Lag (2001:394) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

SFS nr
2001:394
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2001-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:450
Upphävd
2008-07-01

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 1347/2000
av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om
föräldraansvar för makars gemensamma barn2 (Bryssel II-
förordningen).

2 § Vid den handläggning som avses i artiklarna 22 – 24 skall
hovrätten bestå av en lagfaren domare.

För det förfarande som avses i artikel 26 gäller
rättegångsbalkens regler om överklagande av tingsrätts beslut i
tillämpliga delar, om inte förordningen föreskriver något
annat. En sådan ansökan om ändring som avses i artikel 26.4
skall göras skriftligen. Den skall ha kommit in till hovrätten
inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har handlagt ett mål enligt artiklarna 22 – 24 är
jävig att handlägga mål om samma sak enligt artikel 26.

3 § För det förfarande som avses i artikel 27 gäller
rättegångsbalkens regler om överklagande av hovrätts beslut i
tillämpliga delar, om inte förordningen föreskriver något
annat. Talan får inte komma under Högsta domstolens prövning
utan att Högsta domstolen har meddelat sökanden
prövningstillstånd enligt 54 kap. 10 § rättegångsbalken.

4 § Om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, får
det utländska avgörandet verkställas enligt 21 kap.
föräldrabalken. Ett avgörande om rättegångskostnader verkställs
dock enligt utsökningsbalken.

Verkställigheten får ske först när den frist för att ansöka om
ändring som avses i artikel 26.5 har löpt ut eller när ett
beslut har meddelats med anledning av att ändring har sökts.

För verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om
verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall.