Förordning (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

SFS nr
2001:36
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-02-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:872

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få
statsbidrag till kostnader för personalförstärkningar i
förskoleklassen, grundskolan, särskolan, fritidshemmen och
gymnasieskolan.

2 § Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder.

Med bidragsår avses tiden den 1 juli-30 juni nästa kalenderår.

Villkor för statsbidrag

3 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används
till personalförstärkningar som syftar till att ge barn och
ungdomar ökade möjligheter att nå målen för utbildningen eller
verksamheten. Bidraget får även användas dels för att öka
personaltätheten i kommuner med vikande elevunderlag, dels för
att motverka en minskning av personaltätheten i kommuner som
ingått överenskommelse med staten genom Kommundelegationen,
Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens
bostadskreditnämnd.

Statsbidrag som syftar till att motverka en minskning av
personaltätheten i kommuner som ingått överenskommelse med
staten genom Kommundelegationen får inte lämnas för senare tid
än den 31 december 2004.

För de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni
2005 och den 1 juli 2005-den 30 juni 2006 får upp till en
fjärdedel av den bidragsram som har fastställts för kommunen
enligt 4 § första meningen även användas för att motverka en
minskning av personaltätheten i kommuner med ökande
elevunderlag.

Vid bedömningen av om en kommun skall tilldelas statsbidrag för
den del av bidragsåret den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 som
avser tiden den 1 januari-den 30 juni 2005 skall
personaltätheten jämföras med personaltätheten läsåret
2003/2004. Samma jämförelse skall göras vid bedömningen av om
statsbidrag skall tilldelas för det bidragsår som avser tiden
den 1 juli 2005-den 30 juni 2006. Vid beräkning av kommunens
personaltäthet läsåret 2003/2004 får bortses från de
personalförstärkningar från och med den 1 juli 2001 som har
finansierats med andra medel än statsbidrag enligt denna
förordning. Förordning (2005:872).

3 a § Om det i en kommun finns ungdomar som omfattas av den
fastställda bidragsramen enligt 4 § första meningen, och som
fullgör sin gymnasieutbildning i en annan kommun
(skolkommunen), får dessa kommuner träffa en överenskommelse
för de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni
2005 och den 1 juli 2005-den 30 juni 2006, som innebär att
statsbidrag som avser dessa ungdomar överförs till
skolkommunen.

För statsbidrag som har överförts enligt första stycket skall
bestämmelserna i 5 § om rekvisition tillämpas på båda
kommunerna. För sådant statsbidrag skall vidare 8 § tillämpas
på skolkommunen. Förordning (2004:563).

Beräkning av statsbidrag

4 § För varje kommun fastställs en bidragsram som beräknas på
grundval av antalet barn och ungdomar i åldersgruppen 6-18 år i
kommunen kalenderåret före bidragsåret. Vid beräkningen av
statsbidraget skall hänsyn tas till omfattningen av de åtgärder
enligt 3 § som kommunen planerar.

Rekvisition och utbetalning

5 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter
rekvisition. Vid rekvisitionen skall kommunen ange vilka
åtgärder enligt 3 § som bidraget är avsett att användas till.
Om kommunen har träffat en sådan överenskommelse som avses i
3 a § skall även detta anges vid rekvisitionen.
Förordning (2004:563).

Uppföljning och utvärdering

6 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna
av statsbidraget.

Skolverket skall sprida information om hur statsbidraget
används i kommunerna.

7 § En kommun som har fått statsbidrag enligt denna förordning
skall årligen till Statens skolverk redovisa de åtgärder enligt
3 § som vidtagits under det gångna bidragsåret med stöd av
bidraget.

Innehållande av statsbidrag och återkrav

8 § Om en kommun inte genomför de åtgärder för vilka
statsbidrag har lämnats får Statens skolverk besluta att bidrag
helt eller delvis skall hållas inne från kommande
utbetalningar. Om statsbidrag har lämnats under de bidragsår
som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 eller den 1
juli 2005-den 30 juni 2006 får Skolverket under samma
förutsättningar i stället helt eller delvis kräva tillbaka
bidraget. Förordning (2004:563).

Bemyndigande

9 § Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2002:767

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

Beslut att hålla inne bidrag enligt 8 § skall inte meddelas i
fråga om statsbidrag som betalats ut enligt äldre bestämmelser,
om bidrag skulle ha lämnats enligt 3 § i dess nya lydelse.

2004:727

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004. Den skall
dock tillämpas från och med den 1 juli 2004.