Förordning (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

SFS nr
2001:362
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1344
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1453

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag får lämnas enligt denna förordning till den som
bedriver

1. studier i mindre omfattning på grundskole- eller
gymnasienivå,

2. studier i mindre omfattning om funktionshinder, och

3. studier i vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux).

Det finns bestämmelser om bidrag till den som bedriver studier
i mindre omfattning i 4-18 §§, om bidrag till den som bedriver
studier i särvux i 19-23 §§ samt vissa gemensamma bestämmelser
i 24-30 §§.

2 § Bidrag enligt 4-18 §§ handhas av Landsorganisationen i
Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Om
bidraget avser sådana studier på grundskole- eller gymnasienivå
som är särskilt anpassade för studerande med funktionshinder
eller avser studier om funktionshinder enligt 8 § 2, handhas
det i stället av Socialstyrelsens institut för särskilt
utbildningsstöd. Om bidraget avser alfabetisering i samiska
enligt 8 § 1 handhas det i stället av Sametinget.

Bidrag enligt 19-23 §§ handhas av Socialstyrelsens institut för
särskilt utbildningsstöd. Förordning (2006:395).

3 § Med prisbasbelopp avses i denna förordning det
prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

Bidrag för studier i mindre omfattning

4 § Syftet med bidraget till studerande på grundskole- och
gymnasienivå är att rekrytera personer med kort tidigare
utbildning till studier i mindre omfattning och att stimulera
till fortsatta studier.

Syftet med bidraget för studier om funktionshinder är att öka
kunskapen om det egna funktionshindret och förbättra
funktionshindrades möjligheter att ta del i samhällslivet som
andra.

5 § Bidrag får lämnas i form av korttidsbidrag och
internatbidrag.

Utbildning

6 § Korttidsbidrag får lämnas till en studerande som i Sverige
deltar i

1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel
som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap. skollagen
(1985:1100) eller utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt
lärande, eller

3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.
Förordning (2001:1211).

7 § Internatbidrag får lämnas till en studerande som i Sverige
deltar i

1. kurs vid en sådan folkhögskola som avses i förordningen
(1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,

2. utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande,
eller

3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.
Förordning (2001:1211).

8 § Bidrag får lämnas

1. för studier i svenska, engelska, matematik eller
samhällsorienterande ämnen samt för alfabetisering i samiska på
grundskole- eller gymnasienivå, och

2. för studier om funktionshinder. Förordning (2006:395).

Ålder

9 § Bidrag får lämnas längst till och med det kalenderår då den
studerande fyller 64 år.

Urval

10 § Bidrag lämnas inom ramen för anvisade medel.

Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla sökande,
skall bidrag för studier på grundskole- eller gymnasienivå i
första hand lämnas till den som saknar treårig utbildning från
gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. I övrigt skall
hänsyn tas till de sökandes behov av utbildning.

Tid som bidrag får lämnas för

11 § Vid studier på heltid får korttidsbidrag lämnas om
utbildningen är högst 14 dagar.

Till en och samma studerande får korttidsbidrag lämnas för
högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

12 § Internatbidrag får lämnas för en utbildning som är högst
14 dagar.

Internatbidrag får lämnas för kostnader för resa, kost eller
logi.

Till en och samma studerande får internatbidrag lämnas för
högst 14 dygn per år. Därutöver får ersättning lämnas med högst
2 dygn per år för resa till och från den plats där utbildningen
äger rum.

Bidragets storlek

13 § Korttidsbidrag får lämnas

1. per dag med ett belopp som utgör 1,63 procent av
prisbasbeloppet, eller

2. per timme med ett belopp som utgör en åttondel av beloppet
under 1.

Internatbidrag får lämnas per dygn med ett belopp som utgör den
faktiska kostnaden eller högst 1 procent av prisbasbeloppet.

Ansökan

14 § Bidrag beviljas efter ansökan.

Underrättelse om beslut

15 § Den som har sökt bidrag skall underrättas om beslutet i
ärendet. I ett beslut om att bevilja bidrag skall information
lämnas om innehållet i 17 och 27 §§.

Utbetalning

16 § Den organisation eller myndighet som har beslutat om
bidrag, skall betala ut bidraget i efterskott efter rekvisition
av den studerande. Rekvisitionen skall vara undertecknad av den
studerande. Uppgifterna i rekvisitionen skall lämnas på heder
och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare
enligt föräldrabalken har förordnats för henne eller honom,
skall förmyndaren, eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren
ha tecknat sitt samtycke på ansökan.

Bidrag får betalas ut bara om den studerande har styrkt att han
eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser. Den
studerande skall i rekvisitionen lämna de uppgifter som LO,
TCO, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
eller Sametinget kräver för att kunna bedöma om bidraget får
betalas ut.

Det finns särskilda bestämmelser om bidrag under sjukdom i
26 §. Förordning (2006:395).

17 § För samma studietid får bidrag bara lämnas av eller tas
emot från en av de organisationer eller den myndighet som
handhar bidraget.

Närmare föreskrifter

18 § Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidrag
till studerande med funktionshinder. Förordning (2005:1080).

Bidrag till studerande inom särvux

Utbildning

19 § Bidrag får lämnas till en studerande som deltar i särvux.

Bidragets storlek

20 § Bidrag får lämnas

1. per dag med ett belopp som utgör 1,63 procent av
prisbasbeloppet, eller

2. per timme med ett belopp som utgör en åttondel av beloppet
under 1.

Ansökan

21 § Bidrag till studerande i särvux beviljas efter ansökan.

Utbetalning

22 § Bidrag till studerande i särvux betalas ut i efterskott.

Närmare föreskrifter

23 § Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidrag
till studerande inom särvux.
Förordning (2005:1080).

Gemensamma bestämmelser

24 § Bidrag får lämnas bara till studerande som är bosatta i
Sverige.

Samordning med andra förmåner

25 § Bidrag får inte lämnas eller tas emot för den tid för
vilken det lämnas studiemedel eller aktivitetsstöd.

Om en studerande får hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning i form av garantiersättning, får bara
internatbidrag lämnas eller tas emot enligt denna förordning.
Förordning (2006:1453).

Bidrag under sjukdom

26 § Bidrag får lämnas även för tid då den studerande på grund
av sjukdom inte har deltagit i studierna. Uppgifterna om att
sjukdomen hindrat den studerande från att delta i studierna
måste i sådant fall styrkas genom intyg.

Återkrav

27 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp, skall det som har betalats ut för mycket krävas
tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt har fått
bidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller
bort inse detta. Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på
återbetalning helt eller delvis efterges.

28 § En fordran som har uppkommit på grund av att bidrag har
krävts tillbaka, skall bevakas fram till utgången av det år då
den återbetalningsskyldige fyller sextiosju år. Därefter skall
fordringen skrivas av. Avskrivning skall ske också om den
återbetalningsskyldige avlider.

Beslut

29 § För varje beslut som fattas av LO eller TCO skall det
finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets
innehåll och vem som har fattat beslutet. Det skall också
framgå vilka som i övrigt har varit med om den slutliga
handläggningen av ärendet. Om ett beslut går den sökande emot,
skall den sökande underrättas om hur han eller hon kan
överklaga beslutet.

Bestämmelserna om motivering, rättelse och omprövning av beslut
i 20 och 26-28 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas
även av LO och TCO.

Överklagande

30 § Beslut om bidrag får överklagas till Överklagandenämnden
för studiestöd. Vid ett överklagande skall bestämmelserna i 23-
25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) tillämpas även av LO
och TCO.

Beslut av Överklagandenämnden för studiestöd får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2001:362

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas
på bidrag för utbildning som påbörjas tidigast vid denna
tidpunkt. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:395) om
timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2001:737

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001 och
tillämpas på utbildning som påbörjats den 1 juli 2001 eller
senare.

2002:898

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

2003:605

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

2005:1080

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

2006:395

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

2006:1453

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2007:1344

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för bidrag som
före den 1 januari 2008 har lämnats till en studerande för en
viss utbildning. Bidrag enligt förordningen får dock inte
lämnas för studier efter den 30 juni 2008.