Tillkännagivande (2001:352) om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
2001:352
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:445
Upphävd
2007-07-01

Rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i
medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur träder i kraft den 31 maj 2001. Förordningen,
som gäller mellan EU:s medlemsstater med undantag av Danmark,
finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
(EGT L 160, 30.6.2000, s. 37).

1 § Regeringen har utsett Justitiedepartementet till mottagande
organ enligt artikel 2.2 i förordningen, med behörighet att ta
emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat.

2 § Sändande organ enligt artikel 2.3 i förordningen är
domstolar, kronofogdemyndigheter samt andra svenska myndigheter
som skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.

3 § Översändande av handlingar till Sverige kan ske genom post,
bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda
fallet, på annat sätt.

4 § Standardformulär som används för framställningar till
Sverige kan fyllas i på svenska eller engelska.

5 § Regeringen har utsett Justitiedepartementet till central
enhet enligt bestämmelser i artikel 3 i förordningen, med
ansvar för att ge information till de sändande organen, att
söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när handlingar
översänds för delgivning samt att, i undantagsfall och på
begäran av sändande organ, vidarebefordra en framställning om
delgivning till behörigt mottagande organ.

6 § Sverige tillämpar inte bestämmelsen i artikel 9.2 i
förordningen om dag för delgivning.

7 § Svenska myndigheter är inte skyldiga att biträda vid
delgivning om handlingar översänds av enskilda personer enligt
artikel 15.1 i förordningen.