eller
nedsättning av löneavdrag icke skall tillämpas under det
följande inkomståret eller att nedsättningen skall beräknas
enligt förändrade grunder.

39. CUN 1950:7 C. Löneavdrag för kvarstående skatt kan
underlåtas om utbetalad pension är av sådan storlek att
löneavdrag för preliminär skatt icke skall verkställas därå.

40. CUN 1950:9 Angående återbetalning i visst fall av felaktigt
inbetald preliminär skatt.

41. CUN 1950:10 Kapellmästare har träffat avtal med Folkets
Parkers Centralstyrelse om att med en av kapellmästaren ledd
orkester, vars särskilda medlemmar anställas av denne, under
viss tid utföra musikalisk underhållning på olika platser mot
en viss garantisumma jämte resekostnader. Centralstyrelsen
utbetalar icke arvode till kapellmästaren eller enskilda
orkestermedlemmar. Kapellmästaren har i uppbördshänseende
ansetts såsom arbetsgivare i förhållande till
orkestermedlemmarna.

42. CUN 1950:16 Fråga om löneavdrag för s.k.
provisionsförsäljare.

43. CUN 1951:2 Fråga huruvida skälig anledning föreligger för
arbetsgivare att underlåta att verkställa löneavdrag för
arbetstagare, som uppger sig ha annan huvudsaklig arbetsgivare.

44. CUN 1951:4 Fråga om löneavdrag för s.k. “free lancers”.

45. CUN 1951:6 En byggnadsentreprenör, som åtagit sig
byggnadsentreprenad för en byggherre, har gått i konkurs.
Byggherren har beslutat fullfölja byggnadsarbetena i egen regi
och i samband därmed övertagit och till byggnadsarbetarna
utbetalat viss del av deras hos entreprenören innestående
lönefordringar. Med avseende å dessa lönefordringar har
byggherren icke ansetts såsom arbetsgivare i
uppbördsförordningens mening i förhållande till arbetarna utan
byggnadsentreprenörens förpliktelse enligt uppbördsförordningen
åvila konkursboet beträffande de avsedda beloppen. Vid
utdelning i konkursen till fordringsinnehavaren på grund av
samma lönefordringar skall därför löneavdrag verkställas.

46. CUN 1951:8 Fråga om löneavdrag för s.k.
provisionsförsäljare.

47. CUN 1952:9 Fråga om skyldighet för uppdragsgivare att
verkställa löneavdrag å ersättning till person, som åtagit sig
att mot avtalad ersättning utföra visst schakt- och
grävningsarbete medelst tillhandahållande av maskiner och
arbetskraft.

48. CUN 1953:11 Angående rätt att vid beräkning av preliminär
A-skatt avdraga kostnad för mätning av ackordsarbete.

49. CUN 1953:15 Fråga om skatteavdrag för vissa
provisionsförsäljare.

50. CUN 1954:3 Fråga om skatteavdrag för vissa s.k.
hemarbetare.

51. CUN 1954:7 Fråga om skatteavdrag för s.k.
provisionsförsäljare.

52. CUN 1954:10 Fråga om skatteavdrag för vissa s.k.
hemarbetare.

53. CUN 1954:12 Fråga om skatteavdrag för s.k.
provisionsförsäljare.

54. CUN 1954:15 Angående skatteavdrag å lön till missionär
under tid, denne vistas i Sverige för vila och rekreation.

55. CUN 1955:1 Arbetsgivare har underlåtit att redovisa belopp,
som vid skatteavdrag för kvarstående skatt innehållits utöver
arbetstagaren påförd sådan skatt. Fråga dels huruvida
arbetsgivaren är gentemot statsverket ansvarig för nämnda
belopp dels och huruvida beloppet skall av länsstyrelsen
återbetalas till arbetstagaren.

56. CUN 1955:2 Fråga om skatteavdrag för ett företags
distriktschefer och underombud.

57. CUN 1955:4 Fråga huruvida viss i försäkringsbranschen
verksam skattskyldig bör erlägga preliminär A-skatt eller
preliminär B-skatt.

58. CUN 1955:5 Fråga om skatteavdrag för reservanställd
militärpersonal, som fullgör personalen under fredstid
åliggande tjänstgöring.

59. CUN 1955:6 Fråga om skatteavdrag å semesterersättning, som
utbetalas genom väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbunds
semesterkassa.

60. CUN 1955:17 Fråga om skatteavdrag för innehavare av vissa
s.k. agenturfirmor och deras underombud.

61. CUN 1956:2 Fråga huruvida skyldighet föreligger för en
fastighetsägareförening att verkställa skatteavdrag för en
person, som enligt kontrakt åtagit sig att bortföra sopor m.m.
från medlemmarnas fastigheter, och för dennes medhjälpare.

62. CUN 1956:3 En s.k. provisionsförsäljare, för vilken
debetsedel å preliminär A-skatt utfärdats, gottgör sig
provision ur belopp, som han uppbär vid avyttring av gods som
kunderna lämnat som dellikvid. Fråga hur skatteavdrag skall
verkställas, då provision uppbäres på angivet sätt.

63. CUN 1956:4 Fråga huruvida vissa agenter för Singer Co.
Symaskins Aktiebolag skola erlägga preliminär A-skatt eller
preliminär B-skatt.

64. CUN 1956:7 Fråga om skatteavdrag i visst fall för
arbetstagare, vilka utfört arbete i arbetslag (såglag).

65. CUN 1960:1 En firma anvisar i egenskap av skeppsklarerare
vaktmän att tjänstgöra vid fartyg, då dessa anlöpa viss hamn i
Sverige. Fråga om vem som skall anses som arbetsgivare i
uppbördsförordningens mening i förhållande till dessa vaktmän.

66. CUN 1960:3 Fråga om skatteavdrag å semesterersättning, som
utbetalas genom Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbunds
semesterkassa.

67. CUN 1960:5 Angående huruvida vissa försäljare av
musikinstrument och andra musikvaror böra påföras preliminär A-
eller B-skatt.

68. CUN 1960:10 Fråga rörande hur skatteavdrag för preliminär
A-skatt skall beräknas för arbetstagare, som åtnjuter förmån av
s.k. “fri skatt”.